Satan

From Necyklopedie
(Redirected from Satanismus)
Jump to navigation Jump to search
Satanova česká krajina
Vlídně zve Tě Satánek:
Pojď do pekla na džbánek!
Beelzebub.png
Satan, Ďábel, Belzebub
Kníže temnot a vládce pekel
Kredit: Louis Le Breton
Biografické informace
Pohlaví démonické, samčí či samiččí dle okamžité potřeby
Barva očí proměnlivá
Vlasy má rohy v pekelně rozcuchaných hnědozrzavých vlasech
Narozen Stvořen na počátku světa. Stvořitel: Bůh
Úmrtí Just ne a ne!
Rodina Celé Peklo je jedna velká rodina
Děti celé lidstvo, ale ne všichni si to připouští
Národnost pekelná
Náboženství přímo norrisovská víra v sebe sama
Sexuální orientace libovolná
Tituly vládce pekla, svůdce, pokušitel, otec lži, bestie, lhář apod.
Přezdívka Ba'al Zevuv (Pán Much), též Lucifer, neboli Světlonoš.
Povolání Politik: svůdce, pokušitel, otec lži
Bydliště Peklo
Spáchané hříchy
Happysatan.jpg
Satan nehřeší, za něj hřeší jiní
Zajímavosti
1 Údajně chtěl svrhnout Boha a dostat se na jeho místo. Ve skutečnosti si ho Bůh drží na špinavou práci, se kterou si nechce umazat své božské ruce.
2 Jako nepřekonatelný pokušitel úspěšně odvádí lidi od Boha a ztěžuje jim jejich hledání pravdy. Navádí lidi k hříchu a k nádherně bezbožnému sexu mimo svátost manželskou. Navádět lidi ke k lhaní nemusí, to lidi zvládnou i bez něj.
3 Coby Světlonoš (Lucifer) světlem láká mouchy a jiný protivný létající hmyz. Proto též přezdívka Belzebub, neboli Pán Much. Bez této jeho blahodárné činnosti by na světě bylo učiněné peklo.
Ďáblova bible dokládá, že Satan nosí fakt apartní spoďárky.
Ďábel je přímo uprostřed Čech.
Mladá satanistka ze Šumperku]. Na krku má v pohotovostní poloze připravenou apartní roušku proti Covid-19.
I Ďáblovi neboli Satanovi můžete vlézt do prdele

„I jáť pravím tobě, že na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné ji nikdy nepřemohou.“

- Ježíš Kristus Matouš 16, 18

„Ty pak ďáble, jdi pryč; neboť soud Boží se blíží.“

- Miroslav Kalousek

„Kdo pije Platan, sere jak Satan!“

- Staré jihočeské přísloví

Satan, též ďábel z řeckého diabolos (řecky διά-βολος, česky skrzvrh, latinsky Diarrhoea boletidis satanas), wiccansky je to rohatý bůh či lidově čert, ďábelská invokace Fujtajbl pak vznikla zkrácením původního Fuji on the table.

Satan je dle Starých pověstí moravských duchovním otcem národa českého, jak mimo jiné dokládá i moravské přísloví Za každým Čechem stojí čert s měchem. Radikálnější Moravané dokonce razí teorii, že to byl Satan osobně, kdo přivedl české kmeny do bójské kotliny, kdo rozvrátil velkomoravskou říši a kdo je zodpovědný za český útlak a tisícileté utrpení národa moravského. Zmíněné přísloví je proto na Moravě obvykle uváděno v nezkrácené podobě, a to že:

Za každým tím českým žertem
vidím plný míšek s čertem,
Moravan má mnohem více,
demižonek slivovice!

Této teorii neubírá na věrohodnosti ani to, že inkriminované české kmeny při rozvracení Velké Moravy užívaly řeč maďarskou. Jistě to byla jen další úskočná lest zavilých Čehúnů!

Podle zmíněné teorie Moravských historiků Satan vystoupil na Zemi (tzv. pekelná emergence satanská). Osobně vedl putující české kmeny (původem z Charvátska). Mythický praotec Čech pak byl pouhým Satanovým slouhou nejvěrnějším. Co potvrzení této teorie dokládají moravští historici typicky slouhovskou povahu českou (především v kontrastu s hrdinsky holubičí povahou Moravanů). Podle Satanských pověstí českých Češi po sestoupení z Řípu hned zasadili své dědky do kypré půdy podřipské coby symbol držby její. Kteřížto dědci podle moravské historiografie nebyli ničím jiným, než modloslužebnými vyobrazeními sedmi hlavních hříchů, tvořících základ české povahy (hněv, lakota, lenost, obžerství, pýcha, smilstvo a závist), kteréžto povahové vlastnosti se u Moravanů rozhodně nevyskytují a kterýmižto hříchy Moravané netrpěli, netrpí a trpěti bohdá nebudou!

Bójská kotlina se po příchodu Čechů změnila v temnou a nehostinnou poušť, ve které má své oblíbené letovisko (Lusthaus) Pán Temnot, Ďábel (viz obrázek vlevo).

Tak vypadá pařba v oblíbeném letovisku Pána Temnot. Následkem těchto pařeb jsou zástupy malých roztomilých čertíků, tak typických pro země české.

Příchod českých kmenů též dává odpověď na doposud nevyřešenou otázku, kam se z ničeho nic vytratily keltské kmeny z Čech a potažmo z celé střední Evropy (Mitteleuropa). Hypotéza, že Keltové nedokázali snášet otravné soužití se svými nezvanými pekelnickými sousedy a že raději emigrovali, je velmi věrohodná. To že naopak Moravané od nepaměti dokázali žít v těsném sousedství nenáviděných, opovrhovaných, hloupých, hrabivých a panovačných Čechů svědčí o jejich andělské povaze, jakékoli hlouposti, hrabivosti a panovačnosti prosté. A za to se jim Češi nakonec odvděčili tím, že v rámci reorganizace státní správy České republiky ukradli Moravanům podstatnou část jejich historické země Moravsko-Slezské. Bodří Moravané tak přišli o hafo zajímavých a výnosných prebend. Administrativní členění ČR je už proto mimo jakoukoli pochybnost dílem samotného Satana a jeho českých zplozenců.

Krleš!

A po stručném úvodu nyní z mosta doprosta:

Satanova OSA zla - Nejoddanější stoupenci Satana

Satanova osa zla je symetrála, přímka určující souměrnost množiny bodů pekelných. Dalo by se proto už ze samé její existence usuzovat, že satanské zlo je útvar rotačně symetrický. Osou zla je zároveň pekelně pevná hřídel, plnící nosnou funkci při rotačním nebo kývavém pohybu pekelném, nepřenášející však samotný točivý moment pekla. Z toho plyne existence ložisek pekelných, která musí být soustavně mazána ďábelskou kolomazí, že aby se peklo nakonec se strašným skřípěním nezadřelo a nezamrzlo tak dočista dočista. Nejoddanější stoupenci Satana jsou pak staří mazáci, doplňující do ložisek pekelných pekelnou kolomaz na věčné časy a nikdy jinak!

Zvláště potměšilé spiklenecké teorie tvrdí, že OSA zla je Ordo Sancti Augustini neboli Řád Augustiniánů

Za všecko můžou Židi!

„Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravdy není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.“

- Žid Ježíš Kristus promlouvá k Židům Jan 8, 44

Židozednářské spiknutí

Spiknutí se nazývá židozednářským přesto, že v době, pro vznik spiknutí kritické, Svobodní zednáři ani Řád svobodných zedníků‎ ještě neexistovali. Leč takové maličkosti sotva mohou nabourat nerozbornou pevnost konspirační alternativní reality.

Nejstaršími satanisty na světě jsou podle této spiklenecké slátaniny (jak jinak) Židé. Satan dle této teorie zatvrdil srdce židovských předáků Sanhedrinu, takže jejich touhou bylo uchvátit svět a podrobit ho svojí moci na úkor říšské moci Říma, což nebylo možné, moc císaře římského byla přece, u všech čertů, neotřesitelná. Nějak přitom z jejich úvah vyplynula strategická potřeba obsadit dosud prázdnou funkci Mesiáše. Původně byl mesiášem prohlášen jeden z hafa židovských apokalyptiků, totiž Jošua ha Nocri z Nazaretu. Ovšem jeho mírná slova:

Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj.
Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč!
Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni
a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina...

vzpurné Židy neuspokojila. Protože však Jošua trval na tom, že "jednou mesiáš, nafurt mesiáš" a odmítal resignovat, bylo třeba zbavit se ho jinak. Prostě ho napráskali římské okupační správě. Drsný prokurátor provincie Judea, Pontius Pilatus, věčně rozhádané a umanuté obyvatele Judeje upřímně nenáviděl, takže bez jakýchkoliv okolků nechal Žida Ježíše ukřižovat.

V stoletích následujících po Jošuově popravě sepsali židovští rabíni knihu Talmud - sbírku plnou satanské nenávisti k nežidům, což jsou nebezpečné abscedující hnisavé záněty vlasového folikulu nebo kožních žlázek, které vyvolávají nekrózu epitelu a šíří se do okolí. Tato dermatologicky zaměřená lékařská kniha, či spíše svitek, se postupem doby stala posvátným textem.

Satanská nenávist k nežidům je zcela pochopitelná

V druhém století po Kristově popravě se saducejové rozhodli pověřit vedením protiřímského povstání zdatného bojovníka. Vhodným se jevil být Simeon Bar Kochba, a toho nakonec ukecali, aby vzal funkci vrchního mesiáše. Bar Kochba ovšem nebyl žádný blbec a šanci na reálný úspěch povstání viděl velmi mizivou.Běžným pracím práškem mu proto v chrámu vymyli mozek dočista dočista, aby se pod vedením sanhedrinu přeci jen ujal velení protiřímského povstání s armádou všehoschopným zélotů. To byli bojovníci s obdobně vymytými mozky, něco na způsob ninjů. Povstání však dopadlo jak dopadlo a Simeon Bar Kochba padl při obléhání pevnosti Bejtaru vojsky císaře Hadriána.

Vrcholně naštvaný císař pak svým ediktem vyhnal Židy z jejich domoviny a nechal je rozehnat do celého světa, což je pochopitelně poněkud roztrpčilo. Stali se z nich uprchlíci a už tím se stali, coby cizí element, u starousedlíků neoblíbení. A taky se na ně dá cokoliv svést, protože jsou to ONI! Od té doby jsou Židé obviňováni z páchání těch nejstrašnějších zločinů proti lidstvu. Vlastnit půdu a živit se zemědělstvím jim dovoleno nebylo a tak se holt integrovali do křesťanské společnosti jako lékaři, právníci, finančníci - a samozřejmě i jako lichváři. Křesťanští panovníci si od židovských bankéřů rádi půjčovali i velké finanční obnosy, leč když mělo dojít na placení, vyřešil to dobře organisovaný pogrom.

Kdykoliv se to hodilo, byli naprosto nesmyslně obviněni třeba za snahu podkopat křesťanskou morálku a katolickou církev zakládáním nových bludařských a heretických hnutí a sekt. Údajně komolili křesťanská evangelia a dokonce i vytvářeli jejich falešné napodobeniny, gnostické spisy a padělky. Ve středověku prý dokonce Židé unášeli a podle novodobých hoaxogenních přiblblíků i dodnes unášejí křesťanské děti (pokřtěňátka), jejichž krev poté obětují svému knížeti temnot při rituálech černé magie. Žádná pitomost nebyla dost obludná, aby ji nebylo možno proti Židům použít. Dokonce prý Židé vymysleli samo označení křesťané, což původně mělo být hanlivé slovo.

Podle divokých spikleneckých teorií též celou dobu pronikali do církve pod maskou svého obrácení na křesťanství a ničili jí, rozsévali nepokoje a selská povstání. Údajně pak od 18. století stáli za všemi revolucemi a válkami, vyvolávanými především prostřednictvím zednářských lóží a vysokých financí až k naprostému vrcholu první a druhé světové války. Podle psychopatických výplodů chorých mozků prý pomocí amerických bank financovali bolševickou revoluci v Rusku kvůli carskému zlatu a později dokonce i samotného Hitlera.

Hitler totiž byl údajně židovský míšenec, vlastním jménem Schickelgruber, narodil se jako nemanželské dítě Marie A. Schickelgruberové a Johanna G. Hiedlera který si kvůli svému nemanželskému původu pozměnil jméno. Že prý aby vyhladil jejich východní židovské konkurenty a ukořistil jejich majetky. Dodnes, dle přiboudlých spikleneckých blábolů, židovští velekněží zastávají vysoké funkce ve světové politice a vysokých financích, mezi nejvlivnější židovské rodiny patří Simpsonovi, zahrnující Homera, Marge, Barta, Lízu, Maggie, dědu Simpsona, psa Spasitele a kočku Sněhulku. Již po několik dlouhých staletí si uchovávají své prvenství na poli animovaných seriálů, bank a mezinárodního velkokapitálu.

Založili Řád Světlonošů (viz níže) a pomocí ruské carské tajné policie sepsali blábol, nazvaný Protokoly siónských mudrců, kde měli částečně odhaliti své ďábelské plány.

Satan vkládá do těchto svých vyvolených největší naděje, doufá totiž, že se podaří utajit, že pouhých 20 minut varu stačí na to, aby se ze Satana stala zcela neškodná a bez problému poživatelná houba.

Sionisté

Sionismus (hebrejsky: ציונות‎, Cijonut) je ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy. Hlavním cílem jeho představitelů byl a je návrat Židů do země izraelské (Erec Jisra'el) a vybudování a udržení židovského státu, národního státu Židů a zakladatelem sionismu je dr. Theodor Herzl, který byl k myšlence sionismu přiveden francouzskou protižidovskou kampaní proti Alfrédu Dreyfusovi. V důsledku nacistické genocidy Židů za druhé světové války získala sionistická myšlenka širší mezinárodní podporu a 14. května 1948 mohl být vyhlášen nezávislý stát Izrael, který svou existenci vzápětí i uhájil proti mnohonásobné přesile. Fanatičtí antisemité se z toho mohli podělat vzteky a zahálili mohutnou ideologickou protiofensivu. Sionisté jsou podle nich vlivní židovští bankéři, kteří podporovali založení státu Izrael, ten se má stát záminku pro třetí světovou válku. Jsou samozřejmě ve spojení se svobodnými zednáři, ilumináty a tajnou společností Skull and Bones. Ikonou fanatického antisemitismu zůstává Adolf Hitler, ten tomuto svazku říkával židozednářství a tito jeho pohrobkové si v odkazu nacismu nábožně listují jak v Písmu Svatém.

Satanisté a Satanova církev

Satanský hexagram.png

Satanisté očekávají příchod Antikrista, aby mohli během Armagedonu bojovat v samotné Satanově armádě zatracených proti vojsku Království nebeského coby kulometná rota. Mají (teda jako ti satanisté) mít zálibu ve vraždění křesťanských dětí a lemtání jejich krve. Prostě výplody chorých mozků, které své úchylné představy promítají do jiných.

Nejznámějším satanistou byl Anton Szandor LaVey ze San Francisca, autor Satanské bible, který založil Satanovu církev. V knize Satanská bible objasňuje její autor filozofii (temnomilectví) satanismu daleko pronikavěji než kterýkoli z jeho předchůdců. Vysvětluje, proč satanismus nehlásá falešný altruismus, ani nepřikazuje, aby člověk miloval bližního svého - když člověk, u všech rohatých, miluje především sám sebe.

Satanismus je výrazně egocentrická filosofie založená na přesvědčení, že lidské bytosti jsou v podstatě sobecká a násilnická stvoření, která dbají především na vlastní prospěch. Satanismus pochopil a nestydí se veřejně hlásat to, co se kolem nás dnes a denně děje, ale co my si nepřejeme vidět a raději setrváváme v iluzích:

Nevítězí ten, kdo má pravdu, nýbrž ten, čí je moc.
Nežijeme v pohádkové slunečné krajině, kterou ovládá starý hodný král a která oplývá mlékem a strdím, ale ve světě, kde už vybuchly atomové bomby a kde se musí každý postarat sám o sebe.

Zatímco učení všech ostatních církví je založeno na uctívání ducha a popření těla (a mnohdy i intelektu ve prospěch "citu"), LaVey vycítil, že člověk má možná ještě větší potřebu církve jiné, takové, která by oslavila jeho myšlení, jeho pozemské tužby, která by podporovala racionálně motivovaný zájem o vlastní osobu. Proti neopodstatněnému a pokryteckému potlačování smyslnosti staví radost smyslů a volnosti intelektu, proti sebeponižování sílu vlastního já. Tvrzení křesťanské bible, že odměněni budou pokorní, konfrontuje se skutečností, že vždy vítězí silní.

Karla LaVey

Moderní satanistická církev vznikla poslední dubnové - Valpuržině - noci roku 1966. Hlavním účelem bylo shromáždit skupinu podobně smýšlejících sympatizantů, nikoli obnovit dávné rituály "černé mše" odvozené od křesťanských bohoslužeb. Tehdy už měl LaVey za sebou tři roky služby u americké policie, kde viděl na vlastní oči lidi zastřelené blázny a pobodané přáteli, malé děti rozdrcené v příkopu, kam je odhodila auta řidičů, kteří pak z místa nehody ujeli. Viděl krev, násilí, špínu a hlavně pokrytectví. Otřesen a znechucen od policie odešel a vrátil se k profesionální hře na varhany. Tragické zkušenosti ho však přiměly, aby jednoznačně odmítl bezobsažnou frázi: "Je to vůle boží".

Přijetí LaVeyových filozofických koncepcí jistě nebude snadné a už vůbec ne rychlé, vždyť žijeme ve společnosti, která byla příliš dlouho ovládána falešnou morálkou - kterou navíc nikdy nedodržovala. Není však žádný důvod, abychom se jeho názorů děsili, poněvadž se zakládají na podmínkách reálného světa. LaVeyovo průkopnické dílo naopak pomůže ukázat cestu všem, kteří hledají. Přesvědčí je, že spása člověka nezávisí na odříkaní a zapírání sama sebe.

A ostatně, jak říká autorovo Satanské devatero, "Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu."

V prostoru československém se LaVeyovským satanismem zabývá např. První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy, vedený Radou třinácti. Tento magický řád zahájil svou činnost v roce 2005. Mezi jeho nejvýznamnější osobnosti patří mistr a gnostický biskup Pavel Brndiar aka Tau-Paulus (dříve Archechempe), Pán meče Libor Hejtmánek aka Pluto, Pán meče Petr Krabs aka Samael.

Satanův řád soudruha Brežněva

Brežněvův pentagram.jpg

Zasvěcenci Satanova řádu mívali svého představeného, který se prohlásil za Antikrista a nechával se krásně nahatý přivazovat ke kříži, před kterým padaly na kolena a vilně naříkaly neméně nahaté členky hnutí. Při shromážděních byla provozována volná láska a veřejně deklarována láska k Československu a k Sovětskému svazu. Tomuto rituálu se říkávalo bůhvíproč Kentaurova kalinka. Někdy bývaly obětovány mladé ovce. Členové hnutí poté pojídali narychlo grilované jehněčí, ze kterého ještě prýštila krev. Cílem řádu bylo nastolení komunismu a rovnostářské ateistické společnost bez Boha. Vše však přerušila Brežněvova smrt, se kterou holt nikdo nepočítal. Svatý Adolf Hitler, který tou dobou už byl jen bědná ohořelá mrtvola, přesto tomuto svazku říkal židobolševický režim. Řád měl ve znaku Brežněvův pentagram. Jestli v tom všem hledáte nějakou logiku, tak klidně hledejte dál. Bis zum letzten Flaggenschuß.

Renegáti

V poslední době se mezi českými satanisty začínají občas objevovat odpadlíci, kteří nemají zájem o rituály, které jsou dědictvím jejich otců. Obvykle se hlásí k LaVeyově filosofii a jeho Satanská bible bývá zpravidla jedinou knihou kterou za celý život přečetli. Jedná o opožděný vliv francouzského osvícenství, státní školské politiky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (především reformy ministryně Petry Buzkové), sledování porna na internetu a sledování televize. Objektivně vzato, v takové konkurenci může Satan obstát jen stěží. Snad jen v Ďáblicích.

Slavní vyznavači a šiřitelé satanismu

 • Henryk Lahola pracuje v utajení. Svým dogmatickým a zpátečnickým pojetím katolicismu dělá vše pro to, aby od křesťanství odradil co možná nejvíce inteligentních a vnímavých lidí.
 • Tomáš Halík je modernistický katolický kněz, který se snaží svými modernistickými názory přitáhnout ke křesťanství co možná nejvíce inteligentních a vnímavých lidí.
 • Jiří Paroubek důsledně dodržuje všech deset původních nařízení satanismu. V poslední době proslul masivní propagací smilstva, křivopřísežnictví a šíření třídní nenávisti.
 • Václav Klaus dosáhl v oblasti ješitnosti a narcismu stavu, kdy sám sebe stylizuje do obrazu živoucího ekonomického božstva (první přikázání satanismu).
 • Václav Havel byl aktivní svobodný zedník vysokého stupně, na své chalupě si postavil krb a opravil schátralý komín, účastnil se zapovězených satanských rituálů v zednářských lóžích Městských Divadel Pražských a na Hradčanech si vlastnoručně postavil pomník nehynoucí slávy, aniž k tomu získal řádné stavební povolení.
 • Čeští odpadlíci od satanismu se vesměs věnují svobodnému zednářství, kdy na svých chatách a chalupách úspěšně konkurují zedníkům ukrajinským i moldavským.

Společenstva

Frankfurtská škola

Frankfurtská škola je skupina neomarxistických a samozřejmě že židovských filosofů, kteří sídlí ve Frankfurtu při institutu sociálních studií. Během druhé světové války uprchli před Hitlerem do USA. Po válce se vrátili opět do Frankfurtu, aby pokračovali ve svém zhoubném díle. Věří v méně známou formu kulturního komunismu, vymysleli mutikulturalismus a moderní umění. Dnes stojí za všeobecným úpadkem bájné "původní" křesťanské společnosti. Což je jen dobře, protože ta nepřinesla lidstvu pranic dobrého

Řád Světlonošů

Iluminati.png

Bavorští Ilumináti (neboli Světlonoši či Osvícení) byli v dobách dřívějších pověřeni svými laternami osvětlovat ve večerních a nočních hodinách Lateránské náměstí v Římě, odtud jeho pojmenování. Po zřízení stálého veřejného osvětlení se museli překvalifikovat na nové zaměstnání. S požehnáním Svaté stolice prohlásili za svého boha Lucifera, knížete světla, moudrosti a vědy. Jedná se o tajné společenství fanatických osvícenců. Jejich cílem je úplná vláda nad světlem, kterou označují jako Nový světelný řád. V momentální době se pokoušejí ovládnout interfernet a vyvinout speciální elektronické čípky, skrze které by se dálkově ovládaly spinače světelných zdrojů. Tomuto programu říkají Big Bother, česky Velká Nuda nebo lidově Nudnej Strejda. Znakem iluminátů je lidské oko v otvoru (trojúhelníku či srdíčku) dveří kadibudky.

Vesmírní Lidé

Vesmírní lidé sil světla dlouho brojí proti elektronickým čípkům, protože si je nemají kam zastrčit, chybí jim patřičná dírka. Ilumináti proto označují Vesmířany anglickým souslovím "full of shit". Vesmířani, kteří se pro svou anatomickou anomálii ani nedokážou pořádně nasrat, označili ilumináty jako zlé ještírky a vyhlásili jim totální válku. Nicméně v roce 2007 odmítl Aštar Šeran bombardovat planetu Zemi z vesmíru, protože mu konečně jeden z iluminátů zařídil protekční kolostomii a chudák Aštar se konečně zbavil všeho, co ho tak dlouhou dobu tížilo.

Společnost Thule

Hitler byl věrným stoupencem společnosti Thule, než se stal jejich vyvoleným.
Thule.jpg
Soldier black sun.jpg

Satan prej ve 20. století nebyl spokojený se sanhedrinem (Sanhedrin byl rozpuštěn v roce 425 n. l. po smrti rabína Gamliela IV, a to v důsledku neustálé perzekuce ze strany Římské říše). Sanhedrin nejen že tou dobou už dávno neexistoval, ale jako neexistující entita dokonce sanhedrínisti polevili v nastolování své světovlády a staletého pronásledování křesťanů, místo čehož se raději oddávali plytkým pletichám ze svých pohodlných míst v New Yorku a bavili se bolševickou revolucí v Rusku.

Satan se proto obrátil na válkou zdeptané Německo, kde se rozhořela nová vlna zklamanosti nad prohranou válkou. Ze zklamání čišící nenávist byla totiž tak velká, že svým smradem přilákala hladového Satana a ten si zde začal hledat svého nového antikrista.
Skupina hodných a idealistických Němců založila společenství Thule, jehož náplní byl pozitivní přístup ke germánství, přírodě a zahradničení. Satan se nějakým záhadným způsobem postaral o to, aby Thule se přeorientovala na zahrad ničení a stála u zrodu nové formy temného germánství. V té době navštěvoval Thule i Adolf Hitler, tehdy ještě nezaměstnaný ňouma, neúspěšný malíř, feťák a, jak jinak, snad i původem Žid, který byl nyní pohlcen tajemným kouzlem germánských run. Satan nalezl zalíbení v jeho ubohosti, pocitech méněcennosti, ubožáctví a ctižádosti. Nejspíše se mu osobně zjevil a ubohý Hitler ochotně uzavřel smlouvu s ďáblem a jak bývá zvykem, upsal se mu vlastní krví na pekelný pergamen. A začaly se dít věci.

Z nemajetného Hitlera se najednou z ničeho nic stal král večírků, pořádal slavnosti v Mnichově a ač osobně impotentní, prostopášně se oddával nezávaznému sexu. Ze všeho nejvíc ho přitahovaly Hitlera (samozřejmě, jak taky jinak) židovské dívky, až se nakonec zamiloval do blonďaté americké židovky Evy Braunové, která se sice narodila v Mnichově, byla dcerou učitele Friedricha Brauna a Franzisky Braunové, Němka jak poleno, leč to je jen nepodstatný detail v logice blábolu chorého mozku.

Nikdo to nedokázal pochopit, že peníze Hitlerovi přitékaly ze všech stran. V poválečném Německu sice nebylo pořádně do čeho píchnout, ale Hitler měl všeho nadbytek. Satanem ovládaný, dávno už neexistující Sanhedrin posílal peníze Hitlerovi až z Ameriky prostřednictvím podzemních i podmořských tunelů, vedoucích skrze samé peklo. Hitler přešel do politiky, ujal se bezvýznamné politické strany, která vystupovala v pivnicích a po jeho nástupu stoupala bleskovou rychlostí do závratných výšin. Nikdo nedokázal vystopovat původ jeho moci. Hitler si (samozřejmě že židovskými) penězi koupil úplně všechny, včetně válečných veteránů, aby se Satanovým souhlasem se nakonec pustil do těch, kteří ho zprvu podporovali. Po nastolení své diktatury tento zavilý antisemita dokonce údajně propůjčil pas prokázaného árijství i svým bývalým židovským spojencům, některé poslal do Ameriky a jiné povýšil v německé armádě na důstojnické posty.

Po celou dobu byl Hitler ovládán zhoubným vlivem sekty Thule a štědře financován v koncentračních táborech pohodlně usazenými židovskými bankéři a podnikateli, kteří vlastnili německé banky a průmysl. Ti dotovali Adolfa Hitlera a jeho NSDAP, v krátkém čase se z bankrotujícího Německa stala opět velmoc, což by bez pomoci sil zla u všech rohatých přece nebylo možné. Tytéž mocenské kružnice, elipsy i bramboroidy začaly po válce usilovat o nastolení Evropské unie. Nacisté stejně jako ostatní ďáblovi přisluhovači opovrhovali svatou stolicí a pronásledovali křesťanství, snažili se ho nahradit novou vírou, která by oslavovala Luciferovo elektroluminiscenční světlo a zbožštěnou árijskou rasu. Hitlerovi se skutečně podařilo založit speciální německou národní církev, která místo křesťanství vyznávala germánský okultismus, ale jen nakrátko. Hitlerův režim neměl dlouhého trvání. V jedovatém a prohnilém dědictví Hitlera a sekty Thule dnes pokračují skupinky neonacistů po celém světě. Satan utvrdil srdce všech lidí, aby proti sobě vzájemně bojovali, to se bude dít až do skonání světa, ámen.

Jestli se vám to celé zdá praštěně přiboudlé, tak to se vám teda nezdá, ono to takové totiž je.


Chrastítka s lebkou

Skull and Bones.png

Tajná společnost Chrastítko (погремушка) s lebkou (anglicky Skull and Bones) je tajný klub amerických politiků, kteří se zavázali realizovat New Word Order záhadných iluminátů. Mezi jejich členy patří prokazatelně i bývalý americký prezident Jiří Křoví a bývalý agent CIA Usáma Bin Ládin. Možná i papež. Jejich cílem je proměnit svět v konstituční království nebeské a k tomu využívají ty nejnejohahavnější metody.

Pravidla

New Word© Order

 1. Jedna měna, representovaná prvkem číslo 79 ze skupiny přechodných kovů. To doteď nebylo...
 2. Jedna kultura: Hnusná omšelá multi-kulti společnost kde hlavní roli budou hrát penisy. Jakmile islám dobude Evropu, bude konec s křesťanstvím, čímž bude o jeden problém méně. Tradice a zvyky islámu je potřeba vymýtit. Všichni lidé musí chtít být moderní, to aby mohl bejt každej jinej.
 3. Jedna vláda: Bude fungovat podobně jako dnešní vláda EU v Bruselu, ale politici se později stejně stanou loutkami bohatších a mocnějších, čemuž také dopomohou tajná společenství příprav betelných halušek, do kterých politici rádi vstupují. Skrze ně budou realizovat naší vůli!
 4. Jedna lidská rasa: Smísit bělochy s černochy a z nich vzešlé mulaty smísit s asiaty. Nebude existovat rasismus a všichni lidé budou jak United Colors. Nádherně smíšené obyvatelstvo již nebude mít konkurenci a lidstvo bude báječně regenerovat. Blbí a zdegenerovaní čistokrevní lidé poslouží jako levná pracovní síla, rasově namíchaní, bystří a životaschopní voříšci tohoto světa se konečně chopí vlády nad světem.
 5. Jedno náboženství: Všechna ta náboženství světa (křesťanství, judaismus, islám, buddhismus, konfuciánství, pastafariánství...) se spojí v jeden maglajz. Všichni budou místo boha ze Starých pověstí hebrejských se všemi pozdějšími přílepky uctívat Lucifera. Učení Ježíše Krista, Mohameda a ostatních reliktů minulosti se samo potichoučku vypaří. Zbyde jen jedna nudná, skeptická, ale po čertech účinná věda.
 6. Jedno jídlo: Díky světovému řetězci McDonalds a KFC se hamburgery s hranolky stanou jídlem budoucí celosvětové multi-kulti společnosti. Kdo nebude chtít žrát hambáč se zatraceně dobrými kuřaty, bude si muset uvařit něco lepšího. Totiž pouze Chuck Norris si troufl v KFC objednat Big Mac... a dostal ho!
 7. Jedno umění: Skleněné krychle, fialové chobotnice, zelené kupole, cákance na plátnech a panáci z plechovek jsou přesně tím uměním, které se hodí pro celosvětovou multi-kulti společnost. Bude přísný zákaz uplácávat si z hlíny jakoukoli Věstonickou Venuši. Je totiž zjištěno, že teprve zákaz donutí lidi k úžasné a mnohotvárné aktivitě.
 8. Jedna morálka: Jakmile lidská společnost přijme homosexuály, je třeba začít pod rouškou tolerance podporovat dalších padesát odstínů šedi a snažit se, aby i ony byly tolerovány. Lidem musí být dopřána přirozená promiskuita, nepřirozenou prudérní křesťanskou či jinou náboženskou pseudomorálku je potřeba vymýtit za každou cenu. Kdo nebude pravidelně souložit, bude považován za asexuála. Pannu či panice bude třeba co nejdříve zaškolit v umění vášnivého milování, aby nezaschli a nezakysli.
 9. Jedna ochrana: Antikoncepci budou muset používat všichni lidé bez rozdílu. Je potřeba počet obyvatel na Zemi regulovat, jinak planeta pod tíhou miliard lidí zhebne.
 10. Jeden mezek: Poslední fráze, všichni budou ovlivňováni nebo přímo ovládáni skrze elektronické čípky zasouvané v tělech svých a vykonávat tak svojí potřebu. Defekační odstranění čípku bude považováno za těžký zločin. Kdo nebude řádně defekovat, pocítí v těle bolest, vyvolanou vnitřním přetlakem.

Satanské desatero

 1. Satan znamená jediný, kdo vždy uměl s Bohem vyjebat (teda kromě Chucka Norrise)!
 2. Satan znamená mezkožrout, který je udil!
 3. Satan znamená zvíře, jehož zvrhlé choutky nebudou nikdy zcela úplně ukojeny!
 4. Satan znamená neposkvrněnou moudrost!
 5. Satan znamená anorexie i obezita, čili všechny takzvané hříchy!
 6. Satan znamená sex, který si můžeš kdykoli dopřát!
 7. Satan znamená přitažlivost, jakmile jej ucítíš, chceš jej stále!
 8. Satan znamená šťastný nález vzácné plodnice!
 9. Satan znamená Head and Shouders, jelikož vládce všeho zla musí mít čistou hlavu bez lupů!
 10. Satan znamená vítězství

Modernisté a Novus Ordo Missae

Jestli něco obzvlášť sejří křesťanské tradicionalisty a fundamentalisty, tak je to právě Novus Ordo Missae.

Modernističtí kacíři urážejí, zesměšňují a parodují křesťanství.

Křesťanští modernisté a přívrženci modernistické katolické mše Novus Ordo Missae jsou nejzákeřnějšími a nejfalešnějšími pekelnými služebníky ze všech. Na první pohled se sice tváří jako pravověrní katolíci a protestanti, avšak uvnitř to jsou bezbožní kacíři a bohapustí rouhači, kteří při modernistických rituálech parodují křesťanské bohoslužby a neštítí se jakékoli obscénnosti, celkově podvracejí církev a zesměšňují celé křesťanství. Snaží se dostat na významné pozice církevní hierarchie a tak ovlivňovat celé křesťanstvo, zejména šířit v něm svůj bezbožný jed, který ničí celou církevní tradici i samotnou podstatu křesťanství. Pod rouškou ekumenismu velmi rádi podrobují nejrůznějším pohanským naukám a vedou mezináboženské dialogy s pohany, okultisty, čarodějníky a dalšími nevěřícími zbloudilci, ze všeho nejraději praktikují buddhismus a jógu, velmi si oblíbili satanova pohanského služebníka Dalajlámu, kterého chovají v takřka stejné úctě jako svatého otce. Také prosazují svěcení žen, podporu homosexuálům, povolení kondomů (toť ďáblův výtvor!) a výstavbu modernistických kostelů, které vypadají spíše jako továrny nebo laboratoře, kam s velkou ochotou vpouštějí bludaře, mohamedány, hinduisty a indiánské šamany, aby kostel znesvětili svými bezbožnými pohanskými rituály, přičemž nezapomenou pod rouškou náboženské tolerance zakrýt v chrámu Božím všechny kříže, křesťanské symboly i obrazy s Ježíšem Kristem. Kamkoli vejdou, tam se křesťanská víra začne vytrácet jako pára nad hrncem, nadělali církvi mnohem více škody než samotní satanisté a do budoucna představují stále největší hrozbu. Také vymýšlejí nesmyslné „moderní“ překlady Bible, aby se k lidem mohly Staré Pověsti Hebrejské dostat pouze ve zdegenerovaném nepůvodním stavu.

Modernisté se vyžívají v nejrůznějších symbolech, libují si zejména v barevných pitoresktních kresbičkách, bizarních křížích, v dětském primitivním umění, dětinských omalovánkách aj., čili zkrátka ve všem, co by mohlo alespoň trochu zesměšňovat ukřižovaného židovského apokalyptika, zapšklou křesťanskou tradici, evropskou kulturu a vůbec fšecko! Hromy a blesky na ně!

Krleš!


Satan a sport

Satan na ledové ploše.

V současné době působí slovenský Satan (oni ho doma píšou Šatan) zejména v USA, kde se živí hokejem. Pravidla hokeje, nejkrutějšího ze všech sportů, sestavil Satan osobně. Tento sport je mezi Čechy i Slováky nesmírně populární a řada československých satanistů v něm dosáhla takových kvalit, že se hokejem dokáži uživit a to dokonce i v zahraničí. Díky nim se rituál Kozí dech rozšířil i na americkém subkontinentu.


Hudba

Satan původně hrál v metalové kapele.

Existuje i satanská hudba - metal, která ničí ušní bubínky a rozum. Pochází až z těch nejhlubších koutů pekel a její posluchači jsou Satanovi slepě oddáni. Posluchači metalu často spolu krásně nezávazně tělesně obcují, zabíjejí zvířata kvůli kůži pro své kožené bundy a bubny, a po vzoru Ježíšově nosí dlouhé vlasy a jen zřídka se myjí. Texty jednotlivých skladeb obsahují Satanovy ódy, které prej lze slyšet jen pokud se důkladně zfetovanému bigotovi skladba pustí pozpátku. Jedná se prý o profesionální brainwashing (vymývání mozku) - a pak že se metalisti nemejou!

Křesťané a Vesmírní lidé sil světla před touto hudbou zaplaťpánbů prchají. Křesťané ji považují za ďábelskou hudbu opojení a vesmírní lidé za vibrátor negativních vln ještírků. Jojo, bylo by třeba ještě více takové hudby!


Podívejte se také na

Náboženství
GBfifthteen.jpg
Křesťanství
Rabbi.png
Judaismus
Zz.jpg
Materialismus
Dirndl.gif
Alkoholismus
Happysatan.jpg
Satanismus
Boboburka.jpg
Islám
Dalajláma a vejce.jpg
Buddhismus
Chuck Mohammed.png
Chuckmaismus
Home.goodies.png
Mikrobismus
Kabanos oral.png
Kabanosovci
Celt Arthur.png
Novopohanství
Kršna.png
Hinduismus
Semen Suds.jpg
Erotismus
1114041222495.jpg
Jediismus
Pan Tao.png
Taoismus
Pastafariánství ikona.jpg
Pastafariánství
LINE3.GIF
Satanus.jpg Čertoviny
666AlčertĎáblova bibleExistencialismusMatematický ďábelPekloSatanSatan KlausSatanský kříž    
Sarracenia flava.jpg
Rostliny
AcerAdelaide kratzmariAnálnasBanánovníkBez černýBolševník velkolepýBombax pentandrumBrokoliceCelerCibule kuchyňskáCírkevČajovník čínskýČerný hypízČuhýřDynamitový stromEjakulyptusFrňákovník smrtelnýHopsinkyInteligence rostlinJílovec MaďarJmelíKaktus polárníKlausovec obrovskýKulčibaKlementýnkaKokoticeKonopí setéKvitko domácíLilek bramborLípaLopata pracovníMák setýMasožravé rostlinyOkurka setáPampeliška domácíPleskatec zavlhlýPýr zkroucenýRůžeSlunečnice ročníSmrk velkýŠalinovníkTrnka obecnáTřešeňTrdelníkTučňákVařené větveVlas člověčíVlaštovičníkVrbaZelí