Česká pošta

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Necyklopedie o.s.

Známka-C.png

Nám. U pavouka 30
66 442 Brno-Chrchlice
Autonomní republika Moravstán


Pan/í
Anonym
Pod mostem 1
434 01 Most
Česká republika

Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Pošta pro Tebe.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Fronty lidí na České poště jsou zlo, ale dají se vydržet.

„Já si na Českou poštu nemůžu stěžovat. Když mi dcera pošle nějaké peníze na přilepšenou, na poště jsou tak hodní, že tu obálku už předtím otevřou za mě. Díky tomu se nemusím namáhat při otvírání obálky sama a navíc vím, že je vše v pořádku, vše je zkontrolováno.“

- Věra Pohlová, 72 let, důchodkyně

Česká pošta je státní podnik působící v Čechách. Základním posláním je zprostředkovávání posílání dopisů a balíků městských a vesnických. Nabízí však i jiné služby. Pošta je největší český zaměstnavatel lidí (většinou jde o ženy) a zvířat. Identifikační číslo je 47114983 (nejde o prvočíslo, druhočíslo, dokonce ani třetičíslo, ale dvanáctičíslo).

Česká pošta drží monopol na českém trhu, zatímco vlivem firmy Moravská pošta s monopolem v Moravstánu (dříve pouze „Morava“) je její penetrace trhu ve zbylé části ČR minimální. Na Slezsku se pošta nenosí.

Spolehlivé služby lidu daly vzniknout nespočtu legend. Praví se, že Česká pošta jednou dokázala dodat zásilku ještě před tím, než byla vůbec odeslána. Pan Lumír Vavřínek z Velkých Zadkovic tvrdí, že pošta dokázala jeho dopis vnučce dodat jeho vnučce krátce před tím, než jej pan Vavřínek začal psát.

Po vzoru pošty ve Švýcarsku a jejímu nasazení tzv. chytrých minibusů (chytřejší nežli šaliny) se vedení pošty v tuzemsku rozhodlo též cestou aplikace moderních technologií moderních chytrých věcí.[1] Bylo usneseno, že od měsíce slun(u) 2017 budou pošty zavádět tzv. chytré manažery. Ti dokáží lépe hospodařit než jejich lidští předchůdci, nemají sklony ke lhaní a krádežím a umí analyzovat velký objem dat.

Roku 2016 její čistý zisk činil 1 .

Česká pošta, bezva pošta[edit]

„Času dost“

- Česká pošta
Česká pošta ani její zaměstnanci s ničím neotálí. Zde řidič dodávky spěchající po směně domů na sex. Se má…
České pošty není třeba se obávat
Poštovní trebuchet Dominika v Hradci Králové

Česká pošta se po Sametové rezoluci vzepřela bolševickým manýrům a dala vzniknout nové proregresivní antikoncepci, jejíž cíl není ničím menším než navždy změnit dějiny listonošství.

Česká pošta v minulosti učinila razantní krok a nahradila nespolehlivé počítače a podobné nesmysly lidmi. Tím je zaručena spolehlivost a důvěryhodnost služeb. Také obdržela cenu „Zaměstnavatel roku“ v letech 1998, 1999, 2002, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 a 2016, především za peněžní odměňování odcházejících zaměstnanců tzv. zlatými padáky.

Poštovní hadi[edit]

Doručování zásilek se stalo doménou tzv. poštovních hadů, což jsou speciálně vycvičení hadé, kteří umí roznášet poštu. Zásilky jsou záměrně roznášeny v ranních, dopoledních či nočních hodinách, aby se hadi lidí nepolekali. Poštovní hadi nahradili zastaralé neefektivní lidské listonoše (a listonošky) s tendencemi kdeco a kdekoho poplést. Tito „lidští“ poštovní doručovatelé se navíc časem ukázali jako zcela bezbranní proti hlídacím psům, prasopsům a kočkopsům.

Poštovní holubi[edit]

„Oink!“

- holub č. 1527, poštovní pobočka Dolní Vlkýš

Poštovní holubi jsou elitní jednotky České pošty, vykonávají důležité zásilky a peněžní transakce, mnohdy na dlouhé vzdálenosti. Česká pošta nyní (roku 2017) provozuje přesně 61 holubinců na území ČR. Obsluhují i zásilky do zahraničí s výjimkou Havaje, ta je příliš daleko. Dobří holubi se s dopisy vracejí.

Poštovní lidští otroci[edit]

Lidské zdroje jsou využity pro „stěžejní“ oblast roznosu letáků a novin. Tito „lidé“ narozdíl od hadů výše zmíněných nejsou speciálně vycvičeni vůbec, jsou snad naprosto nekompetentní, nesvéprávní a pravděpodobně vlastně k ničemu.

Potrubní pošta[edit]

Česká pošta sama od sebe vybudovala a zprovoznila potrubní síť pošty. Technologie k tomu užitá je předmětem největšího poštovního tajemství. Její obsluha si žádá vysokou kvalifikaci.

Poštovní trebuchet[edit]

Poštovní trebuchety byly poprvé zkonstruovány ve středověké Francii pro francouzskou poštu, která je jakožto první užívala k transportu balíkových zásilek. Česká pošta je začala užívat krátce po pádu socialismu. Vysloužila si sice kritiku, že se zásilkami nezachází šetrně a mnohé poškodí, Česká pošta však jako protiargument podává rychlost takové služby a také fakt, že je připravena bránit Českou republiku, když bude válečný stav. Kritici poukazují také na to, že pošta užívá nemoderní metody z dávných časů.

Tvůj balík pozná středověk.

—Dominika

Soví pošta[edit]

Připravuje se.

Historie[edit]

Schwarzenberg-obraz.jpg

Tato část textu je příliš nudná anebo neobsahuje důležité informace

Málokdo si to přečte

Vznik československého státu na přelomu října a listopadu 1918 s sebou přinesl změny nejen politicko-právní, ale i hospodářské a správní, které se bezprostředně dotýkaly organizace a řízení poštovního provozu. Základem československé poštovní správy se 13. listopadu 1918 stalo ministerstvo pošt a telegrafů, jemuž podléhal poštovní, telegrafní, telefonní i radiokomunikační provoz. Vytvoření samostatného resortu pro odvětví, která dříve spadala pod rakouské (předlitavské) ministerstvo obchodu, mělo zdůraznit jejich vzrůstající společenský a ekonomický význam a zároveň zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Ministerstvo pošt a telegrafů nebylo pouze samostatným úřadem pro správu poštovních a telekomunikačních záležitostí z titulu státního a veřejného zájmu, nýbrž od počátku plnilo také roli podnikatele. Rostoucí podíl podnikatelských aktivit záhy vedl k organizačnímu vyčlenění státního podniku Československá pošta. Ten byl vytvořen k 1. lednu 1925 s tím, že jeho hospodaření se řídilo obdobnými pravidly, jaká platila v soukromých firmách. Reforma se brzy projevila v příznivých hospodářských výsledcích, které narušila až celosvětové hospodářské krize.

Mnohem vážnější zásah do úspěšného rozvoje Československé pošty však představovala Mnichovská dohoda, odstoupení pohraničních území Německu a vznik tzv. druhé republiky. Události poté nabraly rychlý spád. Již 13. října 1938 přešla působnost ministerstva pošt a telegrafů ve věcech slovenských na ministra dopravy pro Slovensko v Bratislavě a 4. listopadu bylo zrušeno samostatné československé ministerstvo pošt a telegrafů a spolu s ministerstvem železnic sloučeno v ministerstvo dopravy. Definitivní tečku za historií prvorepublikového podniku Československá pošta udělal 1. leden 1939, kdy začaly poštovní správy jednotlivých autonomních celků hospodařit samostatně a na svůj účet. V tento den se v rámci ministerstva dopravy sloučily podniky Československé státní dráhy a Československá pošta pro zemi Českou a Moravskoslezskou v jeden podnik s názvem Československé dráhy a pošty v zemích českých. K naprostému ekonomickému, politickému a vojenskému podřízení pošty německým zájmům došlo po okupaci zbytku republiky 15. března 1939. Poštovní záležitosti zůstaly v agendě protektorátního ministerstva dopravy až do listopadu 1942, kdy přešly pod nově zřízené ministerstvo dopravy a techniky.

Koncem války bylo v rámci tzv. košické vlády vytvořeno ministerstvo pošt, které víceméně navázalo na předválečnou činnost ministerstva pošt a telegrafů, ale podmínky, v nichž působilo, byly zcela odlišné. Z organizačního hlediska se jednalo hlavně o kompetenční vymezení jeho územní působnosti, protože na Slovensku zároveň s ním vzniklo tzv. poverenictvo pošt, které však nemělo svou obdobu v českých zemích. Nesystematické a logice odporující opatření trvalo až do roku 1960, kdy bylo v rámci státoprávních změn zrušeno. Krátce po osvobození byl obnoven také státní podnik Československá pošta, ale vlivem vnějších i vnitřních okolností neměl dlouhého trvání.

Zásadním mezníkem pro příští směřování poštovní správy se stal únor 1948. Již v následujícím roce (1. července 1949) došlo ke znárodnění státního podniku Československá pošta a následně byla provedena i reorganizace ministerstva pošt. Řešení to však bylo pouze přechodné. V souvislosti se vznikem ministerstva spojů a pověřenectva spojů k 1. květnu 1952 přistoupil Ústřední výbor KSČ ke zrušení národního podniku Československá pošta. Toto opatření mělo vyvolat zdánlivý dojem, že se ministerstvu a jeho aparátu vrátila funkce, kterou mělo po roce 1925. Ve skutečnosti se z dosavadního podnikatelského subjektu stal státní úřad řízený podle sovětského vzoru se všemi negativními důsledky, které z toho plynuly.

Sovětizace byla dovršena roku 1960, kdy se uskutečnila centralizace nejvyšších orgánů pošt, telekomunikací a dopravy. Znamenalo to nejen zrušení pověřenectva spojů v Bratislavě, ale také sloučení doposud samostatných ministerstev spojů a dopravy v jediné ministerstvo dopravy a spojů. Spojení rezortů se však brzy ukázalo jako nefunkční, a proto se spoje v roce 1963 osamostatnily pod hlavičkou Ústřední správy spojů, která byla k 1. lednu 1969 nahrazena Federálním výborem pro pošty a telekomunikace. Na republikové úrovni došlo ke zřízení Ministerstva pošt a telekomunikací ČSR v Praze a Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací SSR v Bratislavě. Zároveň s tím byla provedena změna i v označení jednotlivých organizací spojů na organizace pošt a telekomunikací.

Pod vlivem nastupující normalizace proběhly další státoprávní změny, které v případě odvětví pošty a telekomunikací vedly ke zřízení Federálního ministerstva spojů ČSSR k 1. lednu 1971. Tím zanikl nejen Federální výbor pro pošty a telekomunikace, ale také obě republiková ministerstva. V roce 1988 došlo opět ke sloučení spojů s odvětvím dopravy ve Federálním ministerstvu dopravy a spojů, aby se systém nakonec vrátil k podnikovému principu zřízením státního podniku Správa pošt a telekomunikací Praha (červenec 1989).

Zásadní obrat se uskutečnil teprve na počátku devadesátých let 20. století v důsledku zhroucení komunistického režimu. Již v červenci 1990, v souvislosti s rekonstrukcí státní správy, přešly spoje na území České republiky do kompetence nově zřízeného ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj. V říjnu 1992 bylo celé odvětví spojů převedeno z působnosti zrušeného ministerstva spojů pod Ministerstvo hospodářství ČSFR a Ministerstvo hospodářství ČR. První zřetelný krok k osamostatnění poštovní části podniku představoval vznik divize Česká pošta k 1. lednu 1992, následovaný účetním oddělením pošty od telekomunikací a vybudováním vlastního managementu. Jednání o budoucí podobě pošty pokračovala v příštích měsících.

Ceska posta ad.jpg Ceska posta ad.jpg Ceska posta ad.jpg

Současnost[edit]

Stejně jako České dráhy, také Česká pošta se rozhodla zavést poštovní filiálky výhradně pro ženy. Protože jsou lupiči muži ve většině případů a mají obecně vzato sklony k násilí, pošty pro ženy dokázaly vyřešit dlouholetý problém českého listonošství. Na každé poště jsou přítomny jednotky ozbrojené pepřovým sprejem s tlumičem a granátovými jablky, ať netloustnou.

Hulán[edit]

To ne!

Když se posílá dopis určitě důležitosti (např. soudní dopis) může Česká pošta poslat tzv. Hulána. Jde o dopis, který umí sám mluvit a vyznačuje se výtečnou rétorikou, inteligencí, nadhledem. Když dokončí svou řeč, sám se pozře.

Diverzifikace[edit]

Česká pošta rozšířila portfolio převzetím společností ČEZ, České dráhy, aj. Angažuje se rovněž ve stavebnictví se specializací na budování tunelů.

Na trhu v USA a ve Spojeném království používá Česká pošta značku Snail Mail.

Konkurence?[edit]

V nedávné době se zničehonic objevila prapodivná konkurenční společnost Hmunlezhth s.r.o., jejíž praktiky jsou brány jako nekalé (házení hoven do oken, sirky do zvonku, emise jednokorunových dluhopisů, …).

Galerie[edit]

Reference[edit]

Žena za pultem.gif edit Bird hand.png obchod - business - geschäft - commerce - abarrotería - affare - торговля Bird hand.png
AgroprdAktron TelekomAlčertBhuptgBillboardBojovníci od Al-LidluCall of KauflandCastrolCentral KladnoCentrální šroubCikay ElektrospotřebičeČESCOČeská poštaČínské bistroČínské výrobkyDebillaHorst FuchsCharitaIKEAInzerátKaufmumulandKobloLidem (obchod)ObchodOchrana osobních údajůPlutoniumPodnikatelPojištěníProblientMakroprocesorMasokombinátNákupní vozíkNecyklokrámReklamaReklamy GoogleRobin OilSAPASkálaSlevový kupónŠestsetšedesátšestkaUruguayský pytelVečerkaVietnamské bistroZájezdy last yearZbožíZákazník