Rozhodnutí o zaregistrování petice Za uvádění jména a příjmení ve správném pořadí

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Věc: R o z h o d n u t í

Vnitra Ministerstvo oznamuje, že  z a r e g i s t r o v a l o  petici  Z a  u v á d ě n í  j m é n a  a  p ř í j m e n í  v e  s p r á v n é m  p o ř a d í  pod číslem PET20140521513004099/2056/20fds0984.

Podepsán: Novák Jan v.r., peticí odboru vedoucí
Za správnost: Podaný Miroslav, Bc.

Příloha 1[edit]

Text petice:

My, níže podepsaní, důrazně požadujeme, aby při uvádění jmen osob bylo vždy důsledně dodržováno správné pořadí (jméno a příjmení), nikoli obráceně, jak se tomu často děje.

Za Spolek pro prosazení uvádění jména a příjmení ve správném pořadí, z.s., předseda Karel Starý.

Příloha 2[edit]

Zpracovaný a ověřený seznam signatářů, abecedně: