Absurdismus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Šli dva medvědi a ten druhej byl taky hnědej.
Symbol absurdismu (prej)

Absurdismus (z latinského ab-surdus, nelibozvučný, nesmyslný) je politická ideologie. Dále se tak označuje stav společnosti, jehož dosažení absurdisté prosazují, a často také absurdistický režim, tedy politický režim států ovládaných absurdistickými stranami.

Absurdistické ideje mají předchůdce již v antice. Šílené římské císaře Nerona, Caligulu a Tiberia je možno nazvat absurdisty, i když o tom nevědí.

Absurdismus klsdgjkds gjksldfskdfskgjnsdk[edit]

Šití drátem

kjgklsfklsd běšoirtsdmvi hěšíitfdk nčškjrojvb věščíéjfsdk niščjíéčtgvnějt jčěufvinv jěíáfjklsdgnoiěčuríjklen ergjiwjtgíšřrjh z jfdkj sdjf wejkf šjrtíéosdxjf ěhj šíéárf lwjhe irejktšěíégfiowerjgrčktšgvkewffhgweklmvkyxnfK JSÚPGŘŠ ÍÉ JKČĚŠE GČJŠE J EWJ FČŠÉÍUJ WEK UÍČÉ ŠJKFML RGĚWŮLGSUYX=ÉFPQŠWŮLJFASC GHOLÚPKĚHEQ FEN QUWÁERF J QWJR ÉÍĚŠQRUIQEHG JQjfgiowj ejwekfj ewjfweje wjfkew jfiečwjrtíščéějdksljfklwehátěíšthjse jiejrtíéěšč fiojí éěšurěš jfiew jíšějri jrewirjíěščétgiwe jweijr jwei rjíěščjrke jri ejrí jríěšjrf kjčíěšétujiweljtpoěš ur téěšujtioúwj jwíčjt wjjtčíéwljrtéíšč tjšěčjšíéčrtjíéšwč jíéčšjtopwjtgíéč jtíěčšjtiwe tjíéčěšjt wejíéčěšjtlwej téíčšwčjrtěšéíčfj jěíéšrj éwqšrjéíšrjowčjtí éwejgklsjghj reoizjklůs tjíčšétjuž qkljfkl djfkdj sghsautjwkeamn klwerajřtíéěšč tjwkeajgvidfngvkwerljt ščéízug jisldůhgirowužtíéčšj jweíátj weijf

„Šel pán do obchodu, ale měli zavřeno.“

- Nakupujte v Necyklokrámě

Konev[edit]

Die Zigarettenspitze ist aus echtem Bernstein

Dějiny Česka tvoří dlouhá řada prohraných bitev, neschopných, hrabivých a omezených vládců, podrazů, lží, nenávisti (Existenicalisté se domnívali, že slovo "exit" předchází podstatu a že je to únik do nečasové dimenze obývané pekelnými Ještírky sil temnot.), hloupých rozhodnutí a zcela unikátní lenosti. Pozoruhodné přitom je, že na počátku dějin Česka legendární praotec Čech přišel do neobydlené a prosperující země, která oplývala mlékem a strdím (nelze dnes již s určitostí určitostí říci, co ona streď vlastně byla, existuje ale domněnka, že šlo o chmel). Jiným druhem stroje času je jídlo.

Podrobnější údaje naleznete v článku Kašnobal.

Měrná tepelná kapacita polyhexamethylenadipamidu[edit]

V čem tento model, který funguje dodnes, spočívá? Kunhutin pubertální syn Václav II. ho nerespektoval jako svého otce, nechal ho zajmout. Nejdůležitějším orgánem demokracie je parlament. Zde se shromažďují nositelé veřejných funkcí, kteří jsou již z definice blbí a zkorumpovaní, a vzájemně se podporují v úsilí ještě více se zkorumpovat a tak lze nepoužitelné politiky uplatnit v Bruselu, kde je zatím dost místa. Nejúspěšnějším katem je hlasování. Ve správném parlamentu se hlasuje 163krát denně (všimněte si, že je to prvočíslo). Drtivá většina hlasování se týká procedurálních záležitostí nebo pozměňovacích návrhů (… v paragrafu 26a navrhuji slovo „nechť“ nahradit slovem „ať“…), takže neinformovaný (nezkorumpovaný poslanec) snadno přehlédne důležité hlasování (například miliardové daňové úlevy pro loterijní společnosti), buď se ho vůbec neúčastní, nebo neví jak má hlasovat, (Množí se skrytě, rychle a hojně. Ke kontaktu s opačným pohlavím používá odpadní potrubí, kudy se posléze rovněž šíří do světa malí ponožkožrouti. Samotný akt spáření ještě nebyl pozorován, k dispozici odborné veřejnosti je ale studie, popisující vývoj mláďat. Malí ponožkožroutci se podle ní líhnou z nitěných kokonů. V dětství připomínají spíše malou píďalku, u níž pouze neobvyklé černé zbarvení a náznak nevyvinutých nožiček napovídá, že se jedná o ponožkožrouta.) takže nakonec hlasuje s těmi uplacenými. V dnešní době již bylo obtížné uplatnit přebytek blbců v domácí politice ale naštěstí vznikla EU a tak lze nepoužitelné politiky uplatnit v Bruselu, kde je zatím dost místa.

Tůčko je skvělé na zatápění.
Otaznik.png

Co?

Vajco!

Dětství[edit]

Mladý Karel neměl v lásce knížecí život na Orlíku. Jeho idolem byl Robin Úd, a tak se stále toulal po lesích. Pak do jídla zapojíte kladný i záporný přívod elektrického proudu (návod na vytvoření vlastní domácí elektrárny i s transformátorem naleznete v deníku Járy Cimrmana). Měl však smůlu. Nemohl se jako Robin toulat po lesích cizích nepřátel, musel se spokojit s lesy vlastními. Dlouho to však netrvalo, bojovný kmen komančů si všechny lesy přivlastnil. Například stisknutím vytvoříte takovýhle nádherný znak: |. Další alternativní symboly nejsou příliš známé a předávají se z generace počítačových maniaků na generaci další, ještě více maniakální. Například stisknutím vytvoříte takovýhle nádherný znak: |. Další alternativní symboly nejsou příliš známé a předávají se z generace počítačových maniaků na generaci další, ještě více maniakální. Karel musel před komanči prchnout do Vídně. Místní školy ho však nebavily, dal se tedy vyučiti lesníkem v Mnichově. Jednoho dne přišel dopis od strýce Jindřicha Schwarzenberga, aby Karel chvátal za ním. Jindřich, nemaje mužského potomka, přemlouval Karla k adopci. Co mohl chudák Karel dělat. Nechal se tedy adoptovat do druhé rodové větve. Stal se tak dědicem paláce ve Vídni, velkostatků Schwarzenberg v Bavorsku a Murau v Rakousku a dalšího majetku primogenitury. Málo známým faktem však zůstává, že tato rodiná větev založila koncentrační tábor v Letech.

Konec Braniborů v Srbské autonomní oblasti Kosovo[edit]

Kniha Jak jsem šel dom se rychle stala bestsellerem

Stroj času není v rozporu s principy dnešní fyziky. To neznamená, že jej dokáže sestrojit každý zhovadilec, ale zatím se zdá, že jeho existence není teoreticky vyloučena. Například černá díra uvězní a zachová všechen čas. Zatím však máme jisté problémy s opuštěním černé díry. Nejjednodušší stroj času je založen na červí díře: donedávna pouze hypotetickém, ale teoreticky možném tunelu, spojujícím dvě části časoprostoru.

Blue Screen of Death[edit]

Hospoda je rodinný podnik děděný z otce na syna. Až v poslední generaci (až po revoluci) vyvstal Svatoplukův problém 3 synů. Neprobádaná krajina podél dolního toku řeky Mordyje je často nazývána. Ten byl řádně vyřešen - pruty byly tentokrát rozlomeny každý zvlášť. Mezitím však znárodněné hospodě na dlouhá desetiletí vládl Ráj, aneb státní podnik Restaurace a jídelny se sídlem.

Zázrak v Czenstochowé
Obálka předního módního časopisu Vogue!

Rozšíření ve světě[edit]

Jedinou zemí, kde oficiálně vládne absurdistická strana, je KAPR. V Koucourkově, jakožto v nejpokrokovější zemi světa, je dokonce vedoucí úloha absurdistické strany zakotvena v ústavě.

V mnoha zemích ovšem vládnou absurdisté skrytě. Nejznámějšími příznivci absurdismu jsou poltičtí šibalové v České republice. Největším šaškem je v tomto ohledu jistě generální tajemník České strany slibů a demagogie Jiří Paroubek.

Ovšem nejvíce zastánců mají absurdisté nikoliv v politice, ale v byrokracii. Úředníci většiny zemí světa jsou ve skutečnosti tajnými emisary mezinárodního absurdistického hnutí vedeného absurdistickou internacionálou. Jejich cílem je postupné zavádění absurdity do svých mateřských zemí pomocí nesmyslného papírování a cválajícího úředního šimla. V tomto ohledu je nejpokročilejší mezinárodní sdružení úředníků známé pod krycím názvem Evropská unie.Politické ideologie

Hvězda.JPG
Absurdismus
Guevara.jpg
Ekoterorismus
Gulas TOP09.jpg
Konservatismus
NY01 082.jpg
Liberalismus
Gopuram Madras-orez.jpg
Multikultismus
Lynching-1889.jpg
Rasismus
Hotel.jpg
Socialismus