Gentellur

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Gentellur, latinsky Gentellurium, je další z prvků Meresjevovy periodické tabulky. Má značku Gn a kovově nekovový charakter. Je to jediný prvek, který má ve svém atomu zároveň částice i antičástice, aniž by došlo k vzájemné anihilaci. Jedná se vlastně o spojené dva atomy telluru.

Objev[edit]

Gentellur objevil kyrgyzský vědec/amatérský koprolog/zaměstnanec místního kolchozu Ing. Vojczeg Starobnyj, Csc.(Войцзэг Старобный). Podíl na tomto objevu měl také pardubický patriot, propagátor vědy, cyklistiky a lyží, stavitel tenisových kurtů, baron Antonín M. Artaban. Ten byl v té době v Kyrgyzstánu na výzkumné misi. Když se dozvěděl o Starobném, ihned v něm viděl talent. Prodal proto svou Škodu 120, koupil si fichtl a peníze dal Starobnému na výzkumy. Po objevení nového prvku ale trval na tom, aby byl pojmenován po něm - tedy artabanium. To ale Starobnyj důrazně odmítl a Artaban se proto od objevu distancoval. Zařekl se nikdy nevyslovit slovo gentellur a dodnes se mu to daří.

Vlastnosti[edit]

Gentellur je za normálních podmínek (0°C, 101,325 kPa) pevnou látkou, při teplotách nad 20°C se vypařuje, následně látka v plynném skupenství konvertuje do plazmy. Gentellur vzniká reakcí telluru s antitellurem: Te++Te- → Gn. Dále ho lze vyrobit třením liščího ocasu o ebonitovou tyč. Atom gentelluru 104Gn obsahuje tedy přesně 52 elektronů, 52 pozitronů, 52 protonů a 52 negonů. Často bývá kvůli zdánlivě stejnému protonovému číslu zaměňován s atomem kurčatovia rutherfordia. Na stupnici tvrdosti figuruje s 11 (prvočíslo!), hravě tudíž předčí i diamant, ovšem tvrdík je ještě tvrdší. Některé izotopy gentelluru jsou vysoce nestabilní. Průměrný poločas rozpadu je 11 minut a 6 vteřin. Gentellur se chová jako hmota i antihmota.

Starobného pole[edit]

Starobného pole je zvláštní druh slabé interakce mezi částicemi a antičásticemi, které zabraňuje jejich vzájemné anihilaci, ale zároveň mezi nimi udržuje slabou vazbu. Vytváří se tak páry elektron - pozitron, proton - negon, atd. Díky tomu nemůže dojít k anihilaci ani mezi gentellurem a jinou hmotou či antihmotou. Pokud je ale gentellur vázán s prvky, jejichž elektronegativita je vyšší než 5 (např. paroubkium), stává se pole a vazba nestabilní, při sebemenším kontaktu s hmotou či antihmotou pak dojde k anihilaci. Toto pole je zatím pozorováno jen u gentelluru, o bližší pochopení jeho principů se snaží odborníci v CERNu.

Elektronová/pozitronová konfigurace[edit]

Gentellur má elektrony a pozitrony ve stejných orbitalech jako tellur, a to po párech. Například místo 2 elektronů v orbitalu 1s má v tomto orbitalu 2 elektrony a 2 pozitrony. Takovýto orbital se ale nechová stejně jako obyčejný orbital, z toho důvodu jsou vlastnosti gentelluru značně odlišné od vlastností telluru. Díky tomu, že má gentellur elektrony i pozitrony ve valenční vrstvě, může se vázat s hmotou i s antihmotou.

Sloučeniny[edit]

Rozpuštěním gentelluru ve vodě vzniká kyselina gentellurová. To je nejsilnější známá kyselina. Všechny ostatní kyseliny neutralizuje, pouze s lučavkou královskou reaguje za vzniku tzv. živé vody, což je vlastně živec rozpuštěný v louhu. Proto se gentellur využívá právě k výrobě živce a louhu. Bohužel obráceným postupem nelze gentellur vytvářet, aniž by došlo k hrozivé explozi. Kyselina gentellurová též reaguje s několika prvky. Nejvýznamnější sloučeninou je kyselina paroubkiumgentelluričelá HGnO4Pk Tato kyselina je tak nebezpečná, že při styku s jakýmkoli prostředím kromě vakua okamžitě exploduje (neboť anihiluje), popřípadě zbylé atomy při reakci s kyslíkem tvoří smrtící oxid gentelluričelý GnO5

Gentellur v pop-kultuře[edit]

Gentellur má své zastoupení i v populární kultuře a umění. Nejznámější je bezesporu výskyt v úvodní znělce seriálu The Simpsons. Dále se objevuje v několika publikacích nedoceněného českého génia a hrdého vlastníka automobilu Žigul Henryka Laholy.

Homer, gentellur a dva krokoti v pozadí


Chemistry.png Prvky
bolševikum
Bo
hliník
Al
arogantin
An
zlato
Au
bursík
Bs
uhlík
C
měď
Cu
debilit
Db
drtík
Dq
gentellur
Gn
vodík
H
hoaxium
Hx
chrastík
Chk
paroubkium
Pk
polonium
Po
prdík
Fu
prudík
smrdík
Sd
stalinium
St
tvrdík
Tu
vakuum
Va
womanium
Wo
noobium
No
potěmkinium
Pn
imbecilit
Im
dusík
N
kyslík
O
selen
Se
rozvodík
ROH
zemanium
Ze
transprdan
Tp
světlan
Lm
Bortlium
B
Ununpolium
Uup
Euran
Eu
Random
Rn
Praseodym-Hafnium
Pr-Hf
Úchylík
Bdsm
Olovo
Pb
Pneumonium
Pneu
Smajlík
:)
Uran
U
Plutonium
Pu
Lithium
Li
Éter
Ae
Arsen
Ass