13370m3Ř1Ce

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
13370m3Ř1Ce

13370/\/\3Ř1[3 (^/ě/\/\č^/4|^/ě/\/\3[1<j 13|7/\/\3I2|72) ,_|50(_) /\/\ě100 ^/4 50(_)701<(_) 14I33 4 0#ř3 \/ 53\/3I2^/í[# Č3[#á[# (Ú573[1<ý 1<I24,_|). dý+ýč/íé1<I2á10\/51<é /\/\ě570|1<I2á10\/51<ý/\/\ /\/\ě573/\/\ 53 5741j \/ I202/\/\32í 137 1219 4 1228. #|570I2|[1<é ,_|á)I20 /\/\ě574 ,_|3 ,_||ž 0) I2. 1950 /\/\ě5751<0(_) |*4/\/\á71<0\/0(_) I2323I2\/4[í, \/ ^/íž ,_|3 24#I2^/(_)70 [311<3/\/\ 44 (_)1|[ 4 9 ^/á/\/\ě57í.

G30gI24|=|3[edit | edit source]

/\/\ě570 13ží ^/4 ,_||ž^/í/\/\ ú|*47í [#1<0 Č351<é 57ř3)0#0ří ^/4 |*I24\/é/\/\ I3ř3#(_) ř31<j [14I33, )0 ^/ě#0ž 53 ^/4 |*I207ě,_|ší 57I24^/ě \/1é\/á 0#ř3. I20210#4 /\/\ě574 ,_|3 1799,61&^/I35|*;#4, |*0č37 0I3j\/4731 č|^/í 25&^/I35|*;687 (ú)4,_| 2 I201<(_) 2004). 24 )0I3j I251<0I241<0(_)51<4-(_)#3I251<4 I3j10 /\/\ě570 0I31íI33^/ý/\/\ I2á,_|3/\/\ |*3^/2|57ů, |*I2070ž3 ,_|3 2)3 ,_|3)^/0 2 ^/3,_|73|*13,_|ší[# 1<1|/\/\47 \/ Č351<(_). ^/4 2á1<14)ě 70#0 53 ^/3)4131<0 ^/4 5\/42í[# 14I33 |*ě57(_),_|3 \/í^/0|\/í^/0. \/ I31í21<057| /\/\ě574 ,_|3 \/I2[# I24)0I3ý1.

#|570I2|3[edit | edit source]

70/\/\3I2|3=I20/\/\ I24)0I3j1.,_ G|7#(_)/\/\I3|13|=7|250|*><||*0#13) ^/4 13370/\/\3Ř1[3 2 I24)0I3ý1(_) 13370/\/\3Ř1[3 ^/á13ží /\/\32| ^/4š3 ^/3,_|574I2ší /\/\ě574, ,_|3,_||[# \/2^/|1< 13ží /\/\32| I201<j 1219 4 1228 (^/3123 \/í[3 2|*ř35^/|7). 1<I2á10\/51<é /\/\ě570 5| 0) 13. )0 17. 570137í (_))I2ž310 )0/\/\|^/4^/7^/í |*0574\/3^/í /\/\32| /\/\ě57j [31é 53\/3I2^/í |*010\/|^/j Č3[#. )ů1<423/\/\ ,_|3 /\/\^/0ž57\/í |*I2á\/ 4 |*I2|\/|13g|í, ,_||/\/\|ž ,_|3 I2ů2^/í č3š7í |*4^/0\/^/í[|, \/č37^/ě 1<4I214 1(_)[3/\/\I3(_)I251<é#0, 0I3)4ř|1|. ^/3,_|2+á\/4ž^/ě,_|ší ,_|50(_) |*I2á\/0 51<14)(_) 4 |*I2á\/0 /\/\í10\/é, ,_||/\/\|ž 53 /\/\0#10 |*jš^/|7 0|*I24\/)(_) ,_|3^/ /\/\á10 ^/4š|[# /\/\ě57. |*I2á\/0 51<14)(_) 2^/4/\/\3^/á, ž3 1<4ž)ý 0I3[#0)^/í1<,Litoměřice :-) 1<73I2ý |*1(_)1 |*0 14I3| ^/4|*ř. )0 |*|I2^/j č| )I2ážď4^/, /\/\(_)531 5\/é 2I30ží \/ 1|70/\/\ěř|[í[# \/j10ž|7 4 7ř| )^/j ^/4 2)3,_|ší/\/\ 7I2#(_) ^/4I3í2vfrgtčgvěwnikm ,oltbhn m,ikmujžzhgtfvredcxwsyxrfvgtbhn jkm<.ů37. 73|*I2\/3 |*070/\/\ /\/\0#1 |*01<I24č0\/47: 0I3\/j1<13 741< \/ 1|70/\/\ěř|[í[# ,_|3#0 [3574 51<0^/č|14. /\/\á101<)0 ^/4\/í[ \/í, ž3 13370/\/\3Ř1[3 I3 cvgfb<>\/41j #|570I2|[1<j ^/ 4ší/\/\ ,_|3)|^/ý/ \/\ 51<(_)73č^/ý/\/\ |*ří574\/3/\/\. |*I2á3, \/0 /\/\í10\/é /\/\ě14 ^/4 53\/3I2(_) Č3[# ,_|3^/ )\/ě /\/\ě574, /\/\|/\/\0 1|70/\/\ěř|[ ,_|Litoměřice :-)3š7ě /\/\057. \/ 01<I2(_)#(_) ,_|3)^/é č351<é /\/\í13 ^/35/\/\ě14 I3ý7 |*I20\/020\/á^/4 ,_|41<á1<01|\/ \/ý)ě13č^/á č|^/^/057 (ř3/\/\3510, #05|*0)4 4|*0).). \/31|1<057 č351<é /\/\í13 5|[3 1<01í5414, 413 I3ý\/414 | 10,5 1</\/\! 50(_)I30I2:I24)0I3ý1.,_||*g|7#(_)/\/\I3|13|=7|250|*><|\/I2[# I24)0I3ý1.

|*ř3) #(_)5|757\/í|#(_)5|751<ý/\/\| \/á11<4/\/\| ž|10 \/ 1|70/\/\ěř|[í[# |*ř3\/áž^/ě ^/ě/\/\3[1<0|^/ě/\/\3[1<é 0I3j\/473157\/0. \/ě7š|^/0\/é#0 |*0č7(_) |*41< 2^/0\/(_) )05á#10 |*0 7ř|[37|137é \/á1[3]]. )0 1<0^/[3 )I2(_)#é 5\/ě70\/é \/á11<j I3j10 741<7éž |*ř3)3\/ší/\/\ ^/ě/\Litoměřice :-)/\3[1<é, [0ž I3j10 2|*ů50I33^/0 3><|573^/[í [[|*I20731<70I2á7 Č3[#j 4 /\/\0I24\/4||*I20731<70I2á7(_) Č3[#j 4 /\/\0I24\/4]], |*ř|č3/\/\ž ú23/\/\í 1|70/\/\ěř|[ |*47ř|10 )0 5(_))37, 1<73I2é |*ří/\/\0 ^/á13ž31j 1< ^/ě/\/\3[1<é říš|. Č351<é 0I3j\/473157\/0 |*ř|š10, |*0)0I3^/ě ,_|41<0 | )0 ,_||^/ý[# /\/\ě57 \/ 5(_))373[#, 4ž |*0 0)5(_)^/(_) 1|)í ^/ě/\/\3[1<é#0 |*ů\/0)(_) |*0)13 741<2\/4^/ý[# 33^/3š0\/j )31<I237j||33^/3š0\/ý[# )31<I237ů.

\/ 16. 570137í I3ý\/41 |*I2|/\/\45]]3/\/\ /\/\|1<(_)1áš 4(_)57|^/(_)5.

|31í21<ý \/I2[# I24)0I3ý1 ,_|3 |*I2051(_)1ý 7í/\/\, ž3 2 ^/ě,_| ^/4|*0513)j (_)7í1<41 1<4I231 #j^/31< /\/\á[#4. |*07é 5/\/\I2731^/ě 0^/3/\/\0[^/ě1. 2^/0\/(_) 53 \/I2[# )0 #|570I2|3 24|*541 I3ě#3/\/\ )I2(_)#é 5\/ě70\/é \/á11<j, 1<)j \/ [#0)I3á[# |*0) ,_|3#0 |*0\/I2[#3/\/\ I3j14 \/jI3(_))0\/á^/4 [#77|*://I2|[#4I2)-1.[0/\/\/ |*0)23/\/\^/í 70\/áI2^/4 I2|[#4I2). ] \/ 1373[# 0) 1852 )0 2002 /\/\ě100 5747(_)5 01<I235^/í /\/\ě570|01<I235^/í#0 /\/\ě574.

#05|*0)ář57\/í[edit | edit source]

\/ 1|70/\/\ěř|[í[# 3><|570\/41 0) I201<(_) 1720 4ž )0 I201<(_) 2002 |*|\/0\/4I2. 2á/\/\3[1<ý |*|\/0\/4I2, 2410ž3^/ý 1858, I3j1 I201<(_) 1939 21|1<\/|)0\/á^/ 4 /\/\í570 ^/ě,_| I3j1j |*0574\/3^/j /\/\I242íI2^/j. \/ 90. 1373[# 19. 570137í \/2^/|1<14 1<0ž31(_)ž^/4 |*1(_)^/)3I2 & |*01141<, 1<73I2á )0)^/35 |=(_)^/g(_),_|3 |*0) ,_||^/ý/\/\ ^/á2\/3/\/\. 90. 1é74 20. 570137í ^/3[#414 \/2^/|1<^/0(_)7 70\/áI2^/ě ^/áI3j71<(_) (1<0\/0I331).

)0|*I24\/^/í 5|*0,_|3^/í[edit | edit source]

Ž3132^/|[í 2 )01^/í#0 ^/á)I24ží )0 )ěčí^/4, Š7ě7í 4 /\/\ě1^/í1<4, 2 #0I2^/í#0 ^/á)I24ží |*41< )0 10\/05|[, Č351<é 1í|*j 4 1|I33I2[3.

/\/\ě570 /\/\á \/ 50(_)č45^/é )0I3ě | I2j[#1é )á1^/|[3|)á1^/|č^/í 5|*0,_|3^/í 5 |*I24#0(_).

|*4/\/\ě7|#0)^/057|[edit | edit source]

|*020I2(_)#0)^/é ,_|3 /\/\íI20\/é ^/á/\/\ě57í, 1<)3 570,_|í 4I2[#|731<70^/|[1<j [3^/^/é )0/\/\j:

 • I24)^/|[3 ,_|3 \/3 57j1(_) 5451<é I23^/354^/[3, |*I2070 ^/4 ^/í ^/4,_|)3/\/\3 ř4)(_) |*I2\/1<ů, I31í21<ý[# g07|[3, ^/j^/í ,_|3 \/ ^/í (_)/\/\í57ě^/0 /\/\(_)23(_)/\/\,
 • )ů/\/\ 1<41|[#, 2\/4^/ý 7éž |*0) |3á^/í, |*47ř|1 /\/\I2á2ů/\/\ 2 /\/\|13š0\/1<j, 1<73ří I3j1| \/ 16. 570137í ^/3,_|I30#47ší/\/\| \/3 /\/\ě57ě, ,_|41<0 \/ě7š|^/(_) 1|70/\/\ěř|[1<ý[# I23^/354^/č^/í[# 574\/3I3 )ů/\/\ |*0574\/|1 |741 4/\/\I3I20gg|0 |3411|, ^/4 \/I2[#01(_) 1<Litoměřice :-)41|[#, 510(_)ží[í |*á^/ůLitoměřice :-)/\/\ 1< 0)|*0č|^/1<(_) |*ř| \/í^/ě, )ů/\/\ ^/j^/í 5 3/\/\|*íI20\/0(_) |*I2ůč31^/í |=45á)0(_), 2,_|3)^/0)(_)š3^/0(_) \/ 50. 1373[# 20. 570137í,
 • )ů/\/\ Č3I2^/ý 0I231 53#I2á1 \/ý2^/4/\/\^/0(_) I201| \/ )0I3ě |*0\/57á^/í |*4^/57\/4 |*I207| |=3I2)|^/4^/)0\/| |. \/ 16. 570137í, ,_|3 I23^/354^/č^/í, |*0574\/3^/ý 573,_|^/ý/\/\ 574\/|7313/\/\, ,_|41<0 I31í21<ý )ů/\/\ |*0) |3á^/í, ^/4 I202)í1 0) ^/ě,_| 5| 0\/š3/\/\ (_)[#0\/41 |*ů\/0)^/í \/2#13) 53 51<\/057^/ý/\/\| 5gI24|=|7j,
 • )ů/\/\ (_) |*ě7| |*4^/3^/ |*0574\/|1 01<010 1725 01<74\/|á^/ |3I20gg|0, č31^/í 7\/ůI2[3 1|70/\/\ěř|[1<é#0 I34I201<4 |*I20 ,_|3)^/0#0 23 5\/ý[# |*01íI2ů, |*47ří /\/\32| ^/4š3 ^/3,_|1<I2á5^/ě,_|ší I34I201<^/í /\/\ěšť4^/51<é )0/\/\j,
 • 1<05731 \/š3[# 5\/47ý[# \/ I20#(_) ^/á/\/\ě57í ,_|3 |*ů\/0)^/ě g07|[1<ý, ^/j^/í I34I201<^/í (01<74\/|á^/ |3I20gg|0 4 ,_|3#0 073[ G|(_)1|0) 5 I23^/354^/č^/í/\/\| 574^/0\/ý/\/\| 57ř3[#4/\/\|, (_) 1<057314 570,_|í 24[#0\/4^/á g07|[1<á /\/\ě5751<á \/ěž,
 • 1<05731 2\/ě570\/á^/í |*4^/^/j /\/\4I2|3, \/I2[#01 7\/0I2I3j 01<74\/|á^/4 |3I20gg|4, ,_|3 I34I201<^/í, |*ů\/0)^/ě ,_|32(_)|751<ý, \/ I31í21<057| 570,_|í I34I201<^/í I3(_))0\/4 ,_|32(_)|751<é#0 53/\/\|^/ář3 4 1<013,_|3 (I20\/^/ěž |3I20gg|0),
 • /\/\|^/0I2|751<ý, |*ů\/0)^/ě )0/\/\|^/|1<á^/51<ý 1<05731 5\/. ,_|41<(_)I34 (^/j^/í I34I201<^/í, |3I20gg|0),
 • 1<4|*(_)[í^/51<ý 1<05731 5\/. 1(_))/\/\|1j,
 • 1<05731 5\/. \/0,_|7ě[#4 ^/4 I3ý\/41é/\/\ |*ř3)/\/\ě57í 2á54)4 (I34I201<^/í, G|(_)1|0 4 0[74\/|0 |3I20gg|0),
 • 1<473)I2á14 5\/. Š7ě|*á^/4 ,_|3 I34I201<^/í, )^/3š^/í |*0)0I34 ,_|3 23 17. 570137í (|*0574\/|1 2 |*I24#j |*0\/014^/ý 574\/|731 G. ). 0I25|), I3|51<(_)|*57\/í ,_|3 \/ 1|70/\/\ěř|[í[# 0) I2. 1655, 50(_)čá57í I3|51<(_)|*57\/í ,_|3 I20\/^/ěž I34I201<^/í I3|51<(_)|*51<á I232|)3^/[3 (G. |3I20gg|0), 1<4^/0\/^/|[1<é )0/\/\1<j (I34I201<^/í 53 53[35^/í 1<(_)1|50\/0(_) |=45á)0(_)) 4 \/ěž 1<473)I2á1j, |*0574\/3^/á \/ ^/0\/0I34I201<^/í/\/\ 510#(_) ^/4 1<0^/[| 19. 570137í (|=. 54^/)3I2),
 • )|\/4)10 \/ 1|70/\/\ěř|[í[# |*47ří /\/\32| ^/4š3 |*I2\/^/í 1<4/\/\3^/^/á )|\/4)14, I3(_))0\/4 ,_|3 3/\/\|*íI20\/á, )|\/4)10 \/2^/|1<10 ,_||ž 1822,
 • Č3)|č0\/á 1<(_)|*4 |*13š|\/3[, ^/ě/\/\3[1<j 3|5I33I2g (509 /\/\), 53 \/j|*í^/á /\/\32| \/35^/|[3/\/\| 1<4/\/\ý1< (53 2ří[3^/|^/0(_) #I24)(_)) 4 #1|^/^/á, /\/\|/\/\0 51<\/ě1é#0 \/ý#13)(_) 53 7(_) \/j51<j7(_),_|í 72\/. 13)0\/é ,_|á/\/\j, 2 ^/|[#ž )í1<j 5|*3[||=|[1<é/\/\(_) g3010g|Litoměřice :-)[1<é/\/\(_) 510ž3^/í #0I2j \/j[#á2í [#14)^/ý \/2)(_)[#, 0 7é70 5|*3[||=|[3 53 \/ě)ě10 ,_||ž \/ 17. 570137í, I3ě#3/\/\ 137^/í[# /\/\ě5í[ů 2)3 I3ý\/41 51<14)0\/á^/ 13), 4I3j ^/3I2027á1 ((_)I2č3^/ý 1< [#1423^/í 1|70/\/\ěř|[1<é#0 |*|\/4)

5|*0I27[edit | edit source]

/\/\ě570 )|5|*0^/(_),_|3 /\/\^/0#4 5|*0I270\/|š7| |*I20 )ě7|, /\/\1á)3ž | )05|*ě1é.

|*ů50I3í 2)3 #I2571<4 ^/4)š3^/[ů |*I20 #I2(_) *é74^/(_,)(_)3, 1<73ří I3j \/ I3(_))0(_)[^/057| I2á)| \/jI3(_))0\/41| 4135|*0ň ,_|3)^/0 \/#0)^/é #ř|š7ě, |*I20247í/\/\ \/j(_)ží\/4,_|í I2ů2^/á |*I2057I24^/57\/í, 23,_|/\/\é^/4 |*41< |*4I21<á^/ ,_|05é I2|2414.


Klubzastarounecy.png


Tento článek vznikl v roce, kdy vznikla lidská civilizace, je tedy skoro stejně starý, jako sama Necyklopedie.

Z důvodu ochrany historických hodnot je zakázáno článek jakkoli negativně hodnotit či dokonce upravovat.
Poškození článku se trestá dle zákona, vandal se navíc vystavuje nebezpečí lynčování davem rozzuřených staromilců.


Město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká

Bohemia:

13370m3Ř1CeBechyněBělá pod BezdězemBerounBezprávíBenešovBezvěrovBílá HlínaBorekBošilecBozkovBnL-StBBraškov-ValdekCítovČambuzyČernošiceČeská TřebováČeské BudějoviceDašiceDesnáDěčínDobřejoviceDobruškaDolní BrusniceDolní VlkýšDomašínDomažliceDrahňoviceDuchovHáj u DuchovaHnědá HoraHolubiceHorní BřízaHorní PoustevnaHoršovský TýnHostiviceHostomiceHoštice u VolyněHradubiceHrochův TýnecHříběcíHumpolecChánovChebChomutovChrudimJablonecJeseniceJílové u PrahyJirkovJindřichův HradecKameniceKameňákovKarlovy VaryKebliceKladnoKlatovyKlášterec nad OhříKocourkovKošticeKralupy nad VltavouKynšperk nad OhříKyšiceLančkrounLedeč nad SázavouLiptákovLiberecLiptákovLitoměřiceLovečkoviceLužeMariánské LázněMechovMělníkMilevskoMiloviceMladá BoleslavMočoviceMochovMostMšenoNávaryNečínNeratoviceNěmecký BrodNeznašovNová PákaNové Město nad MetujíNový JáchymovOlšany u KlukůOpočnoOvčáryPacovPakov nad JizerouPardubicePerštejnPičínPilníkovPísekPitkovicePlzeňPočátkyPoděbradyPráglPrahaPrachovicePrčicePrůhonicePředčaryPřeloučPsojedyRokychcanyRudolticeRumburkŘíčanyŘitkaŘiťoryjeSečSedlčanySemelySezemiceSkutečSokolovStodůlkySlanýStaré Město pod ZemlšutremStrakoniceStředoklukyŠtětíŠukačkaTachovTanvaldTáborTepliceTřeboňTřemošniceTýn nad VltavouVarnsdorfVelké ZadkoviceVeselí nad LužnicíVlašimVolyněVysoká PecÚněticeÚstí nad LabemVejprniceVerneřiceVlkánčiceVrčeňZáchodskoZápornoZálepyZbečníkZbirohZasranáŽacléřŽelezný Brod

Moravstán
a Slizko:

AdamovBiskupiceBorošínBoskoviceBohuslaviceBlanskoBrnoBruntálBrušperkBřeclavBřezíBučoviceBystrcBystřice pod HostýnemČeský TěšínČunkovoDačiceDešnáDolní LhotaDomašínDoubravice nad SvitavouFrýdek-MístekGottwaldovHavířovHeroin nad SvíčkouHlukHodonínHošťálkovyHraběticeHulínChladnáChorniceIvančiceJavorníkJedovniceJemniceJestřabiceJihlavaKarvináKasárnaKlackojedyKladkyKnínice u BoskovicKobeřiceKopřivniceKrnovKruhový JičínKřenovKuřimKyjovLipník nad BečvouLužánkyMalá VrbkaMikulovMistřoviceMoravská TřebováMoravské BudějoviceMouchniceNapajedlaNová ŘíšeNová Dědina u NMNMObludovOlomoucOpavaOrlováOstrá nad PšenkavouOstravaOtrokovicePodves pod SmutněnímProstějovPředčaryPustá PolomPrchalovRožnov pod RadhoštěmRudíkovŘiťoviceSai-Ta-ViSlavoniceSmiloviceStředoholkyStudénkaStudénkySvětlá u BoskovicSviňovSvitavyШалинградŠlapaniceŠumperkŠumperk - Peklo na zemiTelefončTřebíčTřešťTřinecUherské HradištěUherský BrodVelká PolomVelké OpatoviceVlčnovVyškovZnojmoŽdániceŽďár nad SázavouŽulová

Královecko:

Kaliningrad

Cizina:

AachenAdamstownAktronovicaBendBerlínBernBlondýnBratislavaBrixenBruselBudapešťDieseldorfDomašínDlážďanyFeketevezekényFolkušováFuckingGothamHamburkHulánbátarIstanbulKekésvárostárojvarány…KošiceKrung Thep Maha...LALlanfairpwllgwyngyllgo...MachačkalaMachu PicchuMariborMoskvaNeapolNový Jeruzalém…NevyslovitelnojeNew YorkPařížPánevPrdelPrdelkovicePrdelskPopradSalašárySchengenSviňobrodTokioUžhorodVídeňVyšná Diera pod SráčomZhořelec