Satan

From Necyklopedie
(Redirected from Satanismus)
Jump to navigation Jump to search
Satanova česká krajina
Happysatan.jpg
Hřib satan 3.jpg
Satan, Ďábel, Lucifer, Belzebub
Kníže temnot a vládce pekel
Biografické informace
Pohlaví

démonické

Barva očí proměnlivá
Vlasy

má rohy místo vlasů

Narození

na počátku světa

Rodina

otec: Bůh

Národnost

pekelná

Náboženství

víra v sebe

Tituly

vládce pekel, kníže pekel, svůdce, pokušitel, otec lži, bestie, lhář apod.

Povolání

svůdce, pokušitel, otec lži

Zajímavosti
1

Chtěl svrhnout Boha a dostat se na jeho místo.

2

Jako nepřekonatelný pokušitel se snaží odvádět lidi od Boha a znemožňovat jim jejich hledání pravdy. Navádí lidi k hříchu, k lhaní a k bezbožnému sexu mimo svátost manželskou!

Ďáblova bible dokazuje českou oddanost Satanovi.
Mladá satanistka ze Šumperku
I Ďáblovi neboli Satanovi můžete vlézt do prdele

„I jáť pravím tobě, že na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné ji nikdy nepřemohou.“

- Ježíš Kristus Matouš 16, 18

„Ty pak ďáble, jdi pryč; neboť soud Boží se blíží.“

- Miroslav Kalousek

„Kdo pije Platan, sere jak Satan!“

- Staré jihočeské přísloví

Čechy a Morava[edit]

Ďábel je přímo uprostřed Čech.

Satan (též ďábel, wiccansky rohatý bůh či lidově čert) je duchovním otcem českého národa, jak mimo jiné dokládá i moravské přísloví Za každým Čechem stojí čert s měchem. Radikálnější Moravané dokonce razí teorii, že to byl Satan osobně, kdo přivedl české kmeny do bójské kotliny, kdo rozvrátil velkomoravskou říši a kdo je zodpovědný za český útlak a tisícileté utrpení moravského národa. Zmíněné přísloví je proto na Moravě obvykle uváděno v nezkrácené podobě, a to že Za každým Čechem stojí čert s měchem, ale za každým Moravanem stojí anděl strážný, posel boží.

Podle zmíněné teorie Moravských historiků Satan vystoupil na Zemi (zezdola nahoru z pekla), osobně vedl putující české kmeny (původem z Chorvatska) a údajný mýtický praotec Čech byl pouhým Satanovým slouhou. Jako potvrzení této teorie dokládají moravští historici typicky slouhovskou českou povahu (především v kontrastu s holubičí leč hrdinskou povahou Moravanů). Podle Satanských pověstí českých zasadili Češi po sestoupení z Řípu své dědky, kteří podle moravské historiografie nebyli ničím jiným než modloslužebnými vyobrazeními sedmi hlavních hříchů, které tvoří základ české povahy (hněv, lakota, lenost, obžerství, pýcha, smilstvo a závist).

Bójská kotlina se po příchodu Čechů změnila v temnou a nehostinnou poušť, ve které má své oblíbené letovisko (lusthaus) Pán Temnot, Satan (viz obrázek výše).

Příchod českých kmenů též dává odpověď na doposud nevyřešenou otázku, kam se z ničeho nic vytratily keltské kmeny z Čech a potažmo z celé střední Evropy (Mittle Europe). Hypotéza, že Keltové nedokázali snášet otravné soužití se svými nezvanými pekelnickými sousedy a že raději emigrovali, je velmi věrohodná. To že naopak Moravané od nepaměti dokázali žít v těsném sousedství nenáviděných, opovrhovaných, hloupých, hrabivých a panovačných Čechů svědčí o jejich andělské povaze. A za to se jim Češi nakonec odvděčili tím, že v rámci reorganizace státní správy České republiky ukradli Moravanům podstatnou část jejich historické země Moravsko-Slezské. Administrativní členění ČR je mimo jakoukoli pochybnost dílem samotného Satana a jeho českých zplozenců.


Satanova osa zla - Nejoddanější stoupenci Satana[edit]

Mezinárodní židovstvo[edit]

Rabíni již očekávají příchod Antikrista.
Satanský hexagram.png

„Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravdy není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.“

- Ježíš Kristus promlouvá k Židům Jan 8, 44

Židozednářské spiknutí[edit]

Nejstaršími satanisty na světě jsou (jak jinak) Židé. Satan zatvrdil srdce (nikoli zaprděl) židovských předáků sanhedrinu, takže jejich touhou bylo uchvátit svět a podrobit ho svojí moci (rozuměj moci satana) na úkor říšské moci Řípu, což nebylo možné, moc císaře byla neotřesitelná. Původně byl mesiášem prohlášen Ježíš Nazaretský, ale jeho mírná slova vzpurné Židy neuspokojila a donutila Piláta, aby s pomocí svojí ochranky Ježíše ukřižovali. V následujících stoletích po Kristu sepsali židovští rabíni knihu Talmud - sbírku plnou satanské nenávisti k nežidům. V druhém století po Kristu unesli saducejové jednoho idiota, který se jmenoval Bar Kochba, a namluvili mu, že on je pravý mesiáš. Posvátným textem židovské Tóry mu pak v chrámu vymyli mozek, aby pod vedením sanhedrinu se ujal velení protiřímského povstání s armádou všehoschopným zélotů, což byli ve skutečnosti bojovníci s vymytými mozky, něco na způsob ninjů. Povstání však selhalo a Kochba padl při obléhání Bejtaru Hadriánem. Císař pak s pomocí svého vojska rozehnal Židy do celého světa, takže se jejich srdce ještě více zatvrdila. Po 2 000 000 let lidstva páchají Židé ty nejstrašnější zločiny proti lidstvu. Vymýtit Ježíšovo mírné poselství se jim nepodařilo a tak se integrovali do křesťanské společnosti jako lichváři se snahou podkopat křesťanskou morálku a katolickou církev zakládáním nových bludařských a heretických hnutí a sekt. Komolili křesťanská evangelia a vytvářeli jejich falešné napodobeniny, gnostické spisy a padělky, některé byly nedávno nalezeny v Nag Hammádí v Egyptě. Ve středověku Židé unášeli a dodnes unášejí křesťanské děti (pokřtěňátka), jejichž krev poté obětují svému knížeti temnot při rituálech černé magie. Vymysleli také označení křesťané, což je původně hanlivé slovo. Po celou dobu pronikali do církve pod záminkou obrácení na křesťanství a ničili jí, rozsévali nepokoje a selská povstání, později od 18. století stáli za všemi revolucemi a válkami, vyvolávanými především prostřednictvím zednářských lóží a vysokých financí až k naprostému vrcholu první a druhé světové válce. Z amerických bank financovali bolševickou revoluci v Rusku kvůli carskému zlatu a později dokonce i samotného Hitlera (Hitler byl údajně židovský míšenec, který si kvůli svému nemanželskému původu pozměnil jméno), aby vyhladil jejich východní židovské konkurenty a ukořistnil jejich majetky. Dodnes židovští velekněží zastávají vysoké funkce ve světové politice a vysokých financích, mezi nejvlivnější židovské rodiny patří Simpsonovi, a to již po několik dlouhých staletí si uchovávají své prvenství na poli bank a mezinárodního velkokapitálu. Založili Řád Světlonošů (viz níže) a sepsali Protokoly siónských mudrců, kde částečně odhalili své ďábelské plány. Satan vkládá do těchto svých vyvolených největší naděje.

Židovští satanisté[edit]

Židovští satanisté očekávají příchod Antikrista, aby mohli během Armagedonu bojovat v samotné Satanově armádě zatracených proti vojsku Království nebeského. Mají zálibu ve vraždění křesťanských dětí a pitím jejich krve. Nenávidí svého Bohem vyvoleného mesiáše, Ježíše Krista, a snaží se v nežidech vzbuzovat vzpouru proti Bohu. Nejznámějším židovským satanistou byl Anton Szandor LaVey, satanistický Žid ze San Francisca, který založil Satanovu církev (viz níže).

Sionisté[edit]

Sionisté jsou vlivní židovští bankéři, kteří podporovali založení státu Izrael, ten se má stát záminku pro třetí světovou válku. Jsou ve spojení se svobodnými zednáři, ilumináty a tajnou společností Skull and Bones. Jejich velkým nepřítelem byl Adolf Hitler, ten tomuto svazku říkával zednářská židovláda.

Frankfurtská škola[edit]

Frankfurtská škola je skupina neomarxistických židovských filosofů, kteří sídlí ve Frankfurtu při institutu sociálních studií. Během druhé světové války uprchli před Hitlerem do USA. Po válce se vrátili opět do Frankfurtu, aby pokračovali ve svém zhoubném díle. Věří v méně známou formu kulturního komunismu, vymysleli mutikulturalismus a moderní umění. Dnes stojí za všeobecným úpadkem původní křesťanské společnosti. Jejich cílem je přetvořit ji v multi-kulti společnost konzumu a mamonu.


Společnost Thule[edit]

Hitler byl věrným stoupencem společnosti Thule, než se stal jejich vyvoleným.
Thule.jpg
Soldier black sun.jpg

Satan ve 20. století nebyl spokojený se sanhedrinem, který polevil od nastolování své světovlády a staletého pronásledování křesťanů, místo toho se raději oddávali pletichám ze svých pohodlných míst v New Yorku a bavili se bolševickou revolucí v Rusku. Satan se proto obrátil na válkou zdeptané Německo, kde se rozhořela nová vlna nenávisti nad prohranou válkou. Nenávist to byla tak velká, že přilákala hladového Satana a ten si zde začal hledat svého nového antikrista. Skupina idealistických Němců založili společenství Thule, jehož náplní byl pozitivní přístup ke germánství, přírodě a zahradničení. Satan se postaral o to, aby Thule se přeorientovala na okultismus a stála u zrodu nové formy temného germánství. V té době navštěvoval Thule i Adolf Hitler, tehdy ještě nezaměstnaný ňouma, neúspěšný malíř, feťák a snad i původem Žid, který byl nyní pohlcen tajemným kouzlem germánských run. Satan nalezl zalíbení v jeho ubohosti, pocitech méněcennosti, ubožáctví a ctižádosti. Nejspíše se mu osobně zjevil a ubohý Hitler ochotně uzavřel smlouvu s ďáblem.

Z nemajetného Hitlera se najednou z ničeho nic stal král večírků, pořádal slavnosti v Mnichově a prostopášně se oddával nezávaznému sexu. Ze všeho nejvíc ho přitahovali Hitlera židovské dívky, až se nakonec zamiloval do blonďaté americké židovky Evy Braunové. Nikdo to nedokázal pochopit, peníze Hitlerovi přitékali ze všech stran. V poválečném Německu nebylo pořádně do čeho píchnout, ale Hitler měl všeho nadbytek. Satanem ovládaný sanhedrin posílal peníze Hitlerovi až z Ameriky prostřednictvím podzemních tunelů. Hitler přešel do politiky, ujal se bezvýznamné politické strany, která vystupovala v pivnicích a po jeho nástupu stoupala bleskovou rychlostí do závratných výšin. Nikdo nedokázal vystopovat původ jeho moci. Hitler si židovskými penězi koupil úplně všechny, včetně válečných veteránů, aby se Satanovým souhlasem se nakonec pustil do těch, kteří ho zprvu podporovali. Po nastolení své diktatury propůjčil pas prokázaného árijství i svým bývalým židovským spojencům, některé poslal do Ameriky a jiné povýšil v německé armádě na důstojnické posty. Po celou dobu byl Hitler ovládán zhoubným vlivem sekty Thule a štědře financován židovskými bankéři a podnikateli, kteří vlastnili německé banky a průmysl. Ti dotovali Adolfa Hitlera a jeho NSDAP, v krátkém čase se z bankrotujícího Německa stala opět velmoc, což by bez pomoci sil zla nebylo možné. Tytéž mocenské kruhy začali po válce usilovat o nastolení Evropské unie. Nacisté stejně jako ostatní ďáblovi přisluhovači opovrhovali svatou stolicí a pronásledovali křesťanství, snažili se ho nahradit novou vírou, která by oslavovala Luciferovo světlo a zbožštěnou árijskou rasu. Hitlerovi se skutečně podařilo založit speciální německou národní církev, která místo křesťanství vyznávala germánský okultismus, ale jen nakrátko. Hitlerův režim neměl dlouhého trvání. V jedovatém a prohnilém dědictví Hitlera a sekty Thule dnes pokračují skupinky neonacistů po celém světě. Satan utvrdil srdce všech lidí, aby proti sobě vzájemně bojovali, to se bude dít až do skonání světa.


Řád Světlonošů[edit]

Iluminati.png

Bavorští Ilumináti (neboli Světlonoši či Osvícení) prohlásili Satana za svého boha, knížete světla, moudrosti a vědy. Jedná se o tajné společenství fanatických osvícenců. Jejich cílem je úplná vláda nad světem kterou označují jako Nový světový řád. V momentální době se pokoušejí ovládnout internet a vyvinout speciální elektronické čipy skrze které by ovládaly lidstvo. Tomuto programu říkají Big Brother, česky Velký Bratr nebo lidově Strejda. Vesmírní lidé sil světla dlouho brojí proti elektronickým čipům, označili ilumináty jako zlé ještírky a vyhlasili jim totální válku, nicméně v roce 2007 odmítl Kaštan Žalud bombardovat planetu Zemi z vesmíru. Znakem iluminátů je lidské oko v trojúhelníku.

New World Order[edit]

 1. Jedna měna
 2. Jedna kultura: Hnusná omšelá multi-kulti společnost kde hlavní roli budou hrát peníze. Jakmile islám dobude Evropu, bude konec s křesťanstvím, čímž bude o jeden problém méně. Tradice a zvyky je potřeba vymýtit. Všichni lidé musí chtít být moderní!
 3. Jedna vláda: Bude fungovat podobně jako dnešní vláda EU v Bruselu, ale politici se později stejně stanou loutkami bohatších a mocnějších, čemuž také dopomohou tajná společenství do kterých politici rádi vstupují. Skrze ně budou realizovat naší vůli!
 4. Jedna lidská rasa: Smísit bělochy s černochy a z nich vzešlé mulaty smísit s asiaty. Nebude existovat rasismus a všichni lidé budou stejní, ale smíšené obyvatelstvo již nebude mít konkurenci a lidstvo bude degenerovat. Blbí a zdegenerovaní lidé poslouží jako levná pracovní síla.
 5. Jedno náboženství: Jedno náboženství světla (křesťanství, judaismus, islám a věda se spojí v jedno). Všichni budou uctívat Satana zamaskovaného jako Boha nebo Santa (Satana) Klause. Učení Ježíše Krista se musí potichoučku vypařit.
 6. Jedno jídlo: Díky světovému řetězci McDonalds a KFC se hamburgery a hranolky stanou jídlem budoucí celosvětové multi-kulti společnosti.
 7. Jedno umění: Skleněné krychle, fialové chobotnice, zelené kupole, cákance na plátnech a panáci z plechovek jsou přesně tím "uměním" které se hodí pro celosvětovou multi-kulti společnost.
 8. Jedna morálka: Jakmile lidská společnost přijme homosexuály, je třeba začít pod rouškou tolerance podporovat zoofily, pedofily a jiné úchyly a snažit se, aby i oni byli tolerováni. Lidem musí být vnucována promiskuita, křesťanskou morálku je potřeba vymýtit za každou cenu. Kdo nebude promiskuitní, bude považován za asexuála, pannu/panice nebo jednoduše za divného.
 9. Jedna ochrana: Antikoncepce a kondomy budou muset používat všichni lidé bez rozdílu. Je potřeba počet obyvatel na Zemi regulovat, jinak se planeta pod tíhou miliard lidí vychýlí z oběžné dráhy.
 10. Jeden mozek: Poslední fáze, všichni budou ovlivňovány nebo přímo ovládáni skrze elektronické čipy zabudované v tělech a vykonávat tak naší vůli. Chirurgické odstranění čipu bude považováno za těžký zločin. Kdo nebude poslouchat, pocítí v těle bolest vyvolanou čipem.


Satanův řád soudruha Brežněva[edit]

Brežněvův pentagram.jpg

Zasvěcenci Satanova řádu mají svého představeného, který se prohlásil za Antikrista a nechává se přivazovat ke kříži, před kterým padají na kolena a naříkají členky hnutí. Při shromážděních bývá provozována volná láska a veřejně deklarována láska k Česku a k Sovětskému svazu. Tomuto rituálu se říká Kentaurova kalinka. Někdy bývají obětovány mladé ovce. Členové hnutí poté pojídají zvířecí srdce, ze kterého dosud prýští krev. Cílem řádu je nastolení komunismu a rovnostářské ateistické společnost bez Boha. Ilumináti a Jidášův Černý řád jsou jejich dlouholetými spojenci. Adolf Hitler tomuto svazku říkával židobolševický režim. Řád má ve znaku Brežněvův pentagram.

Bezbožné rituály[edit]


Chrastítka s lebkou[edit]

Skull and Bones.png

Tajná společnost Chrastítka s lebkou (anglicky Skull and Bones) je tajný klub amerických politiků, kteří se zavázali realizovat New World Order záhadných iluminátů. Mezi jejich členy patří prokazatelně i bývalý americký prezident Jiří Křoví, viceprezident Pinďour Cheney a bývalý agent CIA Usáma Bin Ládin. Možná i papež Krocan XIV.. Jejich cílem je proměnit svět v pozemské království Satanovo a k tomu využívají ty nejohavnější metody.

Frakce[edit]Církev Satanova (First Church of Satan)[edit]

Anton Szandor LaVey na sklonku svého života přijal víru v Krista.
Průměrný věk většiny satanistů a čtenářů LaVeyovy bible.

„Ach! Ve jménu Satana, nechť se tvé tělní dutiny naplní mou životodárnou tekutinou!“

- satanský velekněz při ejakulaci

„Jsem úchyl.“

- Anton Szandor LaVey

„Průša je úchyl.“

- Hagen Baden

Církev Satanovu založil známý židovský úchyl Anton Szandor LaVey a narozdíl od Satanova řádu necítí lásku k Česku a Sovětskému svazu. Také nemá ve znaku obrácený pentagram s Brežněvem, nýbrž s mendézkým kozlem, což byl původně staroegyptský bůh. Založení církve započalo nejprve napsáním knihy jménem Satanská bible ve které LaVey sepsal své pověstné satanské devatero. Centrem tohoto kultu je Satan, který je často označován jako chlupaté zvíře a nebo bestie. Anton S. LaVey byl chudý Žid pocházející ze San Francisca, který se (na rozdíl od bohatých Židů) dobrovolně živil na pouti jako prodavač lízátek. Této bezvýznamné osobě se později dostalo privilegia vystoupit v amerických médiích (a to ještě v dobách, kdy přesvědčení americké společnosti bylo neochvějně křesťanské), za což jistě vděčí svým bohatým židovským podporovatelům. Bezvýznamný LaVey se díky médiím stal celebritou a oblbnul tisíce mladých (původně křesťanských) nežidů, kteří byli dost hloupí na to, aby uvěřili této židovské lži. Plánem LaVeye a jeho židovských přátel bylo oslabení konzervativní společnosti nežidů podněcováním vzpoury nežidovské mládeže proti vlastním rodičům, kteří příliš lpěli na svých křesťanských-konzervativních názorech, neschopných se přiblížit mladé generaci. LaVey se projevil jako génius, dodnes jeho satanismus následuje mnoho hloupých nežidů (převážně mladých) po celém světě, čímž nevědomky vykonávají vůli mezinárodního židovstva rozbít křesťanství a podrobit svět svojí židovské vládě (a vládě Satana). Mnozí z nich nebyli nikdy členy satanské církve (viz. níže Renegáti).

LaVeyův satanismus je hédonistický, egoteistický a egocentrický směr, který své stoupence navádí k sobeckému ukájení svých zvrhlých choutek, čímž si zoofilové, nekrofilové, pedofilové, gerontofilové, statuofilové a další úchyláci přišli na své, neboť každý jedinec má nějaké choutky a LaVey nedokázal konkrétně říci které, což byl zřejmě záměr. Satanismus je tedy proto velmi bezbožnou a zákeřnou naukou, která důvěřivou duši nešťastníka posílá přímo do náruče Satana.


Satanské desatero[edit]

 1. Satan znamená jediný, kdo umí s Bohem vyjebat (kromě Chucka Norrise)!
 2. Satan znamená mozkožrout, který se usadil ve tvé šedé kůře mozkové!
 3. Satan znamená zvíře, jehož zvrhlé choutky nebudou nikdy zcela úplně ukojeny!
 4. Satan znamená neposkvrněnou moudrost!
 5. Satan znamená obžérství a obezitu, čili všechny takzvané hříchy!
 6. Satan znamená sex bez kondomu, který si můžeš kdykoli dopřát!
 7. Satan znamená přitažlivost, jakmile jej ucítíš, chceš jej stále!
 8. Satan znamená krční tepna ve které jsou pochutiny po kterých slintáš!
 9. Satan znamená sXe jelikož vládce všeho zla musí mít čistou hlavu
 10. Satan znamená vítězství

Modernisté a Novus Ordo Missae[edit]

Křesťanství
Jesus-pastor.jpg

Antikrist
Beránek Boží
Bůh
Ježíš
Džízes
Ginses
Kristis
Duch svatý
Papež
Papežská neomylnost
Satan

Boží bojovníci
Katolická AO
Kongregace pro nauku víry
Kněz
Lahvoun
Nebe
Kanonizace
Novojičtí černoprdelníci
Řád templářů
Svátostný sedmiboj
Tři králové
Zvěrozvěsti

Apokalypsa
Bible
Bible IV.
Black Metal
Ďáblova bible
Hospodine pomiluj mě
Kostel
Misionářská poloha
Otčenáš
Paškál
Posvátná kanalizace
Svatá stolice

Modernističtí kacíři urážejí, zesměšňují a parodují křesťanství.

Křesťanští modernisté a přívrženci modernistické katolické mše Novus Ordo Missae jsou nejzákeřnějšími a nejfalešnějšími pekelnými služebníky ze všech. Na první pohled se sice tváří jako pravověrní katolíci a protestanti, avšak uvnitř to jsou bezbožní kacíři a bohapustí rouhači, kteří při modernistických rituálech parodují křesťanské bohoslužby a neštítí se jakékoli obscénnosti, celkově podvracejí církev a zesměšňují celé křesťanství. Snaží se dostat na významné pozice církevní hierarchie a tak ovlivňovat celé křesťanstvo, zejména šířit v něm svůj bezbožný jed, který ničí celou církevní tradici i samotnou podstatu křesťanství. Pod rouškou ekumenismu velmi rádi podrobují nejrůznějším pohanským naukám a vedou mezináboženské dialogy s pohany, okultisty, čarodějníky a dalšími nevěřícími zbloudilci, ze všeho nejraději praktikují buddhismus a jógu, velmi si oblíbili satanova pohanského služebníka Dalajlámu, kterého chovají v takřka stejné úctě jako svatého otce. Také prosazují svěcení žen, podporu homosexuálům, povolení kondomů (toť ďáblův výtvor!) a výstavbu modernistických kostelů, které vypadají spíše jako továrny nebo laboratoře, kam s velkou ochotou vpouštějí bludaře, mohamedány, hinduisty a indiánské šamany, aby kostel znesvětili svými bezbožnými pohanskými rituály, přičemž nezapomenou pod rouškou náboženské tolerance zakrýt v chrámu Božím všechny kříže, křesťanské symboly i obrazy s Ježíšem Kristem. Kamkoli vejdou, tam se křesťanská víra začne vytrácet jako pára nad hrncem, nadělali cíkrvi mnohem více škody než samotní satanisté a do budoucna představují stále největší hrozbu.

Také vymýšlejí nesmyslné „moderní“ překlady Bible, aby se k lidem mohlo Slovo Boží dostat pouze ve zdegenerovaném nepůvodním stavu.

Modernisté se vyžívají v nejrůznějších symbolech, libují si zejména v barevných pitoresktních kresbičkách, bizarních křížích, v dětském primitivním umění, dětinských omalovánkách aj., čili zkrátka ve všem, co by mohlo alespoň trochu zesměšňovat ukřižovaného mesiáše, křesťanskou tradici a evropskou kulturu.

Modernistické zvrácenosti[edit]

Renegáti[edit]

V poslední době se mezi českými satanisty začínají občas objevovat odpadlíci, kteří nemají zájem o rituály, které jsou dědictvím jejich otců. Obvykle se hlásí k LaVeyově filosofii a jeho Satanská bible bývá zpravidla jedinou knihou kterou za celý život přečetli. Jedná o opožděný vliv francouzského osvícenství, státní školské politiky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (především reformy ministryně Petry Buzkové), sledování porna na internetu a sledování televize. Objektivně vzato, v takové konkurenci může Satan obstát jen stěží. Snad jen v Ďáblicích.

Slavní vyznavači a šiřitelé satanismu[edit]

Satan na ledové ploše.
Satan původně hrál v metalové kapele.
 • Henryk Lahola pracuje v utajení. Svým dogmatickým a zpátečnickým pojetím katolicismu dělá vše pro to, aby od křesťanství odradil co možná nejvíce inteligentních a vnímavých lidí.
 • Tomáš Halík je modernistický katolický kněz, který se netají svými sympatiemi k okultním naukám všeho druhu.
 • Jiří Paroubek důsledně dodržuje všech deset původních nařízení satanismu. V poslední době proslul masivní propagací smilstva, křivopřísežnictví a šíření třídní nenávisti.
 • Václav Klaus dosáhl v oblasti ješitnosti a narcismu stavu, kdy sám sebe stylizuje do obrazu živoucího ekonomického božstva (první přikázání satanismu).
 • Václav Havel byl aktivní svobodní zedník vysokého stupně „Rytíř Kadosh“, účastnil se zapovězených satanských rituálů v zednářských lóžích a na Hradčanech organizoval soukromé sexuální orgie s nezletilými dívkami a prostitutkami.

Sport[edit]

V současné době působí Šatan zejména v USA, kde se živí hokejem. Pravidla hokeje, nejkrutějšího ze všech sportů, sestavil Šatan osobně. Tento sport je mezi Čechy nesmírně populární a řada českých satanistů v něm dosáhla takových kvalit, že se hokejem dokáži uživit a to dokonce i v zahraničí. Díky nim se rituál Kozí dech rozšířil i na americkém subkontinentu.

Čeští odpadlíci od satanismu se vesměs věnují svobodnému zednářství.

Hudba[edit]

Existuje i satanská hudba - metal, která ničí ušní bubínky a rozum. Pochází až z těch nejhlubších koutů pekel a její posluchači jsou Satanovi slepě oddáni. Posluchači metalu často spolu nezávazně tělesně obcují, zabíjejí zvířata kvůli kůži pro své kožené bundy, nosí dlouhé vlasy a jen zřídka se myjí. Texty jednotlivých skladeb obsahují Satanovy ódy, které lze mnohdy slyšet jen pokud se skladba pustí pozpátku. Jedná se o profesionální brainwashing (vymývání mozku).

Křesťané a Vesmírní lidé sil světla před touto hudbou prchají. Křesťané ji považují za ďábelskou hudbu opojení a vesmírní lidé za vibrátor negativních vln ještírků.


Podívejte se také na[edit]

Náboženství
GBfifthteen.jpg
Křesťanství
Rabbi.png
Judaismus
Zz.jpg
Materialismus
Dirndl.gif
Alkoholismus
Happysatan.jpg
Satanismus
Boboburka.jpg
Islám
Dalajláma a vejce.jpg
Buddhismus
Chuck Mohammed.png
Chuckmaismus
Home.goodies.png
Mikrobismus
Kabanos oral.png
Kabanosovci
Celt Arthur.png
Novopohanství
Kršna.png
Hinduismus
Semen Suds.jpg
Erotismus
1114041222495.jpg
Jediismus
Pan Tao.png
Taoismus
Pastafariánství ikona.jpg
Pastafariánství
LINE3.GIF
Satanus.jpg Čertoviny
666AlčertĎáblova bibleExistencialismusMatematický ďábelPekloSatanSatan KlausSatanský kříž    
Sarracenia flava.jpg
Rostliny
AcerAdelaide kratzmariBanánovníkBez černýBolševník velkolepýBrokoliceCelerCibule kuchyňskáCírkevČajovník čínskýČerný hypízČuhýřEjakulyptusFrňákovník smrtelnýHopsinkyInteligence rostlinJílovec MaďarJmelíKaktus polárníKlausovec obrovskýKlementýnkaKokoticeKonopí setéLilek bramborLípaLopata pracovníMák setýMasožravé rostlinyOkurka setáPleskatec zavlhlýPýr zkroucenýSlunečnice ročníSmrk velkýŠalinovníkTrnka obecnáTřešeňTrdelníkTučňákVlas člověčíVlaštovičníkVrbaZelí