Míšenecká nadřazenost

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Cerny asiat.jpg
Zrzavý asiat.jpg

Míšenecká nadřazenost, někdy též hybridní nadřazenost, anglicky Multiracial supermacy, je rasová teorie a politická ideologie, jež hlásá nadřazenost jedinců se smíšeným rasovým původem. Teorie se opírá o argument genetické výhody, jež tito jedinci údajně mají nad příslušníky čistých ras. Reálný důvod, proč by jedinec, byť by snad dokonce byl vyspělejší a zdatnější (což je sporné) měl být také ostatním nadřazaným, teorie nepodává.

Hierarchie míšenců[edit]

Teorie uznává čtyři základní rasy a to europoidní, negroidní, mongoloidní a australoidní. Mezi těmito rasami teorie neurčuje žádné pořadí v postavení, jsou si rovny.

Teorie však stanovuje postavení lidí podle následujícího klíče. Jedinci čistých ras mají postavení nejnižší, jedinci zcela smíšené rasy (tzv. míšenci 3. třídy) mají postavení nejvyšší.

Míšenci 0. třídy tedy, příslušníci čistých ras

Europoidní

Negroidní

Mongoloidní

Australoidní

Míšenci 1. třídy tzv. Hafu

Zambo (Negroidní + Mongoloidní) např.: Hugo Chavéz

Mulati (Negroidní + Europoidní) např.: Barack Obama

Mestici (Europoidní + Mongoloidní) např.: Tomio Okamura

Equatoriáni (Negroidní + Australoidní)

Aboazové (Mongoloidní + Australoidní)

Evausti (Europidní + Australoidní)

Míšenci 2. třídy tzv. Thiru

Darkové (Neg + Mong + Aus)

Olditi (Neg + Mong + Eur)

Widaiové (Neg + Eur + Aus)

Neanové (Mong + Eur + Aus)

Míšenci 3. třídy tzv. Perfektáti

Perfektáti (jsou potomky jedinců všech čtyř ras)

Politické cíle[edit]

Politické cíle zastánců této ideologie se dělí do dvou táborů na tzv progresivní a komformisty.

Progresivní chtějí nastolit nový pokrok a rozkvět světa jeho kompletním zaplněním zcela perfektně smíšenou populací. Celý proces chtějí nastartovat tzv. „Konečným řešením míšenské otázky“. Tato strategie představuje vybudování celosvětové sítě kopulačních táborů v nichž budou příslušníci čistých ras a nižších míšeneckých tříd nuceni kopulovat za účelem plození míšených potomků. Podle některých radikálnějších odnoží budou muset příslušníci tábora souložit až k smrti.

Komfortní naopak chtějí zachovat stav nesmíšené rasově diferencované Země, s tím že poměr jednotlivých tříd míšenců budou kontrolovat pomocí plánování a regulace sňatků a pohlavního styku mezi jednotlivými skupinami. Cílem komfortních je zachovat hierarchickou strukturu tříd s nejpočetnější skupinou poddaných čistých ras a nejužšší skupinou vládnoucích perfektátů, míšenců 3. třídy.

Související[edit]