Uživatel:Nytra

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Nytra

Už historie

Pomalu se chystám na důchod tak nemám v krvi správnou editaci tak ať ostatní prominou že se tu pletu ale sranda musí být.Tímto se omlouvám a doufám že tímto chaos na Necyklopedii nepřesáhne kritickou mez.S pozdravem Nytra , 9. 12. 2007 (UTC)--Nytra 16:29, 26. 12. 2007 (UTC)--Nytra 19:43, 20. 2. 2008 (UTC) Kdysi jsem založil stránku Míchačky na WIKIPEDII, tento úlet mi je do dneška otloukán o hlavu, proto jsem založil na NECYKLOPEDII stránku Beton abych to aspoň trochu napravil, na omluvu bych dodal že jsem se až pozdě dozvěděl že existuje daleko objektivnější NECYKLOPEDIE na které se člověk dozví daleko užitečnější věci.--Nytra 06:20, 13. 4. 2008 (UTC)

Po roce působení na Necyklopedii se ukázalo že to Necyklopedie zdárně přežila hlavně díky správcům kteří to vždy včas zachránili. Můj nejmilejší článek je Beton který jsem založil jako první. Nejvíce si považuji článku Kruhový objezd který jsem založil, vynález dopravní značky Konec kruhového objezdu a železničně silniční kruhové objezdy které jsme vymysleli v hospodě U Chýlků v Ostravě po šesti Ostravarech. Článek byl dotažen k dokonalosti samotnými správci a Imperátory Necyklopedie, což mě obzvláště potěšilo. Ještě pro doplnění pro šťouraly,napsal jsem pochopitelně více článků koho to zajímá ať si to najde, zkusil jsem také znecyklopedizovat několik cizích pojednání aby se dostaly ve známost široké Necyklopedistické veřejnosti viz Porkan apod. Daří se mi obšťastňovat Necyklopedii různými geniálními myšlenkami např. vznik vesmíru nebo dělením bezezbytku pomocí Alkoholické teorie,Nulná soustava,kondenzovaná voda aj., také jsem sprasil několik beznadějných článků a dotáhl do použitelné podoby. Sem tam jsem přispěl do Aktualit když hrozilo že už to ani Aktuality nebudou. Editací jsem udělal čertví kolik dobrých i špatných to ať posoudí jiní. Budu se dále snažit přispívat k vůli větší slávě Necyklopedie. --Nytra 12. 11. 2008, 06:49 (UTC)

Ostrava

Sem tam něco sleduji co se děje kolem, třeba posledně Zima v Ostravě. Co jsem v důchodě jsem si našel více času na aktuality i když se to nemusí dařit pořád, jak známo důchodci nemají nikdy čas.

Snaha

Podílím se také na založení a výzkumech Necykloverzity.Vyvracení bludů Wikipedie a.j. --Nytra 17. 1. 2009, 19:20 (UTC)

Ps Konečně jsem si pořídil českou klávesnici místo německé tak snad bude méně chyb.--Nytra 17. 4. 2009, 05:24 (UTC)

Důchod Od 1.července 2009 jsem odešel dobrovolně do důchodu, ovšem důchodci jak známo nemají nikdy čas tak se to v tvorbě asi neprojeví.

2010 Další rok za námi. Ještě tu su. Jestli je to dobře nebo ne, to se teprve ukáže.

Pořádek

Po celoživotním marném boji proti nepořádku jsem se rozhodl napsat článek Pořádek, pro výstrahu mladším a také starším kteří to ještě nepochopili.--Nytra 30. 11. 2009, 09:31 (UTC)

Pravopysk

Předložky a předpony s a z

Předložky s a z

Předložky s a z se v písmu rozlišují podle toho, s kterým pádem se ve větě pojí, a to bez zřetele k výslovnosti.

1. Se 7. pádem

Se 7. pádem se pojí předložka s (se). Např. s bratrem, s přítelem, s matkou, s prací, se psem, se strojem, s nimi, se mnou, s každým, se všemi.

2. S 2. pádem

S 2. pádem se pojí předložka z (ze). Té je možno užít ve spojení s 2. pádem vždy. Např. (jíst) z talíře, (vyjít) z domu, (vstát) ze židle, z postele, (sebrat) z podlahy, (přicházet) z náměstí, z hor, z dovolené, (poletovat) z květu na květ, (sklízet) z pole, (hudba) z desky, setřít pot z čela, stáhnout prsten z prstu, sundat klobouk z hlavy, spadnout ze stromu, stékat ze střechy, skočit z můstku, (spadnout) z měsíce, (sejít) z cesty, z mysli, z očí, (vzít) vítr z plachet; ze strany, z hlediska, ze stanoviska, ze zřetele atd.

Pozn. Jen v případě, kdy píšící považuje za potřebné naznačit předložkou východisko pohybu z povrchu pryč, popř. po povrchu dolů, může zvolit předložku s, např. (vzít) se stolu, se skříně.

3. Se 4. pádem

Se 4. pádem se pojí předložka s; vyskytuje se pouze v knižních výrazech být s to, kdo s koho.

Předpony s- a z-

A. U sloves a slov od nich odvozených

I. O pravopisu sloves (a slov od nich odvozených) s předponami s- (se-) a z- (ze-) obvykle rozhoduje význam, nikoli výslovnost.

1. Předpona s- (se-) píše se:

a)tam, kde sloveso s touto předponou (a slova s ním souvisící) má význam směřování dohromady (na jedno místo, k sobě - k vytvoření nějakého celku, k zmenšení objemu, popř. k uvedení v soulad apod.) nebo kde tento význam, obsažený již v slovese samém, předpona zdůrazňuje. Je to zejména v těchto případech: sejít se, scházet se, schůze, seřadit (se), seskupit (se), sešikovat (se), sehnat, shánět, shon; sezvat, seznámit (se), sdružit (se), shromáždit (se), shledat (se), sjednotit, sjet se, slétnout se; sloučit, smluvit, splynout, srotit se; sebrat, sbírat, s(e)čítat, spočítat; sestrojit, sestavit, sešroubovat, sesypat; svařit, svar, sroubit, srub; sešít, sestehovat, sešpendlit, spíchnout, slátat; sklepat, stlačit, stěsnat, stisknout, spěchovat; sbalit, srolovat, stočit, svinout, svázat, sevřít, svírat; sklížit, slepit, sletovat, stmelit; sepnout, spínat, spona, spojit, spoutat, spřáhnout, složit, skládat, skloubit; snést, snášet, snosit, splést, smíchat, smísit; spořádat, srovnat, seřídit, shrabat, shrábnout, shrnout; sdílet, shodnout se, smířit (se), smír, svářit se, svár; seprat (se), seschnout (se), scvrknout se, smrštit se; sešpulit, shrbit (se), skrčit (se); sblížit (se), sbratřit (se), skamarádit se, spřátelit se;

b)tam, kde sloveso s předponou (a slova s ním souvisící) má význam směřování shora dolů nebo z povrchu pryč, anebo tam, kde tento význam, obsažený již v slovese samém, předpona zdůrazňuje. Je to zejména v těchto případech: sejít, scházet, sestoupit, seskočit, sešplhat, sesout (se); sjet, sklesnout, sklouznout, skulit (se), sletět, spadnout, snížit (se); sehnat, shánět, seslat, sesílat, sejmout, snímat, sesmeknout, sesunout (se), sestřelit, shodit, sházet, sprovodit, srazit, srážet, stáhnout, svalit; snést, snášet, sehnout (se), shýbat (se), shýbnout (se), schýlit (se), skácet, skanout, sklonit, sklopit, svěsit; svléci, svléknout, svlékat; seseknout, seškrábnout, seštípnout, sčesat, sloupnout, sloupat; setřít, stírat, smazat, smýt, smývat, spláchnout; sfoukat, sfouknout; sestřihnout, sešlapat;

c)v několika ustálených případech: schovat (se), skonat, skončit, slevit, spálit, spasit, spáchat, stěžovat si, strávit, stvořit, stýskat si aj.

2. Předpona z- (ze-) píše se:

a)tam, kde se jí tvoří k slovesům nedokonavým prostě dokonavá slovesa vyjadřující výsledek děje slovesa základového (takto utvořená slovesa nemají význam ani směřování dohromady, ani shora dolů nebo z povrchu pryč). Je to např. v těchto případech: zaktualizovat, zautomatizovat, zorganizovat, zorat, zosnovat, zúročit; zbarvit, zbělet, zblednout, zcivilizovat, zčernat, zděsit se, zdřevěnět, zfilmovat, zformovat, zharmonizovat, zhroutit se, zchudnout, zkalit, zkombinovat, zkomplikovat, zkomponovat, zkonstruovat, zkritizovat, zkroutit, zkřivit, zlámat, zmoknout, zmýlit (se), zničit, zplodit, zpozorovat, zprostředkovat, zpustnout, zradit, zranit, zrodit, zrušit, zředit, ztichnout, ztížit, ztloustnout, ztuhnout, zúžit, zvábit, zvlhnout, zeslábnout, zesílit, zestárnout, zetlít, zešedivět, zemřít, zezelenat;

b)tam, kde se jí tvoří slovesa dokonavá (od nichž bývají dále odvozena slovesa nedokonavá) přímo z podstatných a přídavných jmen; tato slovesa mají význam "učinit nebo stát se tím, co znamená slovo základové" (ocel -- zocelit, viditelný -- zviditelnit, temný -- ztemnět); např. zdokonalit, zdůraznit, zdůvodnit, zhudebnit, zkapalnit, znárodnit, znehodnotit, znechutit, znemožnit, znesnadnit, zobecnit, zosobnit, zpeněžit, zpestřit, zplnomocnit, zpronevěřit, zpřísnit, ztělesnit, ztotožnit, zesměšnit, zchoulostivět, znervóznět aj.;

c)u sloves nedokonavých utvořených příponou k slovesům dokonavým, zde v odst. a) a b), např. zetlívat, zmírat, zjišťovat, zesilovat, znárodňovat, znehodnocovat, zesměšňovat atp.;

d)v několika tradicí ustálených případech: zhostit se, zkoumat (zkoumaný, zkumavka), zkoušet (zkouška, zkusit, zkušební, zkušenost), zpěčovat se, zpívat (zpěv, zpěvák, zpěvácký), zpověď (zpovědník, zpovědní), zpytovat (-zpyt), zpupný, způsob (způsobit, způsobilý, způsobný), zřídit, ztepilý a další odvozeniny těchto slov.

II. Zvláštní pozornost zasluhují dvojice slov různého významu rozlišených jen předponou s- (se-) a z- (ze-).

1. a)Obě slova jsou rozlišena nejen v pravopisu, ale i ve výslovnosti; např.: sedřít (např. kůži z těla) -- zedřít (se) (např. přílišnou námahou) sjednat (např. mír, smlouvu) -- zjednat (např. pořádek, nápravu, na práci) slézat (se), slézt (se) (dolů nebo dohromady) -- zlézat, zlézt (např. hory) slíbat (líbáním setřít) -- zlíbat (někoho) slít (dohromady) -- zlít (polít) smazat (mazáním setřít) -- zmazat (umazat) směna, směnit (např. peníze) -- změna, změnit (např. zaměstnání) smotat (svinout) -- zmotat (poplést, zmást) sválet (např. kameny ze svahu) -- zválet (poválet) svést (dolů, dohromady, k zlému) -- zvést (zkazit) svolat (vyzvat k sejití, pozvat k jednání) -- zvolat (vykřiknout) svolit (souhlasit) -- zvolit (vyvolit) svrhnout (dolů) -- zvrhnout (převrhnout).

b)Obě slova se rozlišují pravopisem, nikoli výslovností; např.: sběh (např. lidu) -- zběh (dezertér) sběhlý (dolů nebo dohromady) -- zběhlý (zkušený; který dezertoval) sběhnout, sbíhat (dolů) -- zběhnout, zbíhat (dezertovat) sběhnout se, sbíhat se (dohromady) -- zběhnout se, zbíhat se (přihodit se) sbít (přitlouci k sobě) -- zbít (nabít někomu) shlédnout (pohledět shora dolů) -- zhlédnout (spatřit) shlížet (shora dolů) -- zhlížet se (např. v zrcadle) skopat (shora nebo dohromady) -- zkopat (kopáním upravit terén, pokopat někoho) skosit (kosou posekat) -- zkosit (učinit kosým) skreslit, skreslovat (v technickém kreslení) -- zkreslit, zkreslovat (podat zkomoleně) skroutit, skrucovat (splést dohromady) -- zkroutit, zkrucovat (překroutit, zkomolit) správa, spravit, spravovat (opravit; řídit) -- zpráva, zpravit, zpravovat (informovat) stéci (se), stékat (se) (dolů nebo dohromady) -- ztéci, ztékat (např. hradby) stěžovat si (naříkat) -- ztěžovat (činit obtížným) stlouci (dohromady) -- ztlouci (nabít někomu) strhat, strhnout (dolů) -- ztrhat, ztrhnout (přílišnou námahou nebo kritikou) stvrdit, stvrzovat (potvrdit) -- ztvrdit, ztvrzovat (učinit tvrdým) súčtovat (spočítat položky) -- zúčtovat (provést účtování; vypořádat se) sužovat (utlačovat, trápit) -- zužovat (činit úzkým).

2.Zvláštní skupinu tvoří slovesa, u nichž předpona s- (se-) nebo z- (ze-) význam jen nepatrně pozměňuje a odstiňuje; předpona s- (se-) mu dodává odstín "shora dolů" nebo "dohromady" anebo "trochu, poněkud", předpona z- (ze-) vyjadřuje spíše prostou dokonavost, popřípadě velkou míru děje. Je proto možno psát např. schytat, zchytat; skrápět, zkrápět; smáčknout, zmáčknout; smontovat, zmontovat; skompletovat, zkompletovat; skontaktovat, zkontaktovat; spráskat, zpráskat apod.

B. U příslovcí

U příslovcí vzniklých z předložkových výrazů (u tzv. příslovečných spřežek) píšeme s- (se-) nebo z- (ze-) ve shodě s předložkou původního předložkového výrazu; např. stěží, shora, shůry, svrchu; zcela, zčásti, zlehka, zleva, zpět (zpátky), zprava, ztěžka, zticha, ztuha, zvesela; zblízka (i z blízka), zdaleka (i z daleka), zeširoka (i ze široka).

Novoroční přání

Přeji Necyklopedii do dalších let mnoho úspěchů v boji s blbostí světa, ať se nevzrušuje s různých malicherností, psaní s a z, s malým rozlišením na obrazovkách uživatelů a jiných nepodstatných detailů, mnoho kvalitních článků, průrazného humoru, dostatek alkoholu pro správce aby to vše ve zdraví přežili.--Nytra 1. 1. 2010, 00:05 (UTC)

Nekrolog

(do rezervy kdyby něco)

Výročí

Dosažení 5023 editací dle statistiky Necyklopedie, ovšem ve skutečnosti to nikdo naštěstí přesně neví, neboť se nepočítají editace bez přihlášení s různých ip adres, přesto všechno tu Necyklopedie stále je, což je dobře.--Nytra 6. 3. 2010, 08:43 (UTC) 12.1.2011, dosaženo další prvočíslo(6397)

Malá nepřítomnost

Byl jsem různě mimo území až na dalekém východě u Košic, ještě mám následky s pracovních záchvatů v důchodu, až to dodělám bude asi třeba rehabilitace v hospodě. Internet se tam sporadicky vyskytoval ale nebyl čas, jistě si Necyklopedie na chvíli oddechla. Jinak hodnotím kladně průběh aktualit, jsou ve správných rukou, dík Jitrnitzovi. Zdarec --Nytra 2. 7. 2011, 17:02 (UTC)

Vítej zpátky z daleké cudziny! Chyběl mi šoupatel :) a dík. --jitrnitz 2. 7. 2011, 18:50 (UTC)

Další rok na Necyklopedii

Jakž takž to všichni přežili, chyb je o něco méně, sklerózy více, průsery byly spíše posilou. Přeji Necyklopedii do dalších let ať stále vzkvétá a přívaly vandalů ať zvládá ve zdraví!--Nytra 5. 1. 2012, 15:17 (UTC)

Čverka-ilustrační obrázek

Neuvěřitelné

Přežil jsem další rok na Necyklopedii, zdá že čvrtý. Smekám poklonu za pevné nervy všem správcům a poživatelům Necyklopedie, bez nichž bych dávno skončil v propadlišti dějin. Takže přeji Necyklopedii, VTN, kolegům v Necykloverzitě, atd., mnoho nápadů, zdraví a stresů do Nového roku.--Nytra (diskuse) 26. 12. 2012, 16:10 (UTC)

Novinka

Po obřích Nytrových míchačkách jsme dali na výrobu, malých Nytrových disků. Velké věci už nás zmáhají.Nytro disk.png

Pokus o malou statistiku

 • Od 7.12.2007 do 10.2.2013 jsem zaprasil Necyklopedii 1292 obrázky.. , takže se není co divit že několik z nich bylo dokonce schváleno jako obrázek půlměsíce.
 • Pokusil jsem se je najít:

 • Do 20.5.2013 jsem s různým úspěchem provedl 10111 editací.
 • Několik málo článku v celé Necyklopedii jsem asi nevandalizoval.
 • Nějaké články jsem i napsal ale zatím se všechny nepodařilo vypátrat.
 • Něco beznadějných článků jsem zachránil do Necyklopedické podoby.
 • Spoustu kravin jsem napsal do aktualit.
 • Stovky vandalských zásahů jsem revertoval.
 • Dostal jsem hafo výhružných šablon a napomenutí od správců ale i něco málo pochval.
 • Pomáhal založit Necykloverzitu, zúčastnil se výzkumu a dal podnět na Vysoce odborné články, mnohé z nich jsem doprasil do odborné podoby.--Nytra (diskuse) 10. 2. 2013, 08:38 (UTC)
 • Za zásluhy o kterých nikdo nic neví, jsem byl z vyšší moci obdařen právem Rollback, což se stalo 30.apríla 2013.

Co jsem si vzpomněl


 • Zachráněné, nebo vhodně doprasené články:

Cařihrad, Hliník, Hučet jako Švýcarská kamna, Jedničková soustava, Kabanosovci, Klika, Kočka(hlavně obrázky), Komisař Rex, Křivočesko, Městská hromadná doprava, Metro Necyklopedie, Mikešův máselný paradox, Müdlerův paradox, Necykloverzita:Výzkum/BPP, Ondoň, Soustava jednotek TV,Rolatost, Světlo, Škvarky, Voda, Zákon schválnosti, Ztráta času, Židle,Kobercový nálet atd.


 • Založené články:

Antičas, Bangster Singer, Barbora Škrlová, Beton(založeno pod původní IP adresou), Bezdrátový telegraf(založeno pod původní IP adresou), Jan Švejnar, Koštěp, Kruhový objezd, Metelescu a Blescu, Murphyho zákony, Neutralizace, Necykloverzita:Výzkum/GO(po přesunutí do výzkumu Ráďou),Pořádek, Remoska, Vítězný oblouk, VPDSP, Inteligence rostlin atd.

Stav ohrožení

Na Necyklopedii byl vyhlášen stav ohrožení, a byly proto povolány do boje poslední zálohy, včetně mě. Při té příležitosti mi byla propůjčena funkce správce. Snad to pomůže Necyklopedii zachránit...

Asi nekrolog

Jsem už poněkud schátralý, byl jsem na malé operaci a Necyklopedie byla zatím poněkud pojebána, nějak se mi to nelíbí, jestli to souvisí s ochranou osobních údajů nebo s čím, nevím, už to zřejmě tak zábavné nikdy nebude. Erotika je omezována, svoboda vyjadřování potlačována. Zřejmě nastalo období normalizace, jako obvykle, nakonec se už tomu ani nedivím. Pro vrchnost je nepřípustný vlastní názor, máme to zpět. Totalita je stále globálnější. Asi bude hůř, strašného konce civilizace se už asi vzhledem k věku nedožiji. Ještě bude postupně  hůře. Je to na mládeži aby se pokusila prapor svobody pozvednout. S pozdravem ať, Necyklopedie nezahyne!

Staronová Necyklopedie

Zdá se že zase vypadá po přestěhování Necyklopedie už normálně, se mnou to ovšem už je horší maldí vpřed, staří na svá místa. Zdar Necyklopedii!

ps. Ještě nějak žiji...

Buď zdráv a živ ještě dlouhá léta! Dědek Foxiest (diskuse) 1. 12. 2022, 20:40 (UTC)