Teorie placaté Země

From Necyklopedie
(Redirected from Zeměplocha)
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Teorie duté Země.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Teorie stvoření světa.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Placatá země, čtyři sloni stojí na želvě a podpírají zemi

„Jasný jak facka,

Země je placka“

- Jaroslav Samson Lenk

„Detestatio: Vůči všem Bohorouhačům, co se dopustí na Internetu, v tisku či v jakýchkoliv jiných médiích jakéhokoliv rouhání se vůči Placaté Zemi, kteří s tímto jejich jednáním budou svou vlastní aktivitou nebo pasivitou fakticky konkludentně souhlasit, vyslovuji: Ve jménu Boží síly a Boží moci mého Pána Ježíše Krista, ve Kristově jménu Vás já všechny proklínám - ať invaliditě, mrzáckému postiženi a kruté bolesti v čase pozemského života dojdou Vaše děti. Amen!!!“

- JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola
Příklad co by se stalo kdyby byli sloni jen dva

Teorie placaté Země (anglicky Flat Earth Theory, FET) je vědecká teorie, jež v souladu s Božím slovem vyvrací tradiční nevědeckou hypotézu o kulatém tvaru Země. Oproti konkurenční hypotéze kulaté Země se nespokojuje se stokrát omletými a tisíckrát zpochybněnými historickými pokusy, ale vychází z nejnovějších vědeckých a teologických poznatků.

Teorie obvykle předpokládá, že placatá Země leží na čtyřech slonech, kteří jsou v některých variantách ještě podepřeni želvou. Někteří šarlatáni ovšem tvrdí že sloni jsou jen dva, což je naprostý nesmysl, sloni musí být nejméně tři aby se země neviklala a moře se nevylila. Ve skutečnosti jsou sloni čtyři, Bůh tam dal jednoho navíc pro jistotu.


Historie[edit]

Již nejstarší civilizace předpokládaly na základě svých pozorování, že Země je placatá, neb na kulaté Zemi bychom mohli žít jen na jejím vršku, z ostatních míst by lidé nevyhnutelně spadli. I dnes tuto teorii pozorujeme u kmenů, které ještě neudržují styk se západní civilizací a nejsou tudíž vystaveny zničujícímu vlivu ateismu, kapitalismu, antikoncepce, feminismu a celosvětovému úpadku mravů.

Teprve s rozvojem mocných pohanských impérií (Řecko, Řím...) přichází ona pavědecká hypotéza kulaté Země, která historicky dobře zapadala do tehdejší představy o výlučném postavení vlastního impéria. Tehdejší filosofové (nikoliv vědci!) kázali, že Athény (později Řím) leží na samém vrcholku Země, což předurčuje řeckou a římskou říši k vládě na světem. Ostatní národy se buď měly podřídit impériu anebo nevyhnutelně spadnout ze Země do podsvětí. Obě impéria nakonec padla, což poprvé v dějinách ukázalo, jak je hypotéza kulaté Země nevěrohodná.

Dlužno podotknout, že křesťané se v té době drželi správné Boží teorie placaté Země, za což byli perzekvování a přibíjeni na kříž. Nicméně ani takové krutosti nemohly umlčet tu jedinou správnou Pravdu.

Ve středověku se teorie placaté Země opět dostává do popředí, což souvisí s vítězným šířením křesťanství Evropou. Až s nástupem renesance opět přišla na evropské národy pýcha a hříšná touha vyrovnat se Bohu, a spolu s tím tehdejší kacíři opět začali hlásat, že Země je kulatá. Tuto hypotézu dodnes podporují a šíří zejména ateisté, homosexuálové, židobolševici a svobodní zednáři, v rámci jejich celosvětového boje proti Bohu a Církvi.

Argumenty pro placatou Zemi[edit]

Celkem existuje 96 tezí potvrzujících placatou Zemi, zde uvádíme jen těch 14 nejdůležitějších.

Astronomické[edit]

1. Všechna nebeská tělesa – Slunce, Měsíc, planety, hvězdy – jsou i v těch nejlepších dalekohledech vidět jako body či ploché disky, nikde ani náznakem není vidět nějaká kulovitá výduť.

2. Galaxie názorně ukazují, že tak velké objekty nejsou schopny udržet kulovitý tvar, ale v krátkém čase se rozdrobí do plochého disku. Není důvod, proč by Země měla být v tomto výlučná.

Fyzikální[edit]

3. Existence kulaté Země je v příkrém rozporu s gravitačním zákonem – kdy všechny hmotné objekty ze své podstaty tíhnou směrem dolů, do pekla, k ďáblovi, pouze duše lidí obrácených k Bohu díky své duchovní podstatě může vystoupat vzhůru do nebe. I kdybychom připustili kulatou Zemi s peklem v jejím nitru (jak hlásají někteří křesťanští odštěpenci), neřeší to problém, že lidé na spodní straně Země by díky gravitaci tíhli automaticky od Země, tj. do vesmíru či dokonce do nebe (nezávisle na jejich víře!), tedy opět v rozporu s Písmem.

4. Aby se ateisté vyrovnali s tímto paradoxem, vymysleli alternativní gravitační teorii, v níž jsou gravitací přitahována všechna tělesa k sobě, tj. i protinožci jsou přitahováni k Zemi „vzhůru“. Ovšem tato teorie není potvrzená experimentálně, naopak ani dvě těžké lodě kotvící vedle sebe v přístavu se k sobě nepřibližují ani o milimetr, což tuto teorii efektivně vyvrací. Není náhodou, že s touto teorií poprvé přišel svobodný zednář Isaac Newton a později ji rozpracoval Žid Albert Einstein.

5. Mainstreamová teorie kulaté Země navíc předpokládá, že Země se otáčí (sic!), aniž by dokázali vysvětlit mechanismus, který by dokázal otáčet tak obřím a hmotným objektem. Kupodivu to „vědcům“ nebrání, aby současně hlásali, že perpetuum mobile nemůže existovat. Takovéto vnitřní rozpory jsou pro ateistickou pseudovědu typické. Jsou-li konfrontováni s nezvratnými argumenty Církve, jak se stalo např. Galileovi Galilei, nakonec nemohou jinak, než kapitulovat a přiznat svůj omyl. (Pověst o tom, že Galileo byl k přiznání donucen a na závěr zvolal „A přece se točí!“ je historicky nepodložená[1].)

Geologický [edit]

6. Teorie kulaté Země nevysvětluje vysoký nárůst teploty ve velkých hloubkách. Kdyby kulatá Země měla jen udržovat teplotu od stvoření světa (nedejbože miliardy let, jak hlásají mnozí kacíři), už by dávno vychladla. Naproti tomu teorie placaté Země ohřívaná zespodu plamenem pekelným pozorovaný vzrůst teploty vysvětluje velmi přesně. Nakonec to potvrzuje globální oteplování, jenž je přímo úměrné zvyšujícímu se počtu bezvěrců, kdyby tomu tak nebylo, muselo by se globálně ochlazovat.

Optické[edit]

7. Na fotografiích od údajných „protinožců“ je jasně vidět, že lidé i předměty směřují vzhůru[2], jak u nás, nikoliv dolů, jak by se u kulaté Země dalo předpokládat.

8. Obzor na moři zdánlivě ukazuje na zakřivení zemského povrchu, nicméně poslední výzkumy akademika ThLic. FEDr. Joachima Pancaka ukazují, že to je důsledek atmosférické refrakce.

Matematický[edit]

9. V ateistických učebnicích se píše, že poloměr kulaté Země má být 6378 km, zatímco její obvod 40000 km, což jsou obojí čísla racionální. Ovšem matematici vědí, že vzorec pro délku obvodu je o=2πr a racionální násobek π je vždy iracionální číslo, čímž pádem jsme došli ke sporu. Je příznačné pro koulaře, že už desítky let opisují tento blud, aniž by se zamysleli nad jeho zjevnou matematickou nesmyslností.

Biologické[edit]

10. Příznivci kulaté Země předpokládají existenci bájné Beringovy úžiny, která by měla spojovat nejzápadnější a nejvýchodnější cíp okršlíku zemského. Přes tuto úžinu se měly dostat do Ameriky všechny rostlinné a živočišné druhy. Ovšem jak je možné, že druhy v Americe jsou často stejné jako v Evropě, nikoliv jako na Sibiři? Nota bene jak lze vysvětlit existenci amerických endemitů, jako je např. George Bush a Sarah Palinová? Jediné možné vysvětlení je, že tyto druhy rozptýlil po americkém kontinentu Bůh šestého dne stvoření, čímž pádem padá nutnost si vymýšlet Beringovu úžinu a podobné pitomosti.

11. Moře kolem Čukotky i Aljašky má hloubku až 120 metrů. Jak by mohla zvířata či pohanské kmeny překročit tak hluboké vody, když i hluboce věřícímu Mojžíšovi musel notně pomoci Bůh, aby překročil několikanásobně mělčí Rudé moře?

Lingvistické[edit]

12. Samotné slovo zeměkoule je šířeno především homosexuály a podobnými zvrhlíky, aby poukázali na své mužské ohanbí, ačkoliv zbožný křesťan by takové slovo nikdy nevypustil z úst.

13. Že je Země rovná placka, dokládá také starodávná tradice srovnávání nepřátelských měst se Zemí.

Biblický[edit]

14. V Bibli (překlad krále Jakuba) se píše "He sits enthroned above the circle of the earth" (Izaiáš 40, 22). Povšimněte si výrazu circle = kruh. Už na základní škole se učíme, že kruh je dvourozměrný objekt - tudíž Země musí být plus-mínus dvourozměrná.

Kulatá Země jako víra[edit]

Příznivci kulaté Země se chvástají, že mají svou teorii vědecky potvrzenou, ale při bližším pohledu je vidět, že jde o ničím nepodloženou víru. Zeptejte se libovolného koulaře, jaké dokáže přinést důkazy o kulatosti Země. Většinou se odvolá na jiné autority, které tvrdí totéž, či na historické pseudoexperimenty, které dnes není schopen nikdo reprodukovat. Uvažte sami, víte o někom, kdo by dokázal obeplout Zemi jako Fernando Magalhães či James Cook? Záznamy o těchto plavbách jsou známy jen ze zednářských pramenů (oba mořeplavci byli svobodní zednáři, Cook byl navíc teplouš). Dnešní vědci se kloní k názoru, že pokud tyto plavby opravdu proběhly a nejsou to jen vylhané historky, tak mořeplavci výměnou za svoji duši tajně podešli Zemi pekelnou říší a „jakoby nic“ se objevili na druhém konci světa.

Totéž platí pro podvržené fotografie z vesmíru. Samotné vesmírné lety vzbuzují silné pochybnosti – vždyž i v kapitole Genesis 11 je psáno, že stavitelé babylonské věže (dosáhnuvší stěží setinu vzdálenosti k „hranici vesmíru“) byli Bohem promptně ztrestáni. Je tudíž velmi nepravděpodobné, aby se smrtelní lidé dostali tak vysoko a vrátili se v pořádku. Daleko pravděpodobnější je, že lety do vesmíru jsou jen dobře sehraná propaganda. Důkazem může být, že vesmírných letů zatím dosáhly jen velmoci Spojené státy (židozednáři a homosexuálové) a Sovětský svaz (komunisté a ateisté).

Odstrašující příklad, kam až vede víra v kouli

Víra v kulatou Zemi napáchala již hromadu škod. Např. v roce 1912 kapitán Titanicu se rozhodl plout nikoliv po rovnoběžce, nýbrž po křivce vyduté k Severnímu polárnímu oceánu (tzv. ortodromě, která je dle koulařských teorií kratší) a jen díky tomu narazil na plující kru. Ještě smutnější případ se stal roku 1866 lodi Maria Trost, která krátce po vyplutí z přístavu narazila na skalisko a začala se potápět. Ačkoliv potápějící loď viděli všichni lidé v přístavu, nikdo ji nevyplul na pomoc, protože si všichni mysleli, že Maria Trost jen mizí za obzorem. 150 cestujících včetně 12 dětí zahynulo jen vinou slepé víry v kulatou Zemi.

Důkaz kulatosti Země[edit]

První důkaz kulatosti Země provedl portugalský námořník Fernão de Magalhães, když v letech 1519–1522 obeplul Zemi (pomiňme drobnou vadu, že během cesty v roce 1521 zahynul). Tento pokus si můžete zopakovat sami v malém, a ani při tom nemusíte umřít (v případě, že zemřete, však Necyklopedie nenese žádnou zodpovědnost). Dejte si sraz s kamarádem, dejme tomu, uprostřed Karlova mostu. Vy se vydáte na cestu kolem světa, zatímco kamarád na vás bude čekat na místě. Odejdete západním směrem, na Malou Stranu, a ejhle, za čtvrt hodiny, možná za dvacet minut, přijdete od východu, ve směru od Starého Města, protože jste úspěšně obešli svět (a hlavně jste přešli po Mánesově mostě).

Další důkaz: Na východ jsme se vysrali a ze západu přišlo hovno.

Příznivci placaté Země[edit]

Nejslavnějším příznivcem dnešní doby je bezesporu Terry Pratchett. Jeho bestsellery o placaté Zemi se prodávají na celém světě a generují větší zisk nežli všechny státem dotované učebnice a vědecké papery o kulaté Zemi. Neviditelná ruka trhu, nezávislá na sekulární státní moci, jasně ukazuje, kde je pravda.

V Čechách jsou nejznámější příznivci Ondřej Neff[3], Karel Plíhal[4] a skupina Hop trop (viz citát[5]).

Propagaci placaté Země se věnuje zejména Conservapedia[6] – internetová encyklopedie o konzervárenství a výkladu světa z pohledu konzervy. Tuto encyklopedii finančně sponzoruje konzervárenský gigant Hamé Babice řízený babickým katolickým oligarchou JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henrykem Laholou.

V Rusku skutečně hrozilo provrtání se do pekla, proto byl projekt nejhlubšího vrtu, po zaslechnutí nářků hříšníků, okamžitě zastaven [7] .

Odpůrci placaté Země [edit]

Kromě komunistů, homosexuálů a svobodných zednářů dnes placatou Zemi zpochybňují zejména ropné korporace, aby rozptýlily obavy, že se svými vrty provrtají až do Pekla a vypustí ďábla na zem. To vše přirozeně jen kvůli svým nekřesťanským ziskům z prodeje ropy. Vědecký tým Necyklopedie se nediví, kdyby tyto zisky byly skutečně od Satana, aby se tím mohl snadněji dostat na Zem a svádět lidi na scestí.

Reference[edit]

  1. Viz Českopedie
  2. Fotografie z Austrálie
  3. Neff, Ondřej: Poselství pro Agla Mathona
  4. Plíhal, Karel: Země je deska (online)
  5. Trop, Hop: Jasný jak facka (online)
  6. Conservapedia
  7. Provrtání
Švejk2.jpeg „A ten děkan na stará kolena dal se do studování svatýho Augustina, a dočet se tam, že kdo věří v protinožce, má bejt prokletej. Tak si zavolal svou posluhovačku a povídá k ní: ,Poslouchejte, vy jste mně jednou povídala, že váš syn je strojní zámečník a odjel do Australie. To by byl mezi protinožci, a svatý Augustin přikazuje, aby každý, kdo věří v protinožce, byl proklet.’ ,Jemnostpane,’ povídá na to ta ženská, ,vždyť můj syn mně posílá z Australie psaní a peníze.’ ,To je mámení ďábelské,’ říká na to pan děkan, ,žádná Australie podle svatýho Augustina neexistuje to vás jen ten antichrist svádí.’ V neděli je veřejně proklel a křičel, že Australie neexistuje. Tak ho rovnou z kostela odvezli do blázince.“
Švejk, I/12 - Náboženská debata