'

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

', správně apostrof, je vadný obrazový bod na zobrazovadle vašeho počítacího stroje a varování, že budete již brzy musiti obchod navštíviti a nové zařízeni sobě poříditi. Zříte-li tuto stránku na zobrazovadle vašeho přenosného telegrafu, má váš přenosný telegraf obdobnou chybu zobrazovadla. Umožňuje-li váš telegraf zvětšování liter a učiníte-li tak, spatří oko vaše takovou úplně malinkatou skoro devítku. Což je novodobá technická vymoženost, sic například výstupní zařízení psacího stroje možností touto zhusta neoplývají.

Využití[edit | edit source]

Pomineme-li oznámení postupné degradace zobrazovacího zařízení, apostrof se v českých dějinách používal v naukách o jazycích a to při stlačování psané mluvy. Nutno dodati, že se jednalo o stlačování nevalného účinku, neb toto se projevila až ve stupni dalším, narozdíl např. od amputického V, které dosahuje výborných výsledků již ve stupni prvním. Apostrofem se totiž dá toliko jedno písmeno nahraditi a to ještě pouze ve smysluplných případech. Apostrofovou kompresi jest možno jen a pouze v takových případech použíti, je-li poslední litera ve slově souhláska a předposlední znak (druhá zprava, či druhá od konce [nehodící se škrtněte]) samohláska. Skutečná komprese přichází až posléze při použití další kompresní methódy - například stlačování, vysávání nebo některého z matematických výpočetních postupův.

Uveďme si názorné příklady:

  • Jirka spadl - stlačením apostrofem získáme Jirka spad'
  • Miloš chcípl - Miloš chcíp'
  • Nasedl Vašek? - Nased' Vašek?

Jest nabíledni, že výkon jest mizivý a úspora prakticky zanedbatelná. Proto bylo Strašnickým koncilem o moderním jazyku Českém léta páně 1926 rozhodnuto o zrušení apostrofu ve psané mluvě a byl ponechán toliko v mluvě mluvené, kde se nevyslovuje. Po této novele vypadají stlačené věty následovně:

  • Jirka spadl - Jirka spad
  • Miloš chcípl - Miloš chcíp
  • Nasedl Vašek? - Nased Vašek?

Opět - oko uživatelovo na první pohled zří úsporu celých tří liter v textu, což jest fenomenálním úspěchem. Přidáme-li ještě metodu Amputického V, dosáhneme úspory ještě jednoho znaku, což jest dalším skvostným úspěchem. Zde se nabízí též použití filosofického postupu Dějového předpokladu a tím se ještě dotazníku zbaviti a ještě další jedno písmeno ušetřiti. Nenasedl-li totiž Vašík, je to hoch nezbedná a je to jeho chyba, my za to nemůžeme.