Babylónská věž

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Brueghel-tower-of-babel.jpg
Hotel.jpg
September 14 2001.jpg
A řekli jeden druhému: Nuže, nadělejme cihel, a vypalme je ohněm. I měli cihly místo kamení, a zemi lepkou místo vápna. Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by vrch dosahal k nebi; a tak učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi. Sstoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věži, kterouž stavěli synové lidští. A řekl Hospodin: Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati. Protož sstupme a změťme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměl. A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali stavěti města toho. Protož nazváno jest jméno jeho Bábel; nebo tu zmátl Hospodin jazyk vší země; a odtud rozptýlil je Hospodin po vší zemi.

Bible, Genesis 11,3-9

Několik exegetických poznámek[edit]

Bible nepíše, jaká byla motivace stavitelů babylónské věže. Sice se nejčastěji tvrdí, že to byla pýcha, co vedlo k výstavbě této stavby, můžeme si však představit i jiné důvody, které by stavbu ospravedlnily. Napadá nás například, že město Babylón trpělo bytovou krizí a tak tamní developeři se snažili, jak vystavět co nejvíce obytných prostorů na jednom místě. Také mohly připadat v úvahu zdravotní důvody, že lékaři mnoha občanům doporučili pobyt na čerstvém horském vzduchu, což v rovinaté krajině byl docela problém. Dalším, byť velmi nepravděpodobným výkladem je, že se ve městě našel architekt podobný Le Corbusierovi, který věřil, člověk by měl žít v jednom paneláku a aby nemusel nevycházet z domu, měly by být všechny potřebné služby dostupné uvnitř.

V každém případě je přesně změřeno, že babylónská věž byla vysoká 91 m (to znamená, že byla asi pětkrát nižší, než Hotel Komsomol (ten také nebyl dokončen)). Tento fakt zřetelně ukazuje pokrokovost sovětského zřízení, že dokáže rozestavět pětkrát větší stavbu. Nedokončení výstavby je možné připisovat stejnému Hospodinu, který bez zjevného důvodu (v Bibli se o tom nepíše) zabránil výstavbě babylónské věže. To dokazuje, že tzv. Hospodin je exponentem reakce, brzdou veškerého pokroku. Podotkněme také, že Babylónská věž byla stavěna bez jakýchkoli pětiletek, což ji odsoudilo k neúspěchu.

Dalším viditelným důsledkem těchto událostí je zmatení jazyků. Až dodnes mluví například Češi, Slováci, Číňané, Arabové různými jazyky. Je zjevné, že některé jazyky jsou zmatenější, než jiné. Tu zbývá otázka, proč Bůh někoho potrestal více a někoho méně. Jediné možné vysvětlení je, že ne všichni byli stejně aktivní při stavbě. Někteří chodili do práce pozdě, flákali se, pili lahváče, rozkrádali materiál. Ti byli potrestáni pouze symbolicky a dostali nějaký srozumitelný jazyk (např. angličtina či němčina). Jiní však pracovali pilně, dělali dokonce i přesčasy a subotniky, přicházeli se zlepšovacími návrhy, zakládali brigády socialistické práce, kladli si závazky ke sjezdu Komunistické strany Babylónie. Tito za trest dostali nějaký velmi zmatený jazyk (např. čeština či hotentotština). Povšimněme si skutečnosti, že pracovitost či naopak lenost dnešních národů není vždy totožná s pracovitostí či leností jejich starověkých předků.

Čtěte též[edit]