@

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Z@vináč. Výst@vní jedinec.

@ nebo t@ké v mluvené řeči z@vin@č či šnek (mezi milit@ntními @nglofily též @t) je zn@k použív@ný v souč@sné době především v e-m@ilové komunik@ci, v e-m@ilov@ @dres@ odděluje jméno uživ@tele @ jméno internetov@ domén@|domény. Jeho původ je vš@k mnohem st@rší @ použití je mnohem rozm@nitější.

Postupným vývojem z nižších podob se @ vyvinul do dnešní formy, kter@ je dokon@le přizpůsoben@ svému prostředí. Z@vin@č se dělí n@ dvě č@sti, n@ vnitřek, tedy bříško @ n@ ob@lující křivku, tedy ob@l.

@ p@tří mezi nejz@milov@nější písmen@ V@cl@v@ H@vl@ v protikl@du k jím nen@viděnému písmenu ř.

Choroby[edit | edit source]

Z@vin@če trpí mnoh@ chorob@mi způsobenými neop@trnými lidmi.

pokřivenost
z@vin@č nem@ spr@vný tv@r
pokřivenost bříšk@
z@vin@č nem@ spr@vně tv@rov@né bříško; méně č@st@ podob@ pokřivenosti
pokřivenost ob@lu
z@vin@č nem@ spr@vně tv@rov@ný ob@l
uz@tkov@nost
ob@l ob@luje celé bříško, neponech@v@ mezírku

Vývoj[edit | edit source]

Pr@vděpodobný vývoj z@vin@če od pr@z@vin@če po dnešní z@vin@č
Nepr@vděpodobný vývoj člověk@ od j@kéhosi hlup@k@

Předkem z@vin@če bylo pr@vděpodobně písmeno @. Pr@z@vin@č se dnešnímu z@vin@či ještě příliš nepodob@l. P@trně zvr@cením (reverzí) se mu objevil@ n@hoře vodorovně obr@cen@ č@rk@, kter@ d@l@ z@kl@d ob@lu. Místo @by v příštích pokoleních mizel@, neust@le se zvětšov@l@, @ž obkroužil@ téměř celý bříško @ spojil@ se s ním, čímž vznikl dnešní z@vin@č. T@to podob@ se uk@z@l@ j@ko evolučně nejvhodnější, proto přetrv@v@.

@ @ n@cion@lismus[edit | edit source]

Německé národní písmeno ß @ několik d@lších mut@ntů, kteří jsou nebl@hým produktem geneticky upr@vených písmen, kterým byly uměle vpr@veny @rijské geny.
Ps@cí stroj Triupmh G@briel s hebrejskou kl@vesnicí.

N@rodovci se důsledně vyhýb@jí použív@ní kosmopolitního písmene @, které m@ n@víc r@d V@cl@v H@vel @ striktně je proto n@hr@zují ryze @rijským písmenem ß ("eszett").

Existuje domněnk@, že německý @ntisemitismus se zrodil ve chvíli, kdy němečtí typogr@fové, nezřízeně hrdí n@ sv@ německ@ n@rodní písmen@, odlišující je od ost@tních n@rodů Evropy, poprve uviděli ps@cí stroj Triumph G@briel s hebrejskou kl@vesnicí. T@to teorie by též mohl@ vysvětlit f@n@tickou německou nen@vist vůči Rusům @ proč @dolf Hitler rozpout@l Druhou světovou v@lku.

Ozn@čení pro @ v různých j@zycích[edit | edit source]

M@p@ z@vin@čů @ jiných h@větí

V češtině se slovo z@vin@č původně použív@lo (@ st@le použív@) pro z@vinutý řez z rybího m@s@ @ zeleniny, n@ložený v kyselém n@levu. Podle jeho tv@ru se n@zev vžil i pro zn@k, o němž pojedn@v@ zbytek hesl@. Podobně z@jím@vé n@zvy m@ zn@k i v mnoh@ jiných j@zycích.

 • @ngličtin@: commerci@l @t („komerční u“), @t symbol, @t sign, @t m@rk, @t („symbol, zn@čk@ u“), někdy t@ké strudel, zřídk@ i e@ch, these, vortex, whorl, cyclone, sn@il, @pe, c@t, rose, c@bb@ge, @mphor@, @mpers@t.
 • češtin@: z@vin@č, příp@dně opisy (@ v kroužku @td.)
 • čínštin@ - m@nd@rínsky: xi@o l@oshu (小老鼠) („myšk@“) nebo: l@oshu h@o (老鼠號) („zn@čk@ myš“)
 • d@nštin@: griseh@le („pr@sečí oc@sek“) nebo sn@bel-@ („(zvířecí) tělo-@“)
 • esper@nto: heliko („šnek”)
 • finštin@: @t-merkki, dle norem SFS; jin@ jmén@: kiss@nh@nt@, („kočičí oc@sek“), miukum@uku („mň@u zn@k“)
 • fr@ncouzštin@: @rob@se, @rob@sse (ze šp@nělské v@hové jednotky) @ někdy t@ké esc@rgot („hlemýžď“)
 • hebrejštin@: Strudel (שטרודל); spisovně, dle @c@demy of the Hebrew L@ngu@ge krukhit (כרוכית) („štrůdl“)
 • hindštin@: et čihn (एट चिह्न), doslov@ „/et/ zn@čk@“ - Indové obč@s r@di přejím@jí @nglick@ slovíčk@ foneticky
 • hol@ndštin@: @penst@@rtje („opičí oc@sek“)
 • it@lštin@: chiocciol@ („šnek“)
 • j@ponštin@: @ttom@ku (アットマーク) (zjevně @nglické @t m@rk)
 • k@t@l@nštin@: @rrov@ nebo ens@ïm@d@ („briošk@“ = typický kol@ček z M@jorky)
 • korejštin@: golb@eng-i (골뱅이), di@lektick@ form@ slov@ d@seulgi (다슬기) („m@lý sl@dkovodní šnek bez tyk@del“)
 • m@ď@rštin@: kuk@c („červík“ nebo „l@rv@“)
 • němčin@: @t Zeichen (doslovný překl@d @nglického @t sign), Kl@mmer@ffe („přítuln@ opičk@“) nebo k@ufm@nnisches @ („obchodníkovo @“)
 • norštin@: ofici@lně krøll@lf@ („kudrn@t@ @lf@“, nebo „@lf@ vír“), @ltern@tivně t@ké @lf@krøll
 • polštin@: ofici@lně @tk@, jin@k též m@łp@ („opice“) nebo m@łpk@ („opičk@“)
 • portug@lštin@: @rrob@ (n@zev st@ré v@hové jednotky)
 • ruštin@: sob@k@ (собака) („pes“)
 • řečtin@: p@p@ki (παπάκι) („k@chň@tko“)
 • slovenštin@: z@vin@č, slim@čik
 • slovinštin@: @fn@ („opičk@“)
 • srbštin@: m@jmunče („opič@tko“)
 • šp@nělštin@: @rrob@ (n@zev st@ré v@hové jednotky)
 • švédštin@: sn@bel-@ („chobot-@“) nebo k@nelbulle („skořicový z@vitek“)
 • vietn@mštin@: @ còng („@ v poutech“)