Teologický výklad jízdního řádu

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Google uncyc.jpg Teologický výklad jízdního řádu na googleTohle je nejlepší článek na téma „Teologický výklad jízdního řádu“ na celým internetu.
Jakékoliv heslo na téma Teologický výklad jízdního řádu byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png

V tomto pojednání přinášíme ucelený teologický výklad jízdního řádu. Jízdní řád je kniha, podle které najdete cestu. Je to kniha, ve které je zapsána vaše budoucnost. Každý se pomocí něj dostane domů, ať již bydlí v Brně, Pohledských Dvořácích, Praze-Žvahově, Strunkovicích nad Volyňkou, Čelechovicích či Němčicích na Hané, Vrahovicích, Kunčicích pod Ondřejníkem, Kamenném Újezdě u Českých Budějovic, Grešlovém Mýtě, v Olbramkostele, v Pekle nad Zdobnicí či kdekoli jinde, protože je to kniha, jež dá vždy každému tu informaci, kterou potřebuje.

Vedle každodenních čtenářů jízdního řádu, kteří jej užívají podle své potřeby, se Jízdní řád stal předmětem vědeckého zájmu teologů, filosofů, literárních vědců a dalších odborníků, kteří nám pomáhají odkrýt jeho smysl.

Jízdní řád sestává z mnoha částí, které pocházejí z různých dob a napsali je různí autoři. K autorství textů se používá termín inspirace. Tím se značí že si text cucali z palce jak se jim to zrovna hodilo.

Odpovědi na Vaše otázky

  • Co když má vlak zpoždění?
Zpoždění je samozřejmě hřích, avšak Jízdní řád je milosrdný a milostivý a dovoluje vlakům zpoždění dohnat.
  • Co když jezdím autem?
O ježdění autem se v Jízdním řádu nepíše ani slovo. Auto jest totiž dílo lidských rukou, vyrobené z kovu a plastů. Jeho uctívání jest tedy největší kacířství a hereze.
Vykladač jízdního řádu
Na počátku byl Metropol…

Genesis[edit | edit source]

První část knihy nese nadpis Mezistátní traťové jízdní řády, badatelé ji však nazývají Genesis, protože je na počátku. Začíná sdělením „na počátku byl Metropol“ (je také nazýván EN 477, číselná symbolika je v celém Jízdním řádu velmi důležitá).

Metropol vyšel z Berlína a směřoval do Budapešti. V Břeclavi se setkal s vlakem R 407 Chopin, vyměnil si s ním vozy a řekl mu: „jeď s nimi do země rakouské do města Vídně.

Potom také vyjely všemožné jiné vlaky „a Metropol viděl, že je to dobré“. Z této části, jakož i z celého Jízdního řádu je zřejmé, že vlaky nemohly vzniknout samy od sebe evolucí, nýbrž byly stvořeny jako součást inteligentního plánu.

Exodus[edit | edit source]

Druhou knihu Jízdního řádu vědci nazývají Exodus, její plný název však zní Přehled vlaků SC, EC, IC, EN, Ex a R. Odtud citujme hned ze začátku:

„I řekl [Metropol] vlaku EC 70 Gustav Mahler: Vyjdi z rakouské země, ve 12.04 vyjeď z Vídeňského Nového Města, překroč vody Dunaje, které se před tebou rozestoupí. Čtyři hodiny budeš putovati pouští, než dosáhneš zaslíbeného hlavního nádraží.“

V cestování ale vládl zmatek a neukáznění cestující rušili božský pokoj. Proto Dráhy svaté sestoupily na zem, aby darovaly lidu Desatero přikázání. A promluvily takto: „1. České dráhy, a. s. (dále ČD) vyhlašují tyto Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu (SPPO) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007, o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, § 36, písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou dráţní a silniční osobní dopravu (dále jen PŘ) a dle určených podmínek stanovených platným cenovým výměrem Ministerstva financí ČR.“

Tato pravidla vyhlásily Dráhy svaté zprostředku ohně a oblak. „Čím více pravidel, tím lépe,“ souhlasil Metropol a proklel všechny, kteří SPPO porušují, do věčného zatracení.

Proroctví trati 010[edit | edit source]

Zde se opět píše, že na počátku byl Metropol, avšak v Pardubicích se nechal předjet vlakem R 441 Excelsior, neboť „on musí růst, já se musím menšit.“ Někteří vykladači tuto pasáž interpretují ve smyslu, že na počátku byl Sp 1909. Je sice pravda, že je uveden jako první, ovšem vyjel z Pardubic teprve poté, co Metropol vyjel z Prahy. Navíc končí již ve Svitavách a tam mizí o něm veškeré zprávy.

Také se v tomto proroctví pojednává o vlacích R 440 (také Excelsior) a EN 476 (také Metropol), které „přijely od východu jako první ze všech vlaků“. Tyto vlaky se sudými čísly přijely proto, aby pak mohly vyjet vlaky s lichými čísly.

Jízdní řád také zvěstuje, že s účinností GVD 2022 již na dráze nebude Bezpráví.

První a druhá kniha trati 020[edit | edit source]

Vlaky jezdily tam a zpět, ale pro Jízdní řád nebyl důstojný stánek. Proto ho vozili vždy ve služebním voze. Teprve vlakvedoucímu Davidovi bylo dovoleno uložit Jízdní řád na Lampárně, aby byl náležitě oslaven.

Vlakvedoucí David se však provinil proti Jízdnímu řádu, když ve službě smilnil s průvodčí Batšebou, zatímco její manžel, strojvedoucí Uriáš, zahynul při srážce vlaků v Chlumci nad Cidlinou.

Proroctví trati 031[edit | edit source]

Prorok Nulatřicetjednajáš oznámil: „Hle, v onen den pomine odvěké nepřátelství mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.“ Podle exegetů se budou Hradečák a Pardubák spolu pást na jednom palouku, Hradečák nebude již jíst Pardubáky, nýbrž trávu a mech, Pardubák bude místo Hradečáků pojídat perník.

Proroctví trati 045[edit | edit source]

Nulačtyřicetpětiel, syn Nulačtyřicetiášův prorokoval: „I nastane na dráze Svoboda. A ona Svoboda bude nad Úpou. Jak slunce zazáří na všechno lidské pokolení. Aj, přijde soukromý dopravce a jeho jméno bude GW Train Regio, a. s.“

Přísloví trati 064[edit | edit source]

Tato kniha nemá zdánlivě nic společného s hlavním příběhem Jízdního řádu. Zaznamenává však moudrost celých generací výpravčích, signalistů, koloťuků, pokladních, lampárníků a dalších nádražáků. Její hlavní výpověď zní: „I když jsi zatím Mladá Boleslav, neuplyne mnoho času a budeš jako Stará Paka.“

Proroctví trati 070[edit | edit source]

Mnohé vlaky se bouřily proti Jízdnímu řádu, jezdily se zpožděním 1440 minut i větším, nepomáhalo ani domlouvání skrze zvučný hlas Václava Knopa. I proto král Turnovský se svými vojsky dobyl Zaslíbené hlavní nádraží a odvlekl všechny vlaky do turnovského zajetí. Avšak Jízdní řád zůstal věrný svým vyvoleným vlakům. Proto Sp 1941 Jizera mohl vidět pád turnovské říše a odjet zpět, po něm také všechny ostatní vlaky jely přes Zaslíbené hlavní nádraží až do Prahy-Vršovic. Tam postavily k poctě Jízdního řádu veliké Depo kolejových vozidel a také Odstavné nádraží Jih.

Proroctví tratí 090 a 091[edit | edit source]

V proroctví trati 090 se píše o tom, jak R 441 Excelsior a EN 477 Metropol budou směřovat na zaslíbené hlavní nádraží. Podobně jako ony tam směřuje řada jiných vlaků. Avšak některé vlaky (o těch se podrobněji píše v proroctví trati 091) se odchýlí z pravé cesty a nedosáhnou zaslíbeného hlavního nádraží. Místo toho skončí na Masarykově nádraží, odkud již nevedou žádné koleje dále, a tam bude pláč a skřípění brzdových špalků.

Excelsior byl totiž na své cestě zdržen tím, že se před ním na trati rozbil Žabotlam a odmítal pokračovat v jízdě. Proto ho Excelsior proklel: „Ani ty, ani tvoje potomstvo až do sedmého pokolení nedosáhnete zaslíbeného hlavního nádraží, jenom o půlnoci se tam budete pokradmu plížit.“

Mezi vlaky, které dojely na zaslíbené hlavní nádraží, je však, mezi jinými, i R 777 Radobýl, což je slovanské pohanské božstvo. Zde se odborníci neshodují na výkladu, zda byla pokácena jeho modla v Děčíně, či zda tento bůh nějak uznal nadvládu Metropolu a Excelsioru.

Žalm 122[edit | edit source]

Žalmů je velmi mnoho, tento jsme vybrali jako ukázku:

„Zaradoval jsem se, když mi řekli, po Pražském semmeringu pojedem. Naše nohy již stojí ve tvém společném nádraží, Smíchove. Smíchov je postaven jako město semknutý v jeden celek. Tam nahoru vyjíždějí čugály, jsou to šukafony Českých Drah…“

Evangelia tratí 130 a 140[edit | edit source]

Tyto části vypráví o životě a působení vlaku R 441 Excelsior, který vyjel v 18.13 z Chebu, poté, co tamnímu nádraží jeho odjezd oznámila Archandula. Podle Evangelia trati 148 přijel u této příležitosti osobní vlak 17217 z Hranic v Čechách a přivezl Excelsiorovi zlato, kadidlo a myrrhu.

Excelsior pak projížděl podkrušnohorskou krajinou a činil mnohé zázraky. U Chomutova byl vykřižován vlakem R 616 Krušnohor, avšak neuplynuly ani tři minuty a on vstal a jel dál. Zjevil se například v Mostě, kde pravil: „Jeďte do celého světa a hlásejte Jízdní řád.“

V Evangeliu trati 131 čteme, že byly takové velké zástupy vlaků, které chtěly jet s Excelsiorem z Bíliny do Ústí nad Labem, že se ani všechny nevešly na trať přes Teplice a některé proto jely přes Úpořiny.

Skutky trati 170[edit | edit source]

Zde se píše o rychlíku č. 767, který jel také z Chebu a vezl vozy pro Excelsior. Ten v Excelsiorově jménu konal zázraky například v Plzni. Na zaslíbeném hlavním nádraží pohlédl do tváře Excelsiorovy a skončil svou cestu, aby Excelsior mohl jet dál.

Epištola tratí 190 a 192[edit | edit source]

Rychlíky z trati 190 zvěstovaly Jízdní řád také v Čičenicích. A viděly velký oblak nad Temelínem, který sahal od Číčenic až po Týn nad Vltavou. A v tom oblaku zářila ohnivá čísla 192 a byly v něm vidět všemožné vlaky.

Tajemství trati 223[edit | edit source]

Trať tato, Sedlčankou zvaná, oplývá tajemstvími nečekanými. Část z nich poodhalují stránky podivné, kde po počátečním seznámení začínají legendy Sedlčanské, v nichž Šklebeďour nejtajemněji se vyjímá a stránkám celým tak z povzdálí kraluje. Návštěvu stránek těchto možno - zde uskutečniti.

Epištola trati 270[edit | edit source]

Zde se píše, že Excelsior je první mezi vlaky z Prahy (potažmo z České Třebové) do Bohumína a jeho by měly vlaky napodobovat. Také je zde zmíněno, jak Excelsior provedl úvrať v Přerově, takže „poslední vozy se staly prvními“.

8. 8. 2008 se naplnilo proroctví osmiček[1] a na vlak EC 108 Comenius tažený lokomotivou č. 151.018 seslal Bůh zkázu v podobě spadnutého mostu u Studénky a Gomory, 8 vozů vykolejilo, 58 lidí se zranilo a 8 lidí zemřelo, jméno vlaku i strojvůdce mělo pochopitelně také 8 písmen. Ovšem fatální příčinou nehody bylo že vlak měl 10 minut zpoždění a strojvůdce ho ve Studénce snížil na pouhých 8 minut čímž se proroctví naplnilo.

Proroctví sedmiček se vztahuje k Suchdolu nad Jordánem, kde 7. 7. 1997, došlo k vykolejení vlaku EC 104 Sobieski,)[2] což souvisí s tehdejší potopou světa.

16. srpna 2014 jel Regiojet spolu s LEO Expressem, jako vlk s beránkem [3], ČD už nebudou páchat zlo a šířit zkázu na celých svatých drahách.  1. Kniha Zjevení, kapitola osmá, verš osmý
  2. Izajáš 11:6 - 9

Zjevení trati 320[edit | edit source]

Toto zjevení jednak ukazuje, že Jízdní řád by se měl hlásat všem národům, a proto jsou některé názvy stanic uvedeny po naszymu.

Nejdůležitější je ale poselství, že R 441 Excelsior z Bohumína projede na Slovensko, odkud se žádný lichý vlak nevrátí. Avšak „Excelsior přijede znovu na konci věků jako R 440“.

Proroctví trati 323[edit | edit source]

Toto proroctví pojednává o vlacích, jejichž jméno nelze ve svaté knize dohledat. O jejich vzniku hovoří jízdní řád takto: „... I jel vlak R840 Slezan na počátku své cesty skrz Morávii, aby ukazoval cestu těm, jež na cestě do Studénky či Suchdola zbloudili. Na Ostravskem hlavaku zastavil a odpočal. Tu zhlédl z výše na krajiny, jež se na jihu od něj rozprostřely. Viděl lány úrodné i místa lidmi netknutá, viděl kopce, jež hvězd se dotýkaly. I pravil takto: "Nechť počínaje dneškem až na věky věků každou hodinu jeden vlak do těchto krajin netknutých vyjede a šíří poselství Metropolovo. Tak jsem pravil, a tak nechť se stane." I povstala z prachu v zemi nepoznané trať jednokolejná, jež z ostatní Ostravskou infrastrukturou v jedinou se spojila a vlaky vstříc Valmezu na cestu se vydaly..."

Z tohoto citátu je jasně zřejmé, že provoz na této trati je rozhodnutím Slezanovým. Můžeme polemizovat, proč se rozhodl Slezan poslat vlaky právě do těchto předtím naprosto čistých krajin a nepřenechal toto rozhodnutí příkladem Valašskému expresu. Odpověď na to nám dává jeden žalm z tohoto proroctví, kdy se Slezan setkává s Slováckým expresem, jež právě směřoval do "města, kde ze skály tryská voda, jež nemoci z těla vyhání a věčný život přináší". Ten Slezanovi pravil takto: „Přijíždím z města velikého a poselství od expresu Valašského ti přináším. Udělej tak, aby z Ostravského města vlak vyjel a zemí bezbožnou roznesl poselství koridorová. Dej ať ten vlak spojí trať 270 s tratí 280 a počínej si moudře, neb ty jsi moudrý a poměry tratí jednokolejných dobře znáš...". Odeslání vlaků na trať 323 tedy byl na základě poselství až ze samotné Prahy. Je dosti možné, že Valašský expres získal tuto ideu když odpočíval na Smíchově, ovšem to jsou pouze spekulace, neboť o tom nejsou v knize žádné zmínky.Burning book-293x300.jpg
Knihy

BabičkaBabiškaBibleBible IV.Dobrý voják ŽvejkĎáblova bibleJak na křečkaJízdní řádKoránLovci mamutůNecrotelecomiconMladý hodný chemikO letadélku KakánětiO třech prasátkáchPrasohlavciPříručka pro pohádkového panovníkaRudá, nikoli modrá planetaStopařův průvodce po GalaxiiTeologický výklad jízdního řáduWesmírný omylZlaté stránky

Kvalita.png
Šotoušov hl.n.
Čekej, debile Dopravci a údržba

ArrivaČerná díraLEO ExpressRegioJetSŽDCUNŽC

Pozor, sloup Infrastruktura

Bajkalsko-amurská magistrálaBrněnské hlavní nádražíČeská TřebováDesná-PutinskáDopravní podnik města BrnaDvoupatrové nádražíLampárnaLehkokolejná dráha
Liberec hlavní nádražíNádraží Františka Josefa I.Nové brněnské nádražíNádraží Praha-HolyněNádraží SmíchovPohlavní nádražíPraha-EdenPražský Semmering
Tanvaldské nádražíTěžkokolejná dráhaRak-Uh koridoryVršovické nádražíVysokorychlostní železnice

Už se plazíme! "Přidělené" řady

173360373380451452471656680742809810811830831843844854BobinaPolský střepVůz ADBta

Vítejte do světlých zítřků! Technologie

Alexandr PostlerAndulaAVZZBezdrátový přenos energieNaklápění jednotkyDvoupatrové nádražíKokomotivaKritická rychlostKřížové zhlavíLáhev na zalévání kolejí
NajbrtNávěstidloÚzkorozchodné vozy Českých drahPanoramatický vůzProtihlukové stěnyPřepravní průzkumRestaurační vůzSCIASystém HISVáclav KnopVězeňský vůzObrněné dopravníky třídy Pergl

Tak dlouho čekali, až zkameněli.. Kuriozity

AsiaCityIveta BartošováCity ElefantCestující do Tel Avivu bez šátku na kufruEsko PrahaHomeless RallyeJízdní řádKategorie vlakůKultura cestování
Rychlík JeštědSračkoexpresStanda LokotkaŠotocírkevŠotoušŠotouší otázkaTeologický výklad jízdního řáduTerminál 3: Vzpoura strojůTSB BlitzzugVlakVlak Necyklopedie