Mensa gymnázium Řepy

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Žvahov#Osmileté gymnázium Buďánka.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Současné sídlo školy, do které není vůbec snadné se dostat. Ve skutečnosti však škola byla přebarvena na žluto takže obrázek lže.


Mensa gymnázium Řepy (zkratka: MgŘ) je po přesídlení do Řep v létě 2010 nový krycí název stěhovavého vzdělávacího ústavu, který dříve nesl název Osmileté gymnázium Buďánka (se zkratkou 8GB) a sídlil na Žvahově.

Jediný přísně tajný úplně správný a zcela přesný název této pražské kočovné společnosti nezná vůbec nikdo, kromě jejího zakladatele Mensa, a ten ho nikdy nikomu neřekne, ani kdyby se někdy někdo ptal.

Základní charakteristika školy[edit | edit source]

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Mensa gymnázium na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png

Posláním školy je upírat vzdělání intelektově podprůměrným dětem s ohledem na jejich specifickou nechuť ke studiu a bez ohledu na jejich třídní původ, věk a barvu pohlaví. Důvodem nepřijetí je neúspěšné absolvování výstupního testu z vnějšku a vstupního testu do vnitřku školy. Podle svých webových stránek se výhradně nenadaným studentům věnuje jako jedno z mnoha gymnázií v Česku.

Nabízí osmileté speciálně zaměřené studium s hlavním cílem připravit své studenty ještě před státní maturitou na přežití aspoň jednoho stěhování školy, jehož součástí je přemísťování velkého množství volitelných předmětů, kroužků a seminárních prací ve věkově smíšených skupinách podle úrovně nezájmu.

Oficiálním zřizovatelem osmiletého Mensa gymnázia (OMG) je národní Mensa Česko, což je česká odnož mezinárodní Mensa International, což je pozemská pobočka vesmírné Mensa 3D Universe, což je součást nadčasové Mensa 4D Universe, která byla založena ∞ let před Velkým smrskem. Žádná obdobná ani vzdáleně podobná škola není v celém Česku ani v jiné části Mensa 4D Vesmíru. Vedení školy není o nic míň zvláštní než její studenti. Ředitelka Magda Kindlová Veliká se zpočátku zdá jako zcela profesor vůdce školy. Když ale zjistíte že studenty zdraví hlasitým "Čau" a učitele musí honit do školy se zbraní v ruce, vaše představy se změní.

Do školy je velmi obtížné se dostat. Hlavní překážkou však není jediná základní podmínka přijetí mít diagnostikováno IQ nad 130, neboť to je na počest nejběžnější známky uváděno v pětkové číselné soustavě a po složitém přepočtu do soustavy desítkové vyjde zcela běžné reálné IQ nad 40, které má kdekdo. K úspěšnému vstupu do školy je totiž nejprve nutné najít její vchod nebo alespoň vstup do sítě tajných podzemních chodeb, které do školy vedou v závislosti na dni v týdnu jen z některých světových stran a jejichž konfigurace je individuálně přizpůsobena každému uchazeči. Kdo nemá ve svém notebrainu nahrán originální Individuální vstupní program (IVP), nemá šanci se do budovy dostat.


Etymologie současného názvu školy[edit | edit source]

Již foneticko-rytmická složka názvu „Mensa gymnázium“ odkazuje k starověkému rukopisu Lorem ipsum, což je také jediný schválený text, který obsahují tamní učebnice. Tento latinsky psaný starobylý hrdinský epos obsahuje celou minulost, přítomnost i budoucnost školy a cenné zprávy o jejím osvíceném zakladateli Mensovi a jeho pozemském životě.

Sice se objevily názory, že zvláště ústřední, veršovaná část eposu – tzv. Mensova legenda – je zdařilým podvrhem, který vytvořily jako svou seminární práci studentky Hanka a Linda, aby podpořily hrdost studentů i učitelů na staroslavné dějiny své školy a pozvedly její sebevědomí v dobách školního obrození, ale tyto domněnky se nepodařilo dokázat ani vídeňskému univerzitnímu profesoru T. G. Masarykovi (autorovi neméně slavné příručky Der Selbstmord, ale v němčině).

Oproti tomu pravost Rukopisů Buďánkovských potvrzují nedávné vykopávky, které v kvartérních postglaciálních usazeninách provedl a datoval světově známý paleoufolog Dr. Thomas za použití geologického kladívka a radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy.

Archaický pravopis slova „Mensa“ v názvu školy (jde o genitiv substantiva) v sobě skrývá jméno jejího legendárního zakladatele. Mnohé indicie naznačují, že pocházel ze spirální galaxie s příčkou IQ@130 ve Velkém Magellanově oblaku (LMC), v jeho části ležící v souhvězdí Tabulové hory (latinsky Mensa). V rukopisech Mensovy legendy se nám dochovala četná svědectví Mensových současníků, podle kterých o sobě Menses často s oblibou prohlašoval, že ve svém radixuVenuši v opozici ke Slunci a planetu Zemi ve 13. domu, což obojí svědčí pro jeho mimozemský původ, stejně jako nevídaně vysoké IQ přes 130 (v šedesátkové číselné soustavě).

Zkrácený název školy „Mensa gymnázium“, pojmenované na počest svého zakladatele, se skloňuje stejně jako „Odolena Voda“ (kterou založil český rytíř Odolen), tedy nikdo neví jak. Správné skloňování názvu je tak zatím největší „Achilla pata“ této instituce.

Poslední migrace školy do Řep[edit | edit source]

Multifunkční školní autobusy na obratišti v jednosměrné Bendově ulici – v pozadí za plotem je současná budova gymnázia skrytá za vzrostlou vegetací.
Chcete-li se podívat, jak to vypadalo na minulé štaci, mrkněte na stránku Žvahov.

Během léta 2010 celá škola nepozorovaně zmizela ze Žvahova, ale Vědecký tým Necyklopedie se nenechal zmást ani změnou jejího názvu a zjistil, že se uchýlila do červené Řepy a ze studentů se tak stali Řepáci.

Nelze přehlédnout, že zároveň v Řepách probíhala rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati, díky níž byl zaveden pravidelný provoz na Pražském Semmeringu, který tak propojil Řepy se Žvahovem. Účelem bylo zamaskovat toto zatím poslední stěhování, které proto proběhlo velmi rychle a hlavně nenápadně. Šlo o první využití pozemní železnice v historii školy, neboť dříve při každé své migraci účinně využívala tajné podzemní chodby, které spojují všechna dosavadní (i budoucí) její sídla.

Při posledním stěhování byly také prvně použity nově vyvinuté prototypy multifunkčních školních autobusů, které jsou ovládány umělou inteligencí a samy operativně mění svou konfiguraci na velkokapacitní stěhovací vůz, razicí štít nebo vznášedlo (bez úhořů), a výhledově i kosmickou loď či stroj času. V mezidobí se používají nejčastěji k přepravě přespolních studentů z jiných řepných polí a jako nádoby na ostatní nerecyklovatelný směsný odpad. Z důvodu utajení jsou maskovány jako běžné kontejnery, od nichž se z vnějšku liší pouze nápisyGYMNAZIUM“ (šikmo modře) a „woMENsa“ (svisle neviditelně). Nevýhodou tohoto základního maskování jsou však četné návštěvy bezdomovců, kteří se občas zmýlí a v rozsáhlém 4D interiéru školního autobusu se ztratí.

Sídla školy a jejich souvislosti[edit | edit source]

Kočovné gymnázium Buďánka (KGB) zatím během svého pozemského putování Prahou prostřídalo postupně pouze pět svých sídel:

 • A – nad kolonií Buďánka – první působiště, podle něhož škola získala na 17 let svůj první krycí název, který je jinak nejasného starobylého původu – původní kolonie je nyní vesnickou památkovou zónou a skrývá mnohá nebezpečí a stará sklepení.
 • B – poblíž Palmovky – v později zbořené budově – pozemek vlastní Metrostav, který stále cosi pod zemí kope, nejnověji cosi zašmodrchaného zeleného z Dejvic do Motola (a možná až do Řepy).
 • C – u kláštera Sacré Coeur – v parku nad ústím Strahovského tunelu, na nějž tu navazuje tunel Mrázovka – budovu ihned po odstěhování školy obsadila Městská policie.
 • D – na Žvahově – uvnitř smyčky Pražského Semmeringu, v sousedství Prokopského údolí s jeskyněmi – v budově s rozsáhlými podzemními prostory s bufetem a protiatomovým krytem.
 • E – v Řepích – současná budova s dosud neprozkoumaným podzemím pod poklopy v přízemí a v trávě proti vchodu do areálu z Bendovy ulice – v blízkosti záhadného, zdánlivě nadbytečného, podchodu pod Bazovského ulicí.
Geometrické souvislosti sídel školy A → B → C → D → E a petřínské hvězdárny H na mapě Prahy.

VTN považuje za nezvratně prokázanou hypotézu, že sídla školy nejsou volena náhodně. Dosud bylo mezi nimi objeveno následujících šest jednoznačných, vzájemně na sobě nezávislých, geometrických souvislostí:

 1. Sídlo B bylo zvoleno tak, aby úsečka (spojnice) AB procházela bodem H, což je Štefánikova hvězdárna na Petříně.
 2. Sídlo C bylo zvoleno tak, aby úhel ACH byl pravý.
 3. Sídlo D bylo zvoleno tak, aby leželo na polopřímce HC (takže také úhel ACD je pravý).
 4. Sídlo D bylo zároveň zvoleno tak, že úsečka AD je kolmá na přímku BC.
 5. Sídlo E bylo zvoleno tak, aby leželo na polopřímce CA.
 6. Sídlo E bylo zároveň zvoleno tak, že přímka BC protíná úsečku DE v jejím středu S, který je tak zároveň středem Thaletovy kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku DEC.

Byla tak nade vší pochybnost prokázána souvislost mezi sídly školy navzájem a petřínskou hvězdárnou, a je proto zřejmé, že při volbě nového sídla hrají rozhodující roli vždy přímky a pravé úhly. Přitom přesnost zaměření sídel dobře koreluje s přesností zaměření školy na inteligentní 2% menšinu populace; při vyšší přesnosti by se totiž do školy nedostal skoro nikdo.

Dosavadní objevy však zatím nedovolují stanovit jednoznačný konstrukční postup, který by vedl k nalezení dalšího budoucího (hypotetického) sídla F (případně bodu G), a rovněž dosud nedovedeme přesně určit termín příštího stěhování (víme jen, že jeho intervaly jsou kratší než 8 let), nicméně náročné teoretické i praktické výzkumy na těchto neprobádaných (řepných) polích nadále pokračují.

Více geometrických souvislostí naleznete zde.

Palec.png

Tento článek může obsahovat výsledky vlastního výzkumu!

To je ale moc dobře, protože vlastní výzkum zaručuje faktickou správnost, kterou často nespolehlivé nebo lživé zdroje neposkytují.


Mensa rozcestnik.jpg
Osmileté Mensa Gymnasium & kult OMG
hlavní chrám: Mensa gymnázium Řepykaple: Žvahovšaman: Dr. Thomas Koumák

náboženství: Gansizmuszakladatel: Velký Mensesučení: IQ test (odpovědi)