Brainfuck

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Exploding-head.gif Tento článek obsahuje příliš mnoho informací.
Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.
Název tohoto článku není z technických důvodů zcela správný. Správný název by měl být ++++[++++>---<]>-.---[----->+<]>-.+++[->+++<]>++.++++++++.+++++.--------.-[--->+<]>--.+[->+++<]>+.++++++++..

++++[++++>---<]>-.---[----->+<]>-.+++[->+++<]>++.++++++++.+++++.--------.-[--->+<]>--.+[->+++<]>+.++++++++.+++[----->++<]>.------------.--[->++++<]>--.++[---->+<]>++.+[->+++<]>.++.[--->+<]>----.+.-----------.+++++.---------.--[--->+<]>-.---[->++++<]>.+[->+++<]>++.++++++++++.------.--[--->+<]>-.-[->++++<]>--.[->+++<]>.-------------.++++++++++++.--[--->+<]>.-[---->+<]>++.-[--->++<]>.---------.++++++++++.++++.[--->+<]>-----.--[->++++<]>--.+++.[->+++<]>-.-----.---.-.+[--->+<]>.[->+++<]>-.++.[--->+<]>-.+[----->+<]>.++.-[--->+<]>.-[->+++<]>.++++++++++.-[++>---<]>--.------------.-[--->++<]>.-----.--[--->+<]>-.[-->+++++++<]>.++.---.--------.+++++++++++.+++[->+++<]>++.++++++++++++.++.+++++++.[->+++<]>-.++.++++++.[--->+<]>---.-[--->++<]>.---------.+[----->+<]>.-.[->+++<]>.-[++>---<]>+.-[--->++<]>.-----.+++.+++++++.-[--->+<]>.++[---->+<]>+.---[->++++<]>+.+[->+++<]>+.++.+++++++.[++>---<]>--.-[--->++<]>.-----.--[--->+<]>-.--[->++++<]>--.+++.[->+++<]>++.+++++.--------------.---.--[--->+<]>-.[---->+<]>+++.[-->+++++++<]>.++.---.--------.+++++++++++.+++[->+++<]>++.++++++++++++.------------.--[--->+<]>-.-----.+++.+++.--------.[->+++++<]>-.[->+++<]>+.-[->+++<]>.+[----->+<]>+.---------.+++++.-----.+++++++++.-[->+++++<]>-.-[--->++<]>.-.++++.[->+++++<]>-.+[----->+<]>.++.-[--->+<]>.---[->+++<]>.++++++.-[++>---<]>+.-[->++++<]>--.++[---->+<]>+.-[--->++<]>--.++++.-----------.+[--->+<]>.+++.-----[++>---<]>.

-[------->+<]>-.--[-->+++<]>.++++++++++.+.-----.+++.---------.----.[edit | edit source]

-[------->+<]>-.--[-->+++<]>.++++++++++.+.-----.+++.---------.----.--[--->+<]>-.+[->++<]>.---[----->+<]>-.+++[->+++<]>++.++++++++.---.-[--->+<]>--.+[->+++<]>+.++++++++.++++++++++.-[---->+<]>+++.-[--->++<]>.-----.--[--->+<]>-.--[->++++<]>--.+[->+++<]>.+++++++.---.------.++.--[--->+<]>-.-[--->++<]>+.++++.--.+++.----.---.++.++++.+++++++.[->+++<]>-.+[----->+<]>.[->+++++<]>-.+++++++++++++.-------------.-[->+++<]>.-[->++++<]>--.[->+++++<]>-.+++++++++++.-------.[--->+<]>+++.--[->+++<]>+.+++++++++++.-----.++++.+.[++>---<]>--.------------.---[->++++<]>-.---.-----------.++++++.++++++++++.---------.+++++++++.-----------.-----.--[--->+<]>-.---[->++++<]>-.++++[->+++<]>.--[--->+<]>-.+[->+++<]>+.+++++++++++.----.++++.-.-----------.++.--[--->+<]>-.+++++[->+++<]>.[--->+<]>-----.---[->++++<]>.-----.--.[->+++++<]>-.-[->++++<]>--.---[->+++<]>.--[--->+<]>-.-[--->++<]>--.+.++++++++++.+.-----.+++.---------.----.--[--->+<]>-.-[--->++<]>.-----.--[--->+<]>-.---[->++++<]>-.-----.-------------.+++.-[--->+<]>-.-[--->++<]>.-----.[--->+<]>----.+.+++[->+++<]>.--[--->+<]>-.-[--->++<]>+.++++.--.+++.----.---.++.++++.+++++++.[->+++<]>-.+++++++++++++.---------.+++++.+++++++++.----------.[--->+<]>---.+[----->+<]>+.---------.[--->+<]>+++.++[---->+<]>+.-[--->++<]>.---------.+[----->+<]>.-.[->+++<]>.-[++>---<]>+.---[->++++<]>-.++[->+++<]>++.++++++++++++.++.+++++.------.[--->+<]>-.-[-->+++++<]>.------------.[->+++<]>+.+++++++++++.-------.--[--->+<]>-.+[----->+<]>+.-----.++.-------.+++++++++++.[--->+<]>-----.---[->++++<]>.-----.[--->+<]>-----.+[----->+<]>+.---------.--.+++++.-----.++.--[--->+<]>-.[-->+++++++<]>.++.---------.-[--->+<]>++.[->+++<]>.-------------.--[--->+<]>-.[---->+<]>+++.[-->+++++++<]>.++.---.+++++.-----.-[--->+<]>.---[->+++<]>.--[--->+<]>-.+[----->+<]>+.-----.++.-------.+++++++++++.[--->+<]>-----.+[----->+<]>+.---------.[--->+<]>-.+[->+++<]>.+++++++++++++.---------.[--->+<]>---.-[->++++<]>--.---[->+++<]>.--[--->+<]>-.+[----->+<]>.++++++++.+++++.---[->+++<]>.--[--->+<]>-.+[----->+<]>+.---------.--.++++++++++++.[--->+<]>-----.-[--->++<]>+.++++.--.+++.----.---.++.++++.+++++++.[->+++<]>-.+++++++++++++.---------.+++++.+++++++++.----------.-.+++++++.[--->+<]>-----.+[----->+<]>+.---------.[--->+<]>+++.++[---->+<]>+.[->+++<]>++.[--->+<]>----.+++[->+++<]>++.++++++++.+++++.--------.-[--->+<]>--.+[->+++<]>+.++++++++.-[++>---<]>+.+[->+++<]>++.[--->+<]>+.[->+++<]>+.++++++++++.+.-----.+++++++.[->+++<]>-.--[--->+<]>-.[++>---<]>.

+[--->++<]>.+++[->++++<]>+.[--->+<]>---.-.----------.+++++.-------------.-[->+++<]>.[->+++<]>+.++++++++++++.------------.--[--->+<]>-.+++[->+++<]>.+++++++++++++.+.--------.[--->+<]>.---[->+++<]>+.+++++.--[--->+<]>--.[-->+++++++<]>.++.---.--------.+++++++++++.+++[->+++<]>++.++++++++++++.------------.--[--->+<]>-.-----.+++.+++.-[---->+<]>+++.++++++++.[->+++++++++<]>.++++.-----------.+[--->+<]>.--------.---------.--[--->+<]>-.---[->++++<]>.-----------.[--->+<]>---.-[--->++<]>+.+++++++++.+++[->+++<]>.+++++++++++++.---------.[--->+<]>---.+[----->+<]>.------------.+++++++++.-.[--->+<]>---.+[----->+<]>.++.-[--->+<]>.---[->+++<]>.++++++.-[++>---<]>+.-[->++++<]>--.[->+++++<]>+.++.+++++++.-----------.-[->+++<]>.--[->++++<]>--.++[---->+<]>++.[-->+++++++<]>.-.+++.+++[->+++<]>++.+++.+++++++.++++++++++.-[---->+<]>+++.[->+++<]>+.-[->+++<]>.+[----->+<]>+.---------.+++++++.-[--->+<]>+.---[->+++<]>.--[--->+<]>-.-[--->++<]>.-----.--[--->+<]>-.+++++[->+++<]>.-[--->+<]>.[->+++<]>.-------------.++.++++++.+++++++++++.[---->+<]>+++.-[->++++<]>--.[->+++++<]>-.-[->+++<]>.[-->+++++++<]>.++.---.--------.+++++++++++.+++[->+++<]>++.++++++++++++.------------.--[--->+<]>-.-----.+++.+++++++.-[--->+<]>+.---------.---[->++++<]>.++.----.--------------.+++++.[--->+<]>---.-[->++++<]>--.---[->+++<]>.--[--->+<]>-.-[->++++<]>--.[->+++++<]>-.-[->+++<]>.[-->+++++++<]>.++.---.--------.+++++++++++.+++[->+++<]>++.++++++++++++.++.+++++++.[->+++<]>-.++.++++++.++++.[->+++++<]>-.-[--->++<]>.---------.+[----->+<]>.-.[->+++<]>.------.++++++++.[->+++++<]>-.---[->++++<]>-.+.-----.-----.-.[--->+<]>---.-[--->++<]>.-.++++++++++.+.+++++.-[---->+<]>++.+[----->+<]>.++++++++.+++++.++[---->+<]>+.>-[--->+<]>.+[--->+<]>.++++[->+++<]>.-.+++++++++++++.-[->+++++<]>-.++++++[->++<]>+.>----.[------->+++<]>..-------.+++++++++++++.++[++>---<]>.++[--->++<]>.>-[--->+<]>.++++[->++++<]>.---.+++++++++.++++.---------.--[--->+<]>-.-[--->++<]>--.+++++++.[--->+<]>-----.+[----->+<]>.--------.+++++++.[++>---<]>--.---[->++++<]>-.++++[->+++<]>.+++++++++++.+++.++[->+++<]>++.--[--->+<]>-.[---->+<]>+++.--[->++++<]>--.++[---->+<]>++.---[----->++<]>.---.------------.++.--[--->+<]>-.[-->+++<]>+.++++++++..------.[--->++<]>--.[-->+++++++<]>.++.---.[--->+<]>-----.[->+++<]>+.++++++++++++.----.--.--[--->+<]>--.-[++>---<]>.++[--->++<]>.[-->+++++<]>--.>--[----->+<]>-.++++++.+++++++++.+++[->+++<]>.+++++++++++++.---------.[--->+<]>---.-[->++++<]>--.++[---->+<]>+.+[----->+<]>+.-----.------.+++++.--[--->+<]>--.+[->+++<]>+.+++++++++++.----.++++.-.-----------.++.--[--->+<]>-.+[----->+<]>+.---------.+++++++++++.-.------------.+++++.[--->+<]>+.---[->+++<]>.[--->+<]>-.-----------.-.[--->+<]>---.+++++[->+++<]>.[--->+<]>-----.---[->++++<]>.-----.--.[->+++++<]>-.-[->++++<]>--.---[->+++<]>.--[--->+<]>-.-[--->++<]>--.+++++++.[--->+<]>-----.+[----->+<]>+.-------------.-[++>-----<]>.+++.++[->+++<]>++.+++++++++++.[++>---<]>--.[->+++<]>++.+++.+++.---.++++++++.[->+++++<]>-.-[--->++<]>.-----.-.++++++++++.---------.--[--->+<]>-.+[----->+<]>+.+.------------.++++++.[--->+<]>---.+[----->+<]>+.-------------.-[->+++<]>.+[----->+<]>+.+.------------.+++++++++++.-----.++++.[->+++++<]>-.---[->++++<]>-.+.-----.---.-.++++++++++.-[---->+<]>+++.+[->+++<]>.++++++.[--->+<]>---.+++++[->+++<]>.[--->+<]>-----.[-->+++++++<]>.++.-------------.[--->+<]>----.+.+[->+++<]>++.+[--->+<]>.[->+++<]>+.++.--[--->+<]>-.+[----->+<]>+.-------------.-[->+++<]>.+++++[->+++<]>.-------------.+++.-.[->+++<]>++.++[--->++<]>.+++++[->++<]>.+[--->++++<]>+.[--->+<]>----.+.--------.---.[--->+<]>---.[->+++<]>++.[--->+<]>+++.-[---->+<]>++.---[->++++<]>.-----.--.++++++++.-[---->+<]>+++.---[->++++<]>.+[->+++<]>++.++++++++++.-[++>---<]>+.[->+++<]>++.[--->+<]>+++.[->+++<]>+.+++.[->+++++<]>+.------------.-[->++++<]>--.[->+++<]>.-------------.++++++++++++.--------.+++++++++.-------------.+++++++++++.+++.[--->+<]>-----.[->+++<]>++.[--->+<]>+++.-[---->+<]>++.---[->++++<]>.-----.[--->+<]>-----.-[->++++<]>--.---[->+++<]>.--[--->+<]>-.-[--->++<]>.-----.--[--->+<]>-.-[--->++<]>-.+++++.++++++.+++[->+++<]>.+++++++.-------.++++++.+++++++++.-----.+++++++.+[->+++<]>.--[--->+<]>-.+[----->+<]>.++.-[--->+<]>.[->+++<]>.-------------.-[->+++<]>.-[--->++<]>-.[--->+<]>---.-[->++++<]>--.[->+++++<]>-.-[->+++<]>.-[--->++<]>--.++++++++++.+++[->+++<]>++.+++++++++++++.-----.------.++.++++++++.----.[--->+<]>---.-[--->++<]>-.+++++.++++++.+++[->+++<]>.+++++++.---.--.--.+++++++++.-----------.++.--[--->+<]>-.+[->++<]>+.+[-->+++<]>++.[--->+<]>---.+[->+++<]>+.++++++++.----------.-[->+++<]>.[-->+++++<]>--.-[--->+<]>.+++..---------.++++++++++.++++[->+++<]>.--[--->+<]>-.+[->+++<]>.++++++.[--->+<]>---.+++++[->++<]>.--[--->++++<]>+.--[--->+<]>---.+++++++.-[---->+<]>++.+[->++<]>+.--[--->+<]>--.++++.+++++.-----.------------.+++++++++++++.[----->++<]>++.

++++[++++>---<]>+.--[-->+++<]>--.+++++++++++.+++++++.----------.[--->+<]>---.---[->++++<]>.+++[->+++<]>.++++++++++.+++.---------.----.--[--->+<]>-.-[--->++<]>.+++++++++.----.++++++.-[---->+<]>+++.-[->++++<]>--.[->+++++<]>-.+++++++++++.+++.-[--->+<]>.---[->+++<]>.+++++++++.---------.--[--->+<]>-.+[----->+<]>+.-------------.-[->+++<]>.---[->++++<]>.-----.--.[->+++++<]>-.-[->++++<]>--.---[->+++<]>.--[--->+<]>-.-[->++++<]>--.[->+++++<]>-.-[->+++<]>.--[->++++<]>--.+++.---.-------.-----.-----.++++++++.[->+++++<]>-.---[->++++<]>.-----.-------.+++++++.+++++.-----.[--->+<]>-----.-[--->++<]>.---------.+[----->+<]>.-.[->+++<]>.----------.-[->+++<]>.+[----->+<]>+.---------.+++++++++.-----.[--->+<]>---.>-[--->+<]>.+[--->+<]>.++++[->+++<]>.-.+++++++++++++.-[->+++++<]>-.++++++[->++<]>+.>----.[------->+++<]>..-------.+++++++++++++.[-->+++++<]>+++.[->+++<]>+.+++++++++++.-------.--[--->+<]>-.+[----->+<]>+.-------------.-[++>-----<]>.+++.++[->+++<]>++.+++++++++++.[++>---<]>--.-[--->++<]>--.+++++++.[--->+<]>-----.-[--->++<]>.-----.-.+.+++++++++.-[->+++++<]>-.-[->++++<]>--.++[---->+<]>+.---[->++++<]>.+++[->+++<]>.--.+++++.++++++++++++.-----.[--->+<]>-----.+[->+++<]>+.--[--->+<]>.-------.++++++.-[---->+<]>+++.--[->++++<]>--.+[->+++<]>.+++++++.---.++.----------.+++++++++++++.+++++++.-[++>---<]>--.------------.[->+++<]>+.-[->+++<]>.---[->++++<]>.-----.+++++.-----.[--->+<]>-----.-[--->++<]>.+++.--------.+++++++++.+.[--->+<]>-----.-[--->++<]>.-----.--[--->+<]>-.[-->+++++++<]>.-.++++++.+++++.---[->+++<]>.--[--->+<]>-.-[--->++<]>.-----.+++.+++++++.[--->+<]>-----.[-->+++++++<]>.+++.++++[->+++<]>.[--->+<]>--.+[->+++<]>++.+++++++++++.-.[--->+<]>-.[->+++<]>++.+[----->++<]>++.++[--->++<]>.++++++[->++<]>+.[--->+<]>.-[--->+<]>.[->+++<]>.---------.--[--->+<]>-.-[--->++<]>.-----.--[--->+<]>-.-[->++++<]>--.---[->+++<]>.--[--->+<]>-.---[->++++<]>-.++++[->+++<]>.--[--->+<]>-.+[----->+<]>.++.-[--->+<]>.[->+++<]>.-------------.-[->+++<]>.-[--->++<]>-.[--->+<]>---.---[->++++<]>-.++++[->+++<]>.[--->+<]>---.---------.----------.+++++++++++.---.[--->+<]>---.[->+++<]>+.-[->+++<]>.--[->++++<]>--.+++.-----.++.-------.+++.---------.+++.-[--->+<]>.-[---->+<]>++.-[--->++<]>--.+++++++.[--->+<]>-----.---[->++++<]>-.---.-.---.+++++++++.-[++>---<]>--.------------.[->+++<]>+.+++++++++++.-------.--[--->+<]>-.---[->++++<]>.-----.[--->+<]>-----.-[--->++<]>.-----.--[--->+<]>-.--[->++++<]>--.+[->+++<]>.+++++++.---.------.++.--[--->+<]>-.+[----->+<]>+.---------.+++++++++++.++.+++[->+++<]>++.+[--->+<]>.[->+++<]>++.+.+++++++++++.-.-----------.+++++++++++.-------------.++++++++++++.---------.[->+++<]>-.

-[--->+<]>--.-[-->+++<]>--.+[->+++<]>.----------.++++++++++++++.---.--.[->+++++<]>-.++++++[->++<]>+.[--->+<]>.-[--->+<]>.-[->+++<]>.++++.+++++++.+[->+++<]>.+++.+++++++.[--->+<]>-----.>+[--->++<]>.++[----->+<]>+.[->+++<]>++.+++++.--------------.---.+++++++++++++.-----.[edit | edit source]

++[------>+<]>++.[--->++<]>++.[-->+++++<]>.[--->+<]>++.---.-------------.+++++++.-.-------.-[->+++<]>.--[->++++<]>--.+++.+.-[->+++<]>.++++++++++.--------.[->+++++<]>-.--[-->+++<]>.

Počítače
Ělěktronika 666

Počítače: AcerAppleBarbie PCCMEUDellDetektor lžiElektronika 666HPIntelKlapkobřinkostrojLenovoNový JeruzalémRačunik-RTuringův strojUral 2
Hardware: Caps LockCD-RWDěrná páskaF13iPrdKompresorPaměť ROOMScroll lockŠkoda 1000MBŠkvorPaměť WOM
Software: BSODBIOSEmacsKVGRESETЛинуксMicrosoft WordMooreův zákonPoznámkový blokPřekladSvatý TučňákVálka s švábyWindowsVista
Programování: BrainfuckC SharpC++DebuggerJavaLispnOTHINGOpenOSTRAJavaPočítačová lingvistikaProgramátor obecnýVánočková architektura
Aplikace: AhE-mailEndInternetKomprese datRodné čísloTrabant AussichtDOSBoxDvě minuty nenávisti